Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Legendy kriminalistiky

Legendy kriminalistiky

Legendy

Žánr kri­mi je momen­tál­ně na svém vrcho­lu. Knihkupectví jsou zava­le­na titu­ly zejmé­na sever­ské pro­duk­ce, kdy se v obmě­nách opa­ku­je stá­le ten­týž scé­nář.  Chcete si koneč­ně pře­číst i něja­kou čes­kou detek­tiv­ku? Legendy kri­mi­na­lis­ti­ky Miroslava Vaňury vás zave­dou do záku­li­sí vyšet­řo­vá­ní těch nej­hor­ších zlo­či­nů, kte­ré se u nás sku­teč­ně sta­ly v deva­de­sá­tých letech. Doufejme, že tyto divo­ké roky už máme za sebou a jed­nou nevy­jde kni­ha s podob­nou tema­ti­kou dato­va­ná do dneš­ních dnů.  Legendy kri­mi­na­lis­ti­ky je i stej­no­jmen­ný seri­ál z pro­duk­ce České tele­vi­ze, jehož scé­nář poslou­žil jako před­lo­ha této kni­hy.

Přestože zmi­ze­ní sta­ré paní pro­běh­lo za pode­zře­lých okol­nos­tí a rodi­na poli­cii stá­le upo­zor­ňo­va­la na nesrov­na­los­ti umoc­ně­né nále­zem zakr­vá­ce­né­ho pol­štá­ře za krá­lí­kár­nou, pří­pad byl odlo­žen.

A nej­spíš by to tak i zůsta­lo. Jenže na jaře, při kopá­ní na zahra­dě, rodi­na obje­vi­la ostat­ky lid­ské­ho těla. Pitva potvr­di­la, že se sku­teč­ně jed­ná o jejich pří­buz­nou a že zemře­la násil­nou smr­tí. Kutnohorská kri­mi­nál­ka pak za její vraž­du zača­la stí­hat sku­pi­nu pode­zře­lých mužů – což opět nahrá­lo stá­le nebez­peč­něj­ším Stodolovým.  

V kni­ze najde­te deset nej­zná­měj­ších pří­bě­hů, kte­ré otřásly i zku­še­ný­mi kri­mi­na­lis­ty. Namátkou lze uvést man­že­le Stodolovi, kte­ří vraž­di­li hlav­ně sta­ré a nemoc­né důchod­ce. Nebo pří­pad Ivana Roubala, kte­rý pro změ­nu nevá­hal odstra­nit téměř kaž­dé­ho, kdo se mu posta­vil do ces­ty. Orlické vraž­dy, kdy obě­ti kon­či­ly v sudech na dně pře­hra­dy, asi není potře­ba při­po­mí­nat. Motivy jsou růz­né. Výsledek je však vždy ten­týž – mrt­vo­la a zpr­vu nezná­mý vrah nebo vra­zi.

Na této kni­ze a na natá­če­ní s auto­rem spo­lu­pra­co­va­li detek­ti­vo­vé a poli­cej­ní tech­ni­ci a na výsled­ku je to znát. Jedná se o shr­nu­tí fak­tů bez zby­teč­né omáč­ky. Detektivové odha­lu­jí, jak krů­ček po krůč­ku roz­plé­ta­li jed­not­li­vé pří­pa­dy za pou­ži­tí metod, kte­ré v té době ješ­tě zda­le­ka nepa­t­ři­ly k ruti­ně. Jedná se napří­klad o ana­lý­zu DNA a usvěd­če­ní vra­ha s odstu­pem něko­li­ka let. Ale k odha­le­ní někte­rých pacha­te­lů dopo­moh­la i náho­da, kdy zdán­li­vě bez­vý­znam­ný stří­pek dopl­nil celý obraz.

Kniha je pove­de­ným dílem obsa­hu­jí­cím něko­lik prv­ků, kte­ré dohro­ma­dy dáva­jí uce­le­ný obraz o jed­not­li­vých pří­pa­dech.  Kromě vyprá­vě­ní samot­né­ho auto­ra,  je sesta­ve­na i z auten­tic­kých zázna­mů z poli­cej­ních rekon­struk­cí, zápi­sů z výslechů, dopl­ně­na kore­spon­den­cí samot­ných vra­hů a uni­kát­ním obra­zo­vým mate­ri­á­lem, kte­rý bys­te snad radě­ji ani nevi­dě­li.

Kniha Legendy kri­mi­na­lis­ti­ky se čte doslo­va jed­ním dechem a v kaž­dém pří­pa­dě ji lze dopo­ru­čit nejen zájem­cům o žánr kri­mi. Dozvíte se, jak pra­cu­jí sku­teč­ní poli­cis­té a vyšet­řo­va­te­lé a bude­te moci porov­nat, jak moc se jejich čin­nost liší od té, kte­rá je nám pre­zen­to­vá­na ve fik­tiv­ních detek­tiv­ních pří­bě­zích. I v reá­lu si v uvo­zov­kách uží­va­jí adre­na­lin v pořád­ných dáv­kách.

  • Název: Legendy kri­mi­na­lis­ti­ky
  • Autor: Miroslav Vaňura
  • Nakladatelství: Albatros Media
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Vydání: 1.
  • ISBN: 978-80-7505-902-4

Knihu může­te kou­pit v AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 229 Kč.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,93457 s | počet dotazů: 222 | paměť: 53220 KB. | 02.12.2021 - 16:20:12