Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > LEGO Batman 2: DC Super Heroes

LEGO Batman 2: DC Super Heroes

LegoDC
LegoDC

LEGO máme všich­ni v pamě­ti jako legen­dár­ní kre­a­tiv­ní sta­veb­ni­ci, kte­rá je již po gene­ra­ce popu­lár­ní a veli­ce žáda­ná a oblí­be­ná hlav­ně dět­mi po celém svě­tě. K recen­zi této hry jsem se tedy cel­kem s vel­kým otaz­ní­kem pus­til. Přeci jen, jak sta­veb­ni­ci z kos­ti­ček pře­vést do svě­ta počí­ta­čo­vých her tak, aby to bylo pro hrá­če zají­ma­vé? Dost mi to vrta­lo hla­vou.

Kupodivu to vůbec není špat­ně vymyš­le­né. Vlastně jde o 3d logic­kou pro­chá­zeč­ku s pohle­du posta­vič­ky lega, v mém pří­pa­dě legen­dár­ní posta­vy Batmana a jeho pomoc­ní­ka Robina.

 Příběh je ale netra­dič­ně zpra­co­ván tak, že fil­my v něm roz­hod­ně nehle­dej­te. Děj je tvo­řen způ­so­bem všich­ni lum­po­vé zdrh­li z věze­ní a chtě­jí celý svět jen pro sebe. Vaše role je jim v tom vše­mi způ­so­by zabrá­nit.  Průvodní ani­ma­ce vás vlast­ně pro­vá­zí celou hrou. Boj Batmana a Robina pro­ti jeho snad všem nepřá­te­lům s kte­rý­mi kdy bojo­val je roz­hod­ně poda­ře­ný nápad, samo­zřej­mě včet­ně hlav­ní­ho nepří­te­le Jokera. Kde jin­de než v Gotham City. Celkem je hra roz­dě­le­na na 3 vel­ké čás­ti. Po jejich spl­ně­ní se dosta­ne­te do vysně­né­ho cíle. A roz­hod­ně to není na krát­kou chvil­ku.

 Systém hry je veli­ce dob­ře zpra­co­ván, kaž­dá figur­ka oží­vá oprav­du jako kdy­by byla prá­vě posta­ve­na z jed­not­li­vých kos­ti­ček z lega, a navíc je plně pohyb­li­vá a krás­ně zvlád­nu­tá je kom­plet­ní ani­ma­ce vše­ho včet­ně pro­stře­dí. Kromě boje s nepřá­te­li for­mou kaž­dý se roz­pad­ne na kos­tič­ky a vy z nich po sebrá­ní máte body nebo život plní­te oprav­du veli­ce růz­no­ro­dé a cel­kem zapekli­té logic­ké hádan­ky, u kte­rých se koli­krát pěk­ně zapo­tí­te. A to i mno­zí dospě­lí. Během toho zís­ká­vá­te mož­nost se pře­vlé­kat do růz­ných typů oble­ků (potá­pěč, mag­ne­tic­ký oblek, elek­tric­ký mun­důr, kří­d­la), sta­ví­te růz­né stro­je, zaří­ze­ní. Máte zde mož­nost také jez­dit v růz­ných vozi­dlech, lodích, vyso­kozdviž­ných vozí­cích atd. Je tu toho veli­ce pes­t­ré množ­ství.

 Je zde mož­nost také koo­pe­ra­tiv­ní­ho hra­ní, což je vel­ká výho­da pro dva hrá­če. Obrazovka se pak roz­dě­lí na 2 pohyb­li­vé čás­ti, kte­ré se růz­ně pro­lí­na­jí. Bohužel s tím, že se roz­dě­le­ní obra­zu růz­ně pro­tí­ná a není sta­tic­ké zde dochá­zí k urči­té nepře­hled­nos­ti a hru to naru­šu­je. Také se stá­vá, že pokud hra­je­te spo­leč­ně s PC (dru­há posta­va) spo­lu­prá­ce vede koli­krát více k pro­blé­mům než dal­ší­mu postu­pu ve hře, což něko­li­krát pěk­ně naštve. Pokud u hry vydr­ží­te dosta­teč­ně dlou­ho jako bonus si bude­te moci zahrát i za dru­hou stra­nu pro­ti Batmanovi.

