Kritiky.cz > Recenze knih > Lee Harper: Postav hlídku

Lee Harper: Postav hlídku

Postav

Postav hlíd­ku je pokra­čo­vá­ním úspěš­né kni­hy Jako zabít ptáč­ka. Dalo by se říct, že se jed­ná sice o jaký­si dru­hý díl, ale zají­ma­vé je to, že Postav hlíd­ku autor­ka Harper Lee napsa­la již před vydá­ním Jako zabít ptáč­ka.

Příběh se ode­hrá­vá dva­cet let poté, co se s námi Harper Lee ve vel­kém roz­lou­či­la u prv­ní kni­hy. Nyní je Čipera nebo­li Jana Luisa Finchová dospě­lá, šest­a­dva­ce­ti­le­tá žena, kte­rá má věk na vdá­vá­ní. Z ruš­né­ho New Yorku se vra­cí do poklid­né­ho Maycombu, své­ho rod­né­ho mís­ta, kde má rodi­nu a pro­ži­la tam celé dět­ství. Setkává se s otcem, ke kte­ré­mu celý život vzhlí­že­la. Ale po něja­ké době zjiš­ťu­je, že lidé oko­lo ní se změ­ni­li. Měli k tomu jak osob­ní, poli­tic­ké, tak i raso­vé moti­vy a důvo­dy. To, na co byla zvyk­lá v dět­ství… na to může leda tak vzpo­mí­nat. Ale vzpo­mí­nat nesta­čí – Jana Luisa se musí posta­vit pří­tom­né­mu momen­tu a popa­so­vat se s život­ní­mi pře­káž­ka­mi – a to ať už s nejis­tým vzta­hem k otci, s jejím pří­te­lem Henrym, jehož man­žel­kou se má stát, ale musí se také nau­čit žít a při­jmout Maycomb samot­ný tako­vý, kým se stal, jak se vyvi­nul a jaký nyní je.

Upřímně jsem vůbec nevě­dě­la, co od Postav hlíd­ku oče­ká­vat. Nějak jsem si nedo­ved­la před­sta­vit, o čem by Harper Lee psa­la dál… dru­hý díl mi pros­tě nějak nešel k srd­ci. Ale Harper Lee opět nezkla­ma­la a krás­ně navá­za­la na před­cho­zí titul. Kvalitou nešet­ři­la, stej­ně jako poli­tic­ký­mi myš­len­ka­mi a rasis­tic­ký­mi spo­ry a pro­blémy. Téma černí-bílí, poli­tic­ké změ­ny, soud­ní řeše­ní a spra­ve­dl­nost v Americe deva­te­nác­té­ho sto­le­tí. Amerika, kte­rou si já před­sta­vu­ji jen prá­vě díky Harper Lee.

Myšlenky a pro­blémy v obou kni­hách stá­le pla­tí a pře­tr­vá­va­jí. Nemusí se jed­nat o čer­no­chy, kte­ří jsou utla­čo­va­ní „čist­ší­mi“ bělo­chy. Ale o lid­skou rasu obec­ně. Žijeme sice ve 21. sto­le­tí, ale málo­kdo asi může tvr­dit, že jsou si všich­ni lidi rov­no­cen­ní a mají stej­ná prá­va. Postav hlíd­ku je stej­ně jako Jako zabít ptáč­ka stá­le nad­ča­so­vé a nad kni­ha­mi by se kaž­dý mohl zamys­let a vzít si něja­ké pou­če­ní.

Uvítala jsem, jak byly na pří­bě­hu popsá­ny změ­ny – a to přes­ně tako­vé, jaké jsou. Někdy se sta­ne něco náh­le, změ­na je pře­vrat­ná, radi­kál­ní a všim­ne si jí kaž­dý občan. Někdy ale změ­na poma­lič­ku vzni­ká, ros­te, a jde si ji povšim­nout až za něko­lik let. Postav hlíd­ku je důka­zem toho, jak se kaž­dý neu­stá­le mění, ale záro­veň zůstá­vá­me stej­ní. Ano, tyto slo­va si pro­ti­ře­čí, ale já si sto­jím za tím, že to takhle oprav­du je, když nad tím chví­li uva­žu­je­me.

Jana Luisa mi byla sym­pa­tic­ká a ráda jsem sle­do­va­la, jak se vyví­jel a měnil vztah s jejím otcem. To, že ho měla po celý svůj život za Boha, a když zjis­ti­la, že i on dělá chy­by a není doko­na­lý, je úsměv­né, ale smut­né záro­veň. Kromě pou­če­ní a spous­tě myš­le­nek, kte­ré nám nene­cha­jí chlad­nou hla­vu, si u kni­hy může­me užít i sran­du. A to díky vzpo­mín­kám na dět­ství, kte­ré nám popi­su­jí roš­ťár­ny a pro­blémy „malých“ dětí. Tyto stříp­ky z minu­los­ti mě moc bavi­ly a dodá­va­jí kni­ze jina­čí roz­měr. A to v dob­rém slo­va smys­lu.

Postav hlíd­ku je urči­tě povin­nos­tí pro čte­ná­ře, kte­rým se líbi­lo Jako zabít ptáč­ka. A mě nezbý­vá, než dopo­ru­čit Harpeřiny kni­hy kaž­dé­mu, jeli­kož v nich najde­me něco z his­to­rie, sou­čas­nos­ti, pří­pa­dy (ne)spravedlnosti a mno­hem více… a to vše krás­ně vyprá­vě­né pro­střed­nic­tvím ven­kov­ské­ho živo­ta oby­čej­ných lidí.


 • Vydavatel/výrobce:Mladá fron­ta
 • Počet stran:232
 • Vazba:Pevná bez pře­ba­lu lesk­lá
 • Rozměry:140 x 210
 • Kód:9788020439949
 • EAN:9788020439949
 • ISBN:978-80-204-3994-9
 • Rok vydá­ní:2016

Kniha ke kou­pi na Kniha.cz.

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • Žert - kniha1. června 2017 Žert - kniha Jeden muž se po delší době vrací domů a svůj návrat si představoval trochu jinak. To místo, kam se vrátil, na něj neudělalo vůbec dojem, spíše naopak. Po patnácti letech mimo městečko, kde […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Prchavý čas světla11. dubna 2019 Prchavý čas světla V roce 1929 přijíždí Lee Millerová do Paříže. Tam brzy padne do oka slavnému surrealistickému fotografovi Man Rayovi, který ji chce za modelku. Lee však prohlašuje, že by snímek raději […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...