Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > LEGO® Batman film

LEGO® Batman film

LBatgman
LBatgman

Před lety nám autor­ská dvo­ji­ce Phil Lord a Chris Miller naser­ví­ro­va­la nesmír­ně ori­gi­nál­ní ani­mák, kde hlav­ní roli hrá­ly figur­ky ze slavn­né­ho lega. Lego pří­běh byl obrov­ský hit, pro­to se stu­dio Warner Bros. roz­hod­lo oka­mži­tě nato­čit něko­lik pokra­čo­vá­ní. Lord a Miller tedy zača­li při­pra­vo­vat spin-off, ale v prů­bě­hu psa­ní scé­ná­ře je oslo­vi­la Kathleen Kennedy z Lucasfilmu a nako­nec je pře­táh­la k sólov­ce Hana Sola. Lego Batmana tedy napsa­li tři sce­náris­té v čele se Sethem Grahamem-Smithem, pro­slu­lým auto­rem fil­mu Abraham Lincoln: Lovec upí­rů. Z původ­ní­ho geni­ál­ní­ho nápa­du sou­čas­ných tvůr­ců Hanových dob­ro­druž­ství zby­lo jen mat­né tor­zo a noví scnáris­té udě­la­li z dal­ší inkar­na­ce tem­né­ho rytí­ře pře­plá­ca­ný miš­maš.

Lego Batman měl skvě­lou reklam­ní kam­paň. Lákal na hvězd­né dabin­go­vé obsa­ze­ní, vtip­né naráž­ky na dal­ší neto­pý­ří fil­my, pří­pad­ně na plejá­du nej­lep­ších postav DC Comics. Nyní, krát­ce po zhléd­nu­tí můžu s klid­ným svě­do­mím říct, že reklam­ní kam­paň lha­la!

Hvězdné dabin­go­vé obsa­ze­ní? Ale kde­že! Hlas Willa Arnetta mi k Batmanovi nese­děl už v Lego pří­bě­hu, abso­lut­ně nechá­pu, že se tvůr­ci neob­rá­ti­li na dabé­ry ani­mo­va­ných tem­ných rytí­řů, např. na Kevina Conroye či Petera Wellera. Zach Galifianakis, kte­ré­ho si pama­tu­je­te jako idi­o­ta z fil­mů Pařba v Bangkoku, ve Vegas a já nevím, kde všu­de ješ­tě, abso­lut­ně nechut­ným způ­so­bem zprznil jed­no­ho z nej­vět­ších anta­go­nis­tů pop­kul­tur­ní his­to­rie, samot­né­ho Jokera. V prů­bě­hu sle­do­vá­ní fil­mu jsem neu­stá­le vzpo­mí­nal na fan­tas­tic­ké­ho Marka Hamilla, kte­rý by fil­mu urči­tě dodal grá­dy! Z dabé­rů tedy nako­nec nej­ví­ce září Ralph Fiennes, kte­rý se poma­lu stá­vá exper­tem na namlou­vá­ní ani­mo­va­ných posta­vi­ček (vzpo­meň­me na fil­my Kubo a kou­zel­ný meč a Princ egypt­ský), pro­to­že jeho Alfred je vtip­ný a tref­ný, jeho glo­sy jsou jed­no­du­še vyni­ka­jí­cí.

Děj fil­mu je nesmír­ně jed­no­du­chý, pokud si zno­vu vzpo­me­ne­me na vyni­ka­jí­cí Lego pří­běh, tak pro­ti němu půso­bí pří­mo stu­pid­ně. Jde vlast­ně jen o to, že Joker žár­lí na Supermanův vztah s gene­rá­lem Zodem a chce mít stej­ně nená­vist­ný vztah s Batmanem. Proto si do Gothamu při­ve­de armá­du padou­chů a chce tem­né­ho rytí­ře pře­svěd­čit k nezměr­né nená­vis­ti. Na dese­ti­mi­nu­to­vý skeč by to bylo skvě­lé téma, ale utáh­nout film dlou­hý hodi­nu a čty­ři­cet minut pros­tě nedo­ká­zal.

