Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Lena Schömannová

Lena Schömannová

Lena Schömannová (roze­ná Olbrichová) se naro­di­la v roce 1980 v Munichandu. V roce 2005 absol­vo­va­la stu­di­um němec­ké­ho jazy­ka a komu­ni­ka­ce na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Od roku 2000 spo­lu­pra­co­va­la s Christianem Beckerem, během této doby se bez jaké­ko­liv prů­pra­vy uči­la dra­ma­tur­gii a pro­duk­ci. Lena Schömannová nej­pr­ve pra­co­va­la ve vývo­ji a poz­dě­ji jako pro­du­cent­ka na řadě tele­viz­ních a fil­mo­vých pro­jek­tů, včet­ně Was nicht passt, wird pas­send gemacht (2003-2004), Ich bin ein Berliner (2005), Die ProSieben Märchenstunde (2006-2007), Neues vom Wixxer (2007) v režii Cyrilla Bosse a Philippa Stennerta a Die ProSieben Funny Movies (2007).

V roce 2008 zača­la Schömannová pra­co­vat na fil­mo­vé adap­ta­ci romá­nu spi­so­va­te­le Maxe von der Grüna Krokodýlové z před­měs­tí, její prv­ní celo­ve­čer­ní film v roli výkon­né pro­du­cent­ky. Za svou prá­ci na sním­ku obdr­že­la Deutscher Fernsehpreis (Německou fil­mo­vou cenu) v roce 2010. Další pokra­čo­vá­ní násle­do­va­la v roce 2009 a 2010 a Lena Schömannová je kopro­du­ko­va­la spo­leč­ně s Christianem Beckerem. Trilogie pod­le vele­ú­spěš­né­ho romá­nu o dospí­vá­ní zís­ka­la mno­há oce­ně­ní. Poté Lena Schömannová půso­bi­la jako výkon­ná pro­du­cent­ka na fil­mu Viking Vicky a poklad bohů 3D (2011), prv­ní němec­ký „oprav­do­vý“ 3D film. V roce 2012 pro­du­ko­va­la Turečtinu pro začá­teč­ní­ky, fil­mo­vou adap­ta­ci úspěš­né­ho němec­ké­ho kome­di­ál­ní­ho TV seriá


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,60350 s | počet dotazů: 229 | paměť: 56190 KB. | 29.05.2022 - 04:09:26