Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > LEGO Marvel Super Heroes

LEGO Marvel Super Heroes

vlcsnap 2013 12 05 18h21m07s180 300x168 1

Opět jsme se dočka­li nové­ho titu­lu hry ze série LEGO. Jak už název hry napo­ví­dá, ve hře se setká­te se zná­mý­mi komi­ko­vý­mi posta­va­mi. Očekávejte posta­vy ze zná­mých seri­á­lů a fil­mů jako je Hulk, Iron Man, Spider-Man, Thor, Kapitán Amerika, Wolverin a dal­ším mno­ho hrdi­nů. Takže pokud máte rádi komiksy a her­ní titu­ly z řad lega hra je pro Vás jako stvo­ře­ná.

vlcsnap-2013-12-05-18h21m07s180vlcsnap-2013-12-05-18h21m22s200

Hra již od začát­ku půso­bí na hrá­če doko­na­le, avšak opak je prav­dou. V prv­ní chví­li musí­te shléd­nout cca 10 minu­to­vé video o zná­mých fil­mo­vých hrdi­nech, což je doce­la nudné.Herní gra­fi­ka je prů­měr­ná, avšak pou­ži­té tri­ky jed­not­li­vých vlast­nos­tí postav se tvůr­cům oprav­du poved­lo. Samotné hra­ní hod­no­tím veli­ce pozi­tiv­ně, postup mezi jed­not­li­vý­mi koly je sice del­ší, ale hře to na hod­no­ce­ní roz­hod­ně neu­be­re. Celá kam­paň se dá dohrát cca do 15 hodin, avšak nezou­fej­te i po dohrá­ní základ­ní hry, hra nabí­zí dlou­hé hodi­ny hra­ní při obje­vo­va­ní dal­ších postav a plně­ní dal­ších úko­lů.

vlcsnap-2013-12-05-18h22m03s94vlcsnap-2013-12-05-18h24m16s163

Jednotlivá kola se ode­hrá­va­jí na růz­ných mís­tech, tak abys­te se pořád­ně vži­li do jed­not­li­vých super hrdi­nů. Hrát bude­te mimo jiné na Asteroidu Asgardu, New Yorku nebo na pan­ství pro­fe­so­ra X.

vlcsnap-2013-12-05-18h26m46s120vlcsnap-2013-12-05-18h25m24s83

Ve hře nalez­ne­te něko­lik desí­tek super hrdi­nů, v začát­ku hry máte k dis­po­zi­ci cca 6 super hrdi­nů a Ti ostat­ní se Vám postup­ně Vašim postu­pem ve hře ode­my­ka­jí. Vlastnosti postav jsou oprav­du doko­na­lé a kore­spon­du­jí s jejich ori­gi­nál­ní­mi vlast­nost­mi. Hulka může­te změ­nit na rozzlo­be­né­ho, kdy všech­no ničí a uzved­ne všech­no a násled­ně i zaho­dí nebo na nor­mál­ní­ho. Kapitán Amerika Vám pomů­že svým zná­mým ští­tem, kte­rý doká­že házet a Thor svým pro­slu­lým magic­kým kla­di­vem. Úsměvné jsou vlast­nos­ti Mr. Fantastica, kte­rý je pro­slu­lý svou gumo­vos­tí a doká­že se tře­ba pro­táh­nout klí­čo­vou dír­kou nebo se pro­mě­nit ve šrou­bo­vák či kon­vi­ci. Ve hře nechy­bí ani super vlast­nos­ti oble­ku Iron Mana, kte­rý může stří­let i létat. Vlastnosti Spider-Mana taky nejsou k zaho­ze­ní. Takže na pro­zkou­má­ní je to ve hře oprav­du hod­ně, nudit se tedy roz­hod­ně nebu­de­te a pro­ži­je­te neu­vě­ři­tel­ný pří­běh s těmi­to super hrdi­ny.

vlcsnap-2013-12-05-18h24m34s93vlcsnap-2013-12-05-18h27m20s196

Ovládání hry je jed­no­du­ché, avšak občas zapo­jí­te i mozkov­nu, abys­te popře­mýš­le­li, kte­ré­ho akč­ní­ho hrdi­nu pou­žít při plně­ní daných úko­lů. Grafika je prů­měr­ná, tak jak se od titu­lu Lega oče­ká­vá. V jed­not­li­vých kolech máte k dis­po­zi­ci něko­lik hrdi­nů, kte­ré si během hry pře­pí­ná­te, avšak občas pře­pí­ná­ní blb­ne. Do hry se k Vám kdy­ko­liv může při­po­jit dru­hý hráč, kte­rý Vám může v tom zmat­ku s posta­va­mi pomoct. Ve hře máte také k dis­po­zi­ci nápo­vě­du jaké­ho super hrdi­nu a jeho vlast­nos­ti zrov­na pou­žít.

vlcsnap-2013-12-05-18h27m29s44vlcsnap-2013-12-05-18h22m35s158

Závěrem hru hod­no­tím veli­ce vyso­ko, jeli­kož za cenu toho­to titu­lu dosta­ne­te pořád­nou nálož her­ní­ho zážit­ku nejen pro malé, ale i vel­ké hrá­če a hlav­ně se roz­hod­ně při hře nebu­de­te nudit. Tento Lego titul se oprav­du pove­dl a tvůr­ci odved­li dobrou prá­ci.

vlcsnap-2013-12-05-18h25m56s134vlcsnap-2013-12-05-18h25m36s196

 

LEGO Marvel Super Heroes

Vlastní hod­no­ce­ní: 100%
Datum vydá­ní: 15. 11. 2013
Výrobce: Warner Bros
Žánr: akč­ní adven­tu­ra
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-2, co-op
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 7+


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,70350 s | počet dotazů: 244 | paměť: 53877 KB. | 29.07.2021 - 19:41:49