Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > LEGO The Hobbit

LEGO The Hobbit

vlcsnap 2016 09 25 18h38m13s612 150x150 1

vlcsnap-2016-09-25-18h38m13s612 vlcsnap-2016-09-25-18h29m00s283

Hráčům se zla­tým člen­stvím byla nasto­le­na sle­va na někte­ré lego titu­ly, a nás nej­ví­ce nalá­ka­la sle­va na LEGO The Hobbit, za tu skvě­lou cenu nece­lých 200 korun v pomě­ru k zába­vě a neko­neč­né­ho množ­ství hodin hra­ní, nemů­že­me pros­tě odo­lat. Ano, hra je sta­rá zhru­ba dva roky, ale to, co nabí­zí je pros­tě zaběh­lý lego stan­dard, nyní na námě­ty fil­mo­vé­ho Hobita od Petera Jacksona. Ve hře si zahra­je­te jak jinak než pod­le fil­mo­vé­ho námě­tu z prv­ních dvou dílů: Hobit: Neočekávaná ces­ta a Hobit: Šmakova dra­čí poušť.

vlcsnap-2016-09-25-18h38m50s076 vlcsnap-2016-09-25-18h43m21s187

Ovládání je jed­no­du­ché a tak jej zvlád­ne oprav­du kaž­dý hráč, pře­de­vším i ten malý. Co však lze tro­chu tvůr­cům z TT Games vytknout je, že zase občas dojde v urči­tém úseku hry k zasek­nu­tí ovlá­da­né posta­vy, a Vy tak musí­te hru buď ukon­čit, nebo zku­sit při­po­jit dru­hý ovla­dač a dohrát misi s jinou posta­vou. Pokud dru­hý ovla­dač nemá­te, bude­te pěk­ně naštva­ní, že celou zhru­ba půl­ho­di­no­vou část musí­te hrát zno­vu. Po něko­li­ka již vyda­ných titu­lech si na tuto chy­bu moh­li dát o hod­ně vět­ší pozor, pro­to­že to roz­hod­ně hře ubí­rá na hod­no­ce­ní. Grafika hry je nád­her­ná a pohád­ko­vá jako ve fil­mo­vém zpra­co­vá­ní Hobita. Prostředí ve hře je pěk­né a není mu co vytknout, po dohrá­ní máte před sebou celý ote­vře­ný svět od Bilbova domu až po Roklinku. Ve hře nechy­bí ani mož­nost koo­pe­ra­ce, což je v lego hrách vel­mi zábav­né a není co vytknout. Jednotlivá pro­vá­ze­jí­cí videa se dají jed­no­du­še jed­ním tla­čít­kem pře­sko­čit, ale pokud se chce­te ješ­tě více zaba­vit, dopo­ru­ču­ji shléd­nout.

vlcsnap-2016-09-25-18h33m34s057 vlcsnap-2016-09-25-18h33m15s574

Příběh ve hře je tro­chu oře­za­ný s leh­kým náde­chem lego humo­ru, kte­rý roz­hod­ně nemů­že chy­bět. U těch­to titu­lů zpra­co­va­ných dle fil­mo­vých před­loh nemů­že­me čekat žád­né zázra­ky, pře­ci jen se nejed­ná o kou­ká­ní na film, ale pře­de­vším o hru „LEGO hru“. Hra obsa­hu­je hlav­ní dějo­vé scé­ny, u kte­rých se i dost zapo­tí­te. Zamrzelo nás, že ve hře si zahra­je­te jen pár logic­kých mini­her, což je ško­da, pro­to­že prá­vě ty hru aspoň tro­chu vždy oži­vo­va­li. Nově nesmí­me opo­me­nout sbí­rá­ní růz­ných věcí po roz­bi­tí kvě­tin a dal­ší­ho, tyto nasbí­ra­né věci jako jsou dia­man­ty, dře­vo, lano a mno­ho dal­ší­ho bude­te potře­bo­vat k doře­še­ní leve­lu. A když hru bude­te pro­chá­zet rych­le a nebu­de­te vše sbí­rat, také se nic nesta­ne, pro­to­že hra Vám poté sama nabíd­ne věci, kte­ré bude­te potře­bo­vat po roz­bi­tí nej­bliž­ších věcí nebo kvě­tin. K dis­po­zi­ci máte spous­tu postav, kte­ré se Vám samo­zřej­mě postup­ně ode­my­ka­jí, ale nemu­sí­te se bát, za ty hlav­ní si zahra­je­te už od samé­ho začát­ku hry. Vyjmenujeme jen pár pro naml­sá­ní Bilbo Pytlík, Gandalf, Radagast, Legolas, Tauriel a nesmí ani chy­bět trpas­lí­ci Thorin, Fíli, Kíli, Óin, Glóin, Dvalin, Balin, Bifur, Bofur, Bombur, Dori, Nori a Ori. Co se postav týče, moc se jim nepo­ved­lo samot­né roz­li­šo­vá­ní při hra­ní, pro­to­že roze­znat toho správ­né­ho trpas­lí­ka ze 13 pod­le zbra­ně, kte­ří jsou pidi midi a ješ­tě k tomu mají mini­a­tur­ní zbraň, je oprav­du o ner­vy. U postav jako vždyc­ky pla­tí, že jich máte ve hře k dis­po­zi­ci něko­lik, z toho kaž­dá posta­va má své spe­ci­ál­ní doved­nos­ti nebo zbra­ně, kte­ré násled­ně bude­te pou­ží­vat při řeše­ní úko­lu nebo dokon­če­ní mise. Po dohrá­ní kaž­dé mise dostá­vá­te odmě­ny, a ty se odví­jí od toho, jak hru důklad­ně hra­je­te. Dostáváte zlaťá­ky a kost­ky, buď mod­ré, nebo čer­ve­né, a také se Vám vždy ode­mkne něja­ká posta­va, ale ten­to sys­tém není žád­nou novin­kou. Pokud si chce­te pro­dlou­žit her­ní čas a také toho sesbí­rat co nej­ví­ce urči­tě se Vám to vypla­tí, pro­to­že bude­te mít rych­lej­ší pří­stup k her­ním posta­vám a také k náku­pu vylep­šo­vá­ní za nasbí­ra­né zlaťáčky a kost­ky, kte­ré bude­te násled­ně vyu­ží­vat po dohrá­ní hry v ote­vře­ném her­ním svě­tě.

vlcsnap-2016-09-25-18h30m51s244 vlcsnap-2016-09-25-18h32m03s619

Lego hry nabí­ze­jí spous­tu hodin hra­ní a zába­vy, tak­že hru jen tak nepře­sta­ne­te hrát. Pokud máte rádi lego titu­ly a jste fil­mo­vý­mi fanouš­ky, roz­hod­ně sto­jí si za to hru zahrát, urči­tě nebu­de­te zkla­ma­ní. Pár drob­ných chy­bi­ček se dá auto­rům odpus­tit, pro­to­že hra LEGO The Hobbit Vás doslo­va pohl­tí svou krá­sou fil­mo­vé­ho dob­ro­druž­ství.

vlcsnap-2016-09-25-18h40m43s657 vlcsnap-2016-09-25-18h42m33s495

Datum vydá­ní: 11.4.2014

Jazyk: ang­lic­ky

Žánr: Akční adven­tu­ra

Multiplayer:  ANO (co-op)

Výrobce: Warner Bros Interactive

Doporučený věk : 7 let

Hodnocení: 80%


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...