Lego Star Wars

d24f5a456f 13422665 o2
Nestává se v dneš­ní době moc čas­to, že by se někdy na trhu obje­vi­la počí­ta­čo­vá hra z tzv. „sta­ré ško­ly“. Teď nemám na mys­li nepo­cho­pi­tel­ně obtíž­né a (mís­ty i nud­né) tex­to­vé adven­tu­ry, ale spí­še roz­lič­né arká­do­vi­té „hopsač­ky“, kte­ré se vyzna­čo­va­ly rela­tiv­ně krát­kou hra­cí dobou, nee­xis­ten­cí funk­ce save (až na malé výjim­ky), veli­kou zábav­nos­tí a také mož­nos­tí navo­lit hru pro 2 hrá­če na jed­nom PC (či podob­né mašin­ce).
Všechny výše zmi­ňo­va­né atri­bu­ty by se daly při­sou­dit i hře Lego Star Wars - the video Game. Tato hra - jak je již z názvu patr­no - zachy­cu­je prv­ní tři epi­zo­dy „hexa­lo­gie“ Star Wars. Zábavnost hry je však ješ­tě pod­tr­že­na zpra­co­vá­ním posta­vi­ček a jejich pří­bě­hů z fil­mů do podo­by figu­rek z lega:-), což mi osob­ně při­jde vel­mi ori­gi­nál­ní a úsměv­né.
Nevýhodou hry je pocho­pi­tel­ně její krát­kost, opě­tov­né hra­ní už tak zábav­né není. Zcela nová dimen­ze se však ote­ví­rá pokud s vámi k počí­ta­či zased­ne kamarád(ka), nicmé­ně i tak se trvan­li­vost těch­to Star Wars roz­hod­ně nepře­houp­ne na desít­ky hodin...
Co se mně osob­ně vel­mi líbi­lo byla sku­teč­nost, že posta­vič­ky vůbec nemlu­ví, čas­to jen děj posou­va­jí dál nazna­če­ním ges­ti­ku­la­cí, což je obzvláš­tě pro fan­dy fil­mo­vé „hexa­lo­gie“ vel­mi zábav­né Grafické zpra­co­vá­ní i ovlá­dá­ní je na úrov­ni (roku 2005, kdy hra spat­ři­la svět­lo svě­ta). Skvělá je pocho­pi­tel­ně i hud­ba a zvu­ky, na kte­ré bez­tak asi nic v Star Wars sérii zka­zit nelze. Někdy má však hra tro­chu krko­lom­né ovlá­dá­ní, což se pro­je­ví obzvláš­tě v oka­mži­cích, kdy ovlá­dá­te něja­kou posta­vič­ku s lase­ro­vou pis­tol­kou, nasmě­ro­vá­ní stře­ly je pak někdy sku­teč­ně obtíž­né...
Star Wars je hrou s vel­kým H, hrou, kte­rá není těž­ká a je tedy urče­na pro všech­ny věko­vé sku­pi­ny. Zároveň se v ní ani neob­je­vu­je žád­né nási­lí (mrt­vá posta­vič­ka se jen roz­pad­ne na kos­tič­ky:-)). Její jed­no­du­chost jde ruku v ruce s její při­taž­li­vos­tí, a tak to má být. Hra se nepo­kou­ší o něja­ké umě­ní (od toho tu jsou jiné, ač jich je asi jen poskrov­nu), ale kon­cen­t­ru­je se čis­tě jen na zába­vu, což se daří doko­na­le..


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • LEGO Star Wars: The Complete Saga17. května 2017 LEGO Star Wars: The Complete Saga Hra zdarma pro Xbox 360 (Xbox One) v Xbox Live Gold. Dostupné:16/05 - 31/05. https://youtu.be/a446Mug8Wa4
  • Posel smrti23. října 2019 Posel smrti Posel smrtiPřiznám se, že mám rád adventury, teď ale nemám na mysli takové ty typicky české (Polda, Horké léto, atd..), které stavěly jen na humoru (často pokleslém), ale o věcech jako je […]
  • Walking Dead (PC, Telltale Games)30. září 2019 Walking Dead (PC, Telltale Games) Walking Dead je už zavedená značka. Na počátku byl komiks (dnes má "na kontě" více než 100 čísel), poté televizní seriál (de facto adaptace komiksu) a bylo jen otázkou času, kdy se nemrtví […]
  • Deus Ex: Human Revolution9. října 2019 Deus Ex: Human Revolution V roce 2000 spatřila světlo světa hra s prapodivným názvem "Deus Ex", hra, na kterou po čase mnozí "pamětníci" vzpomínají se slzou v oku a označují ji za to nejlepší, co na poli virtuální […]
  • Shogun Total War7. října 2019 Shogun Total War Shogun Total War1. června 1530Milý deníčku, jmenuji se…..nějaké šílené japonské jméno, ale to není podstatné. Jsem velitelem takového jednoho krásného klanu, máme jméno…..šílené japonské […]
  • Portal (2007)10. září 2019 Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal měl být možná původně jen takovým vedlejším produktem tohoto slavného titulu, jenže netrvalo to […]
  • Operace Flashpoint - recenze18. září 2019 Operace Flashpoint - recenze Před několika dny jsem na svém dnes již lehce archaickém počítači (CELERON 533Mhz, 137 RAM, RIVAT TNT 2) úspěšně dokončil hru Operace Flashpoint. Již dlouhá léta jsem o této hře slýchával […]
  • Alien - ZX Spectrum1. října 2019 Alien - ZX Spectrum Představa, že hru z videa níže jsem kdysi vášnivě hrál a bavila mě je skutečná, i když dnes je těžké něčemu takovému uvěřit. Pravda, nebylo to na slavném Spectru, ale na (neméně) slavném […]
  • Vietcong 2 (PC)16. září 2019 Vietcong 2 (PC) Ještě teď si vzpomínám na tu dobu, kdy světlo světa spatřil první Vietcong. Bylo to hodně zajímavá hra, která šla rozumnou střední cestou, kde na jedné straně byly trochu schématické […]
  • The Silent Age23. října 2019 The Silent Age S počítačovými hrami je to s postupujícím věkem obtížné. Člověk má na podobné libůstky stále méně a méně času a stále více a více jej zajímá ta propracovanější tvorba, pro jejíž […]