Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Lee Harper: Postav hlídku

Lee Harper: Postav hlídku

Postav
Postav

Postav hlíd­ku je pokra­čo­vá­ním úspěš­né kni­hy Jako zabít ptáč­ka. Dalo by se říct, že se jed­ná sice o jaký­si dru­hý díl, ale zají­ma­vé je to, že Postav hlíd­ku autor­ka Harper Lee napsa­la již před vydá­ním Jako zabít ptáč­ka.

Příběh se ode­hrá­vá dva­cet let poté, co se s námi Harper Lee ve vel­kém roz­lou­či­la u prv­ní kni­hy. Nyní je Čipera nebo­li Jana Luisa Finchová dospě­lá, šest­a­dva­ce­ti­le­tá žena, kte­rá má věk na vdá­vá­ní. Z ruš­né­ho New Yorku se vra­cí do poklid­né­ho Maycombu, své­ho rod­né­ho mís­ta, kde má rodi­nu a pro­ži­la tam celé dět­ství. Setkává se s otcem, ke kte­ré­mu celý život vzhlí­že­la. Ale po něja­ké době zjiš­ťu­je, že lidé oko­lo ní se změ­ni­li. Měli k tomu jak osob­ní, poli­tic­ké, tak i raso­vé moti­vy a důvo­dy. To, na co byla zvyk­lá v dět­ství… na to může leda tak vzpo­mí­nat. Ale vzpo­mí­nat nesta­čí – Jana Luisa se musí posta­vit pří­tom­né­mu momen­tu a popa­so­vat se s život­ní­mi pře­káž­ka­mi – a to ať už s nejis­tým vzta­hem k otci, s jejím pří­te­lem Henrym, jehož man­žel­kou se má stát, ale musí se také nau­čit žít a při­jmout Maycomb samot­ný tako­vý, kým se stal, jak se vyvi­nul a jaký nyní je.

Upřímně jsem vůbec nevě­dě­la, co od Postav hlíd­ku oče­ká­vat. Nějak jsem si nedo­ved­la před­sta­vit, o čem by Harper Lee psa­la dál… dru­hý díl mi pros­tě nějak nešel k srd­ci. Ale Harper Lee opět nezkla­ma­la a krás­ně navá­za­la na před­cho­zí titul. Kvalitou nešet­ři­la, stej­ně jako poli­tic­ký­mi myš­len­ka­mi a rasis­tic­ký­mi spo­ry a pro­blémy. Téma černí-bílí, poli­tic­ké změ­ny, soud­ní řeše­ní a spra­ve­dl­nost v Americe deva­te­nác­té­ho sto­le­tí. Amerika, kte­rou si já před­sta­vu­ji jen prá­vě díky Harper Lee.

Myšlenky a pro­blémy v obou kni­hách stá­le pla­tí a pře­tr­vá­va­jí. Nemusí se jed­nat o čer­no­chy, kte­ří jsou utla­čo­va­ní „čist­ší­mi“ bělo­chy. Ale o lid­skou rasu obec­ně. Žijeme sice ve 21. sto­le­tí, ale málo­kdo asi může tvr­dit, že jsou si všich­ni lidi rov­no­cen­ní a mají stej­ná prá­va. Postav hlíd­ku je stej­ně jako Jako zabít ptáč­ka stá­le nad­ča­so­vé a nad kni­ha­mi by se kaž­dý mohl zamys­let a vzít si něja­ké pou­če­ní.

Uvítala jsem, jak byly na pří­bě­hu popsá­ny změ­ny – a to přes­ně tako­vé, jaké jsou. Někdy se sta­ne něco náh­le, změ­na je pře­vrat­ná, radi­kál­ní a všim­ne si jí kaž­dý občan. Někdy ale změ­na poma­lič­ku vzni­ká, ros­te, a jde si ji povšim­nout až za něko­lik let. Postav hlíd­ku je důka­zem toho, jak se kaž­dý neu­stá­le mění, ale záro­veň zůstá­vá­me stej­ní. Ano, tyto slo­va si pro­ti­ře­čí, ale já si sto­jím za tím, že to takhle oprav­du je, když nad tím chví­li uva­žu­je­me.

Jana Luisa mi byla sym­pa­tic­ká a ráda jsem sle­do­va­la, jak se vyví­jel a měnil vztah s jejím otcem. To, že ho měla po celý svůj život za Boha, a když zjis­ti­la, že i on dělá chy­by a není doko­na­lý, je úsměv­né, ale smut­né záro­veň. Kromě pou­če­ní a spous­tě myš­le­nek, kte­ré nám nene­cha­jí chlad­nou hla­vu, si u kni­hy může­me užít i sran­du. A to díky vzpo­mín­kám na dět­ství, kte­ré nám popi­su­jí roš­ťár­ny a pro­blémy „malých“ dětí. Tyto stříp­ky z minu­los­ti mě moc bavi­ly a dodá­va­jí kni­ze jina­čí roz­měr. A to v dob­rém slo­va smys­lu.

Postav hlíd­ku je urči­tě povin­nos­tí pro čte­ná­ře, kte­rým se líbi­lo Jako zabít ptáč­ka. A mě nezbý­vá, než dopo­ru­čit Harpeřiny kni­hy kaž­dé­mu, jeli­kož v nich najde­me něco z his­to­rie, sou­čas­nos­ti, pří­pa­dy (ne)spravedlnosti a mno­hem více… a to vše krás­ně vyprá­vě­né pro­střed­nic­tvím ven­kov­ské­ho živo­ta oby­čej­ných lidí.


  • Vydavatel/výrobce:Mladá fron­ta
  • Počet stran:232
  • Vazba:Pevná bez pře­ba­lu lesk­lá
  • Rozměry:140 x 210
  • Kód:9788020439949
  • EAN:9788020439949
  • ISBN:978-80-204-3994-9
  • Rok vydá­ní:2016

Kniha ke kou­pi na Kniha.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,96634 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56582 KB. | 25.06.2022 - 22:31:47