Slibované naráž­ky na před­cho­zí batma­nov­ské fil­my tedy nako­nec byly jedi­ným oprav­du vtip­ným aspek­tem celé­ho sním­ku, díky Alfredovu vyprá­vě­ní jsme vidě­li zábě­ry z BvS, Temného rytí­ře či Keatonova Batmana pře­dě­la­né do kos­ti­ček z lega. Tento tah se Grahamu-Smithovi jako jeden z mála oprav­du pove­dl.

Filmu ubli­žu­je nesmír­ně vel­ké množ­ství postav. Vystupují v něm totiž všich­ni nej­dů­le­ži­těj­ší nepřá­te­lé Bat-rodiny, hlav­ní čle­no­vé Ligy spra­ve­dl­nos­ti a bohu­žel také zná­mé posta­vič­ky z jiných fil­mo­vých fran­šíz. Z toho­to polo­to­va­ru vzni­ká obrov­ský barev­ný miš­maš, kde se jed­not­li­vé posta­vič­ky čas­to pře­kři­ku­jí a divák mnoh­dy neví, co se děje a kde se figur­ky nachá­zí. V Lego pří­bě­hu sice aktéž vystu­po­va­la spous­ta cha­rak­te­rů, ale dalo se v nich ori­en­to­vat. Kdyby Lord s Millerem psa­li i Batmana, dopa­dl by jisto­jis­tě lépe.

Lego Batman je veskr­ze prů­měr­ný film, kte­rý zachra­ňu­je posta­va Alfreda Pennyworthe v podá­ní Ralpha Fiennese a její vtip­né glo­sy. Pár minut po jeho skon­če­ní si z něj bude­te pama­to­vat jen to, že už nikdy nechce­te vidět tak ošk­li­vou figur­ku Jokera a pokud navští­ví­te dabing, pod kůži se vám zary­je faleš­ně nazpí­va­ná úvod­ní píseň v podá­ní Davida Novotného.

Hodnocení: 45 %


Photo © Warner Bros. Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • LEGO® příběh - jak malý Emmet zachránil celý lego svět31. ledna 2019 LEGO® příběh - jak malý Emmet zachránil celý lego svět Lego film, nejen pro ty nejmenší natočili slavní režiséři Chris McKay, Phil Lord, Chris Miller, kteří režírovali mimo jiné slavné filmy Zataženo, občas trakaře (2009) a 21 Jump Street […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60%2. března 2016 Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60% Nová komedie bratrů Ethana a Joela Coenových Ave, Caesar! skládá poctu americké kinematografii 50. let a zároveň si z této epochy mírně satiricky utahuje. Její těžiště spočívá v hemžení […] Posted in Filmové recenze
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic1. července 2022 Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic Zas tak mě to neoslovilo. Harry Potter je jedna z mých nejoblíbenějších filmových i knižních ság vůbec, ale nějak nevidím důvod proč dělat hromadný pokec s hlavními představiteli po 20 […] Posted in Dokumenty
  • Všechno, všude, najednou30. června 2022 Všechno, všude, najednou Správný multiverse jak má být. Neuvěřitelně ambiciózní a nesmělý projekt, který si získá srdce mnohých, především díky nevídané originalitě, obrovské fantazii a nebo už jenom nápadem […] Posted in Filmové recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Boba Fett: Zákon podsvětí - komplet29. června 2022 Boba Fett: Zákon podsvětí - komplet Boba Fett (Temuera Morrison) se společně s Fennec Shand (Ming-Na Wen) snaží převzít území, kterému kdysi vládl Jabba Hutt.....Boba Fett se možná poprvé neslavně objevil v neslavném Star […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 7: Ve jménu cti27. června 2022 Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 7: Ve jménu cti Boba Fett (Temuera Morrison), Fennec Shand (Ming-Na Wen), Din Djarin (Pedro Pascal) a jejich spojenci se definitivně pouští do osudové bitvy.......Finále sedmidílného seriálu The Book of […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,78105 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56835 KB. | 06.07.2022 - 03:42:04