Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > LEGO® Batman™: The Videogame

LEGO® Batman™: The Videogame

LegoBatman
LegoBatman
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hrdinové slo­že­ní z lego kos­tek k nám zaví­ta­li už po něko­li­ká­té. Hra urči­tě pat­ří mezi více oblí­be­né hry a její hod­no­ce­ní se od toho odví­jí.
Mezi gra­fic­ky nároč­né hry jis­tě Lego Batman nepat­ří.

Traveller’s Tales tedy auto­ři všech Lego her mají do budouc­na v plá­nu zakou­pit dal­ší a dal­ší licen­ce a tím roz­jet hru i s jiný­mi hrdi­ny než dosud zná­me.
Po něko­li­ka dílech Lego Star Wars a v posled­ním díle Indiana Jones nám dali mož­nost zahrát si za Ochránce Gothamu tzv. Batmana.
Batman a Robin jsou hrdi­no­vé, za kte­ré v našem díle bude­me hrát. Je to neroz­luč­ná dvoj­ka.
Lego Batman jakož­to hra si nebe­re žád­nou inspi­ra­ci ze zná­mých fil­mů ani komik­sů tak­že pří­běh je brán za ori­gi­nál. Hře to urči­tě pro­spí­vá, pro­to­že tvůr­ci mají v tomhle smě­ru vol­nou ruku ve vývo­ji.

V kaž­dé misi se zamě­řu­je na jed­no­ho padou­cha, se kte­rým si na kon­ci mise dáte féro­vý sou­boj. Po výhře nad padou­chem ho zatkne­te a odve­de­te zpět na katr. Bohužel závě­reč­né sou­bo­je pro­ti jed­not­li­vým bos­sum nema­jí nějak extra vyso­kou obtíž­nost. Boss na vás pošle pás svých posko­ků, kte­ré sun­dá­te k zemi jed­nou ranou a násled­ně pak sko­lí­te i hlav­ní­ho bose ne nějak pří­liš slo­ži­tou ces­tou. Protivníky zle zne­škod­nit ne jed­ním způ­so­bem ale nej­kla­sič­těj­ší jsou asi umlá­ce­ná pěst­mi nebo sestře­le­ní pro­tiv­ní­ka hákem. Autoři také neza­po­mně­li na širo­kou nabíd­ku zápo­rá­ků, kte­ří se vám vel­mi rádi uka­zu­jí před kaž­dou misí v krat­ších a pove­de­ných komik­so­vých ukáz­kách, kde lze zahléd­nou zná­mé tvá­ře jako je : Joker, Catwoman, Riddler, Poison, Ivy a také Tučňák.
Před setká­ním se s hlav­ním bos­sem se na vás vrha­jí sposty zlo­čin­ců s cílem vás zabít. Málokdy se jim však pove­de vám ubrat ale­spoň jeden život. Je to hlav­ně kvů­li pří­stu­pu dětí ke hře. I přes­to je však obtíž­nost hry pří­liš jed­no­du­chá a srdíč­ko vám ube­re snad jen pád z výš­ky.

Základem pohy­bu v misích je pro Batmana a Robina jejich při­ro­ze­ná vlast­nost, kte­rou je pou­ží­vá­ní při­ta­ho­va­cí­ho háku na zdo­lá­ní plo­šin nad nimi. Hák mohou pou­ží­vat pou­ze v ozna­če­né čás­ti. V jiných situ­a­cích tam hrdi­na musí vysko­čit pou­ze svým doce­la dost níz­kým výsko­kem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,39510 s | počet dotazů: 252 | paměť: 58036 KB. | 10.08.2022 - 11:10:54