 Cekově hru hod­no­tím dob­ře pro­ve­de­nou, kdo má rád logic­ké hádan­ky a milu­je LEGO tak vzhů­ru do toho. Zábava vás urči­tě čeká na dlou­hé hodi­ny. Jen si urči­tě při­zvě­te kama­rá­da. Ve dvou se to lépe táh­ne a hra má méně bugů. AI není val­ná a kame­ra občas také vyvá­dí pěk­né blbi­ny. Online mul­tipla­yer bohu­žel stá­le chy­bí. Zamrzí i chy­bě­jí­cí češ­ti­na. Hodila by se. Dialogů je zde oprav­du dost.

Určitě zku­sím ješ­tě jinou vari­an­tu této hry. Vzniklo jich oprav­du vel­ké množ­ství. Aspoň bude hned mož­nost srov­ná­ní v někte­rých z příš­tích recen­zí.

Celkové hod­no­ce­ní 7 z 10.


Foto: TT Games & Warner Bros. Interactive


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Lego Star Wars: The Skywalker Saga10. dubna 2022 Lego Star Wars: The Skywalker Saga Je tomu už opravdu šest let, co vyšla poslední Lego hra dle filmu. LEGO STAR WARS: The Force Awakens pokračovala v sériích Lego her dle slavných filmů. První byla v roce 2005 Star Wars, […] Posted in Recenze her
  • Batman: Arkham Knight28. února 2022 Batman: Arkham Knight Vzhledem k tomu, že GTA V běhá plynule, hra, která vyjde v podobnou dobu, by mohla také běžet rychle a plynule. Začal jsem hrát i starší verze, abych měl s čím srovnávat, a bohužel mě hra […] Posted in Retro games
  • Far Cry 6 – kritika Ubisoftu skrz jejich poslední titul1. února 2022 Far Cry 6 – kritika Ubisoftu skrz jejich poslední titul Ubisoft už dlouhá léta platí za jeden z hráčských pilířů. Ostatně na trhu jako videoherní vývojář a vydavatel působí jíž od roku 1986 a má za sebou nespočet titulů, mezi něž patří […] Posted in Recenze her
  • PUBG: BATTLEGROUNDS23. ledna 2022 PUBG: BATTLEGROUNDS Dřív novinka která bavila ale dnes, jak bych správně začal tuto recenzi když už jsem dal ten palec dolů. Asi bych se měl obhájit, proč jsem to u takhle známé hry u které mám nahráno přes […] Posted in Recenze her
  • PUBG: BATTLEGROUNDS nyní zdarma ke hraní17. ledna 2022 PUBG: BATTLEGROUNDS nyní zdarma ke hraní Ale než se do hry ponoříte, připomeňte si na chvíli důležité informace o free-to-play, které jsou uvedeny níže a které vám pomohou získat co nejlepší zážitek z battle […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Assassin's Creed Odyssey a Valhalla crossover18. prosince 2021 Assassin's Creed Odyssey a Valhalla crossover Pro fanoušky série her Assassin's Creed vyšel crossover, který spojuje nejnovější hry série t.j. Assassin's Creed Odyssey a   Assassin's Creed Valhalla. Přinášíme rychlý návod, jak spustit […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Minecraft Dungeons – Diablo v „kostce“?4. prosince 2021 Minecraft Dungeons – Diablo v „kostce“? Nedávno, v rámci battlepassu od Xboxu jsem měl tu možnost vyzkoušet Minecraft trochu jinak. A víte co? Moc mile mě to překvapilo, nadchlo a začalo bavit. Mohu to jen vřele doporučit a jak […] Posted in Recenze her
  • Juro Janosik10. listopadu 2021 Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůrce Petera Jurkovského a stojí necelých 10 eur. Autor už pro fanoušky […] Posted in Recenze her
  • Control – recenze jednoho z nejlepších titulů posledních let24. října 2021 Control – recenze jednoho z nejlepších titulů posledních let Tvorba finského vývojářského studia Remedy mě osobně nikdo moc nezajímala. Ano svého času jsem odehrál několik hodin na titulech Max Payne a Max Payne 2, ale tím že Max Payne 3 převzalo […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara12. října 2021 Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara Po dvou letech  vyšla další hra Far Cry. Tentokrát to není žádný spin-off, je to plnohodnotná hra série Far Cry. Tentokrát se vracíme do ostrovního státu, podobného Kubě, kde vládne […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,39863 s | počet dotazů: 255 | paměť: 55544 KB. | 17.05.2022 - 10:21:25