Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Legenda stavebnic jménem LEGO

Legenda stavebnic jménem LEGO

61x7d5 lego srdce
61x7d5 lego srdce
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Už je to více než 90 let, co vznik­la legen­da ve svě­tě hra­ček. Kdo v dět­ství neměl ale­spoň 1 sta­veb­ni­ci LEGO jako by nebyl. Nahlédněte s námi pod poklič­ku vele­ú­spěš­né dán­ské spo­leč­nos­ti, kte­rá si zís­ká­vá srd­ce dětí i dospě­lých něko­li­ka gene­ra­cí. Pokud se začte­te do násle­du­jí­cích řád­ků, dozví­te se něco málo z his­to­rie fir­my LEGO, ale i dal­ší zají­ma­vos­ti ze svě­ta plas­to­vých kos­ti­ček.

Náhled do historie firmy LEGO

 

V roce 1932 začal dán­ský tesař Ole Kirk Christiansen, vzhle­dem k nedo­stat­ku dal­ší prá­ce, vyrá­bět dře­vě­né hrač­ky. Christiansen vyře­zá­val autíč­ka, zví­řa­ta i dom­ky. Tyto dře­vě­né hrač­ky LEGO se sta­ly v Dánsku poměr­ně úspěš­né, ale ten pra­vý boom při­ne­sl až nákup lisu na plas­ty a vstup syna Godtfreda Kirka Christiansena do vede­ní spo­leč­nos­ti. Právě tomu se kolem roku 1954 v hla­vě uro­dil nápad na plas­to­vé kost­ky s výlis­ky hod­ně podob­né LEGO tak jako ho zná­me dnes.

V roce 1958 si nechal ten­to sys­tém paten­to­vat. V roce 1964 se začí­ná LEGO hrač­ky vyrá­bět z nové­ho mate­ri­á­lu ABS, kte­rý se vyzna­ču­je vyso­kou stá­los­tí barev a výbor­nou odol­nos­tí. Další mil­ník při­chá­zí v roce 1969, kdy fir­ma při­šla s kost­ka­mi LEGO Duplo, kte­ré byly vzhle­dem k vět­ší veli­kos­ti vhod­né i pro men­ší děti a roku 1979 fir­ma kost­ky začí­ná dopl­ňo­vat i o plas­to­vé figur­ky.

Další význam­nou udá­los­tí pro LEGO bylo ote­vře­ní Legolandu Billund v roce 1969, kte­rý sto­jí neda­le­ko původ­ní továr­ny LEGO. Už během prv­ní­ho roku ho stih­lo navští­vit více než 625 tisíc lidí a k dneš­ní­mu dni evi­du­je už více než 50 mili­o­nů pro­da­ných vstu­pe­nek. Dominantou dán­ské­ho Legolandu jsou obří stav­by z kos­ti­ček LEGO. Najdete zde nejen sochu indi­á­na, sochu Svobody, ale také spous­tu dal­ších atrak­cí pře­de­vším s dán­skou tema­ti­kou.

To, že je LEGO oprav­do­vou legen­dou doka­zu­je i fakt, že Britská aso­ci­a­ce hra­ček zvo­li­la v roce 2000 LEGO kost­ku „Hračkou sto­le­tí“. Shodou okol­nos­tí se od stej­né­ho roku vyrá­bí LEGO také v ČR, kon­krét­ně v Kladenském závo­dě.

Nejúspěšnější tematické řady LEGO

Jednou z prv­ních tema­tic­ky ladě­ných edi­cí byla série LEGO Castle, kte­rá byla inspi­ro­va­ná stře­do­vě­kem. Mohli jste si tak posta­vit stře­do­vě­ké hra­dy, kte­ré dopl­ni­ly posta­vič­ky rytí­řů s veš­ke­rou výba­vou jako meče, seke­ry a ští­ty.

Další vel­ký úspěch zazna­me­na­la řada LEGO Piráti z roku 1989, kte­rá kro­mě samot­ných figu­rek pirá­tů obsa­hu­je pirát­ské lodě, člu­ny tro­pic­ké ost­ro­vy i skry­té pokla­dy, ale např. i žra­lo­ky.

S nástu­pem milé­nia pak LEGO vsa­di­lo na pro­po­je­ní kos­ti­ček s hrdi­ny z fil­mo­vé­ho plát­na. Podíváte se tak do kosmu s řadou LEGO Star Wars i do kou­zel­nic­ké­ho svě­ta díky sérii sta­veb­nic LEGO Harry Potter. V roce 2012 pak vzni­ká vele­ú­spěš­ná série LEGO Friends, kte­rá cílí pře­de­vším na mla­dé sleč­ny.

Již něko­lik let se popře­dí pro­dejů drží také LEGO Minecraft z roku 2011, kte­ré pře­ná­ší prv­ky ze zná­mé počí­ta­čo­vé hry do svě­ta kos­ti­ček.

LEGO ve virtuální realitě

Kromě plas­to­vých kos­tek se LEGO dosta­lo také do svě­ta video­her. Jako prv­ní byla před­sta­ve­na v roce 1995 hra LEGO Fun to Build na kon­zo­li Sega Pico. Další hrou, kte­rá urči­tě sto­jí za zmín­ku je LEGO Soccer Mania z roku 2002, kte­rá vznik­la k pří­le­ži­tos­ti Mistrovství svě­ta ve fot­ba­le klu­bů. Jak už je z názvu patr­né, v této hře pro­ti sobě figur­ky LEGO hra­jí fot­bal. Hra vyšla na PC, PS2 a Game Boy Advance.

V roce 2005 vychá­zí hra LEGO Star Wars: The Video Game. Tato akč­ní adven­tu­ra dokon­ce zís­ka­la oce­ně­ní Game of the Year od Kidzworld.com. Její vel­kou kon­ku­renč­ní výho­dou byla mož­nost hry pro 2 hrá­če na jed­nom PC.

Když se podí­vá­me blí­že do sou­čas­nos­ti, urči­tě sto­jí za zmín­ku hra z roku 2013 LEGO City Undercover, ve kte­ré hlav­ní hra­di­na Case McCain pro­ná­sle­du­je zlo­čin­ce Rexe Furyho. Staňte se super­po­li­cis­tou a před­veď­te kri­mi­nál­ní­ky LEGO CITY spra­ve­dl­nos­ti!

Proč šlápnutí na kostku LEGO tak bolí?

Tato nepří­jem­nost se vět­ši­nou stá­vá rodi­čům, jejichž rato­les­ti zapo­mně­li kos­tič­ky LEGO na zemi. Proč nám způ­so­bí malin­ký kou­sí­ček sta­veb­ni­ce tako­vou bolest? Na vině je jed­nak fyzi­ka. Celá naše hmot­nost se sou­stře­dí na mís­to kon­tak­tu. Dalším důvo­dem je již zmí­ně­ný ABS plast, kte­rý nezni­čí ani váha lid­ské­ho těla.

 

Ale při­znej­me si, že i přes­to, že jsme na LEGO šláp­li už něko­li­krát a asi ješ­tě pár­krát šláp­ne­me, máme ho rádi a těší­me se na dal­ší novin­ky, kte­ré nám dán­ský výrob­ce sta­veb­nic před­sta­ví.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25802 s | počet dotazů: 264 | paměť: 60784 KB. | 01.10.2022 - 00:44:46