Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Hudební recenze > Legendární československé šlágry - Duety - 100 %

Legendární československé šlágry - Duety - 100 %

Duety

Lámete si hla­vu nad tím, co daro­vat rodi­čům pod stro­me­ček? A může to být něco, co vyvo­lá krás­né vzpo­mín­ky voní­cí nos­tal­gií? Pak sáh­ně­te po troj­cédéč­ku Legendární čes­ko­slo­ven­ské šlág­ry. Duety, kte­ré obsa­hu­je šede­sát­ku těch nej­lep­ších due­tů, kte­ré od pade­sá­tých let zní z rádií, obra­zo­vek a dodnes na kon­cer­tech zpě­vá­ků a zpě­va­ček.

Na třech cédéč­kách, vždy po dva­ce­ti skladbách, najde­te pís­nič­ky v ori­gi­nál­ních nahráv­kách, tedy ve zně­ní těch inter­pre­tů, pro nějž byly napsá­ny. A není to jen o zpě­vá­cích a zpě­vač­kách – při posle­chu oce­ní­te kva­li­tu a úro­veň, jakou měly ve své době orchest­ry Karla Vlacha, Václava Hybše a Karla Krautgartnera díky řadě špič­ko­vých aran­žé­rů a instru­men­ta­lis­tů. Možná bude­te pře­kva­pe­ni, jak původ­ně zně­la píseň, kte­rou dnes slý­chá­te v rádi­ích od inter­pre­tů, kte­ří ji pře­vza­li. Na troj­cédéč­ku usly­ší­te totiž i hla­sy, kte­ré již ode­šly do hudeb­ní­ho nebe.

Za prvé je tře­ba říci, že nejen sólo­vé pro­jek­ty psa­ly hudeb­ní his­to­rii. Naopak, vět­ší popu­la­ri­tě mezi poslu­cha­či se mnoh­dy těši­ly due­ty – pří­běh, zpí­va­ný mužem a ženou, dva hla­sy, navzá­jem se dopl­ňu­jí­cí. Vzhledem k tomu, že jde o muže a ženu, není divu, že vět­ši­na pís­ní je o lás­ce, milo­vá­ní a sně­ní. Rozhodně neče­kej­te uta­ha­né melan­cho­lic­ké sklad­by, na CDčkách jsou posklá­dá­ny tak, aby tvo­ři­ly kom­pakt­ní celek.

Kdo by neznal To se nikdo nedo­ví od Waldemara Matušky a Heleny Vondráčkové nebo Co je to lás­ka Petra Nováka a Věry Wajsarové nebo Den je krás­ný Karla Gotta a Jany Petrů – respek­ti­ve dneš­ní Petry Janů. Některá jmé­na a slá­vu pís­ní už odvál čas. Pamatujete tře­ba na Janu Malknechtovou, kte­rá v diva­dle Semafor v roce 1962 na tři roky v pod­sta­tě nahra­di­la Evu Pilarovou a s trum­pe­tis­tou Jiřím Jelínkem nazpí­va­la duet Motýl? Po sňat­ku se odstě­ho­va­la do Švédska a z čes­ké hudeb­ní scé­ny zmi­ze­la. Poznáte ješ­tě hlas Petry Zámečníkové, kte­rá se pro­sla­vi­la due­tem Lítáme v tom nazpí­va­ným s Jiřím Strnadem? Bylo to duo, kte­ré v pod­sta­tě nahra­di­lo Ivet Bartošovou s Petrem Sepešim poté, co Sepeši v roce 1985 tra­gic­ky zemřel. Kvůli podob­ným hla­sům zpě­va­ček si mno­ho lidí mys­lí, že Lítáme v tom nazpí­va­la Iveta Bartošová.

Na třech cédéč­kách najde­te oprav­du skvě­lé due­ty od před­ních čes­kých a slo­ven­ských inter­pre­tů Karla Gotta, Heleny Vondráčkové, Milana Chladila, Marcely Holanové, Yvety Simonové, Waldemara Matušky, Evy Pilarové, Heidi Janků, Vaša Patejdla, Ivety Bartošové, Michala Tučného, Věry Martinové, Evy Pilarové, Jiřího Korna, Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra nebo Josefa Zímy.


Album si může­te kou­pit jak na CD, tak MP3 nebo FLAC for­má­tu na strán­kách Supraphonu.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,77003 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53154 KB. | 02.12.2021 - 16:28:37