Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Lego Harry Potter léta 1-4

Lego Harry Potter léta 1-4

DSC02318 150x150 1

Tento titul je určen pře­de­vším pro děti a nad­šen­ce titu­lů lego. Hra je vel­mi detail­ně gra­fic­ky zpra­co­va­ná. Zapadání a roz­pa­dá­ní kos­ti­ček, je vel­mi rea­lis­tic­ké a vel­mi pěk­né opro­ti před­cho­zím titu­lům jako lego Indiana Jones 2. Hra je vel­mi zábav­ná a nene­chá Vás oddech­nout snad jen v krát­kých ani­ma­cích, kte­ré nejdou pře­sko­čit, ale to vůbec neva­dí. Příběh ve hře, je vel­mi vtip­ně poja­tý a mys­lím, že smy­sl pří­bě­hu pocho­pí i ten, kte­rý nevi­děl nebo neče­tl všech­ny díly Harryho Pottera a zná ho jen z dosle­chu.
Titul nabí­zí mno­ho úrov­ní hra­ní včet­ně postu­pů mezi úrov­ní léta 1-4. Hra se vel­mi dob­ře ovlá­dá, zvlád­nou to i ti nejmen­ší a hlav­ně nabí­zí mno­ho zába­vy a oprav­du dlou­hé hodi­ny hra­ní.

Hru může­te hrát i ve dvou hrá­čích, kdy je nut­ná spo­lu­prá­ce hrá­čů. Rozdělení obra­zo­vek je doko­na­lé, nejste ome­zo­vá­ni. Druhý hráč může vstou­pit do hry kdy­ko­liv bude chtít a to hod­no­tím vel­mi klad­ně. V pří­pa­dě hra­ní jed­no­ho hrá­če, Vám vždy pomů­že ale­spoň s nápo­vě­dou neo­vlá­da­ný hráč.  Úkoly jsou jed­no­du­ché a pro­pra­co­vá­ní kou­zel je nápa­di­té. Za zís­ka­né body si může­te poří­dit nová kouz­la oble­če­ní a mno­ho dal­ší­ho.

Nejsem zrov­na z těch nejmen­ších a hra mě vel­mi zau­ja­la na dlou­hé a dlou­hé veče­ry hra­ní a po dokon­če­ní, ješ­tě dal­ší­ho a dal­ší­ho hrá­ní a obje­vo­vá­ní dal­ších neo­de­hra­ných kom­nat a mini her. Po dokon­če­ní se může­te pohy­bo­vat vol­ně, kde chce­te po Bradavicích a ven­ku a dále obje­vo­vat nedo­kon­če­né mise a dále si zvy­šo­vat skó­re a zís­ká­vat dal­ší kouz­la. Během hry bude­te postup­ně hrát se vše­mi hlav­ní­mi posta­va­mi z dílů 1-4. Hru dopo­ru­ču­ji hlav­ně pro děti, pro­to­že v ani­ma­cích se nemlu­ví a je vše hned jas­né a hlav­ně pro ty co je poba­ví pořád­ná kva­lit­ní hra s titu­lů lego.

Po letoš­ních prázd­ni­nách oče­ká­vej­te dru­hý titul hry lego Harry Potter léta 5-7!

DSC02318
DSC02319
DSC02326
DSC02357
DSC02323
DSC02320
DSC02328
DSC02347
DSC02348
DSC02333
DSC02349
DSC02353
DSC02355

 


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 100%
Výrobce: Disney Interactive
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Datum vyda­ní: 25.6.2010
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-2, co-op 2

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,51309 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53322 KB. | 20.09.2021 - 05:01:19