Kritiky.cz > Recenze knih > Lee Crutchley Jak být šťastný (nebo aspoň míň smutný) - 100%

Lee Crutchley Jak být šťastný (nebo aspoň míň smutný) - 100%

JakBytStastny

Chcete jedi­neč­nú kni­hu? Knihu, po kto­rej siah­ne­te vo chví­li, keď vám je smut­no? Knihu, kto­rá oslo­ví vaše srd­ce? Práve ste sa k nej dosta­li.

Áno, taký­to pocit som nado­bud­la po pre­čí­ta­ní kni­hy, o kto­rej teraz píšem.

Autor kni­hy Lee Crutchley je auten­tic­ký chla­pík. Píše otvo­re­ne, že občas zaží­va smútok. Niekedy je aj hod­ne smut­ný, pre­to­že i také veci sa nám v živo­te stá­vajú. Otvorene pome­no­vá­va svo­ju osob­nú skú­se­nosť, že mno­ho kníh pon­úka, že nám od zákla­du zme­nia život, no v sku­toč­nos­ti prá­ve u tých, kto­ré to naj­vi­ac sľu­bujú, je najme­nej prav­de­po­dob­né, že by to sku­točne spra­vi­li. A rov­na­ko otvo­re­ne prizná­va, že nepo­zná tajom­stvo ako nás uro­biť šťast­nej­ší­mi, ale pomô­že nám stať sa menej smut­ný­mi...

Osobitosťou tej­to kni­hy je, že pôjde s vami zlý­mi dňa­mi. Môžete do nej písať a kres­liť, je plná zau­jí­ma­vých cvi­če­ní. Nie je to manu­ál, kto­rým musí­te ísť stra­nu za stra­nou, môže­te v nej lis­to­vať podľa nála­dy a k niek­to­rým veci­am sa vra­cať opa­ko­va­ne. Idete ňou takým tem­pom, akým chce­te a vlá­d­ze­te vy sami.

Kniha nás nen­úti prestať byť smut­ný­mi. Dokonca sa v nej hovorí, že ak sa brá­ni­me smút­ku, brá­ni­me sa i šťas­tiu. Pretože niek­to z nás nedo­ká­že byť šťast­ný vždy a neu­stá­le. Ak by nám nad hla­va­mi po celý čas svie­ti­lo sln­ko a neprestrie­da­li by ho i mra­ky tiahnu­ce oblo­hou, dážď a vie­tor, tak by sme si slneč­ní dni ani nevá­ži­li. Je pre­to namies­te cítiť sa smut­ný, rov­na­ko ako cítiť sa šťast­ný. Alebo i nah­ne­va­ný, žiar­li­vý, hrdý, vďač­ný, všet­ky tie poci­ty sú súčas­ťou nášho živo­ta.

Poviem vám – naj­vi­ac ma oča­ri­la v tej­to kni­he čoko­lá­do­vá medi­tá­cia. To je teda vec. Ach, budem medi­to­vať kaž­dý deň...

Ale mimo­ri­a­d­ne sa mi páčil i nápad ako môže­me prá­ve my sami spra­viť zo sve­ta šťast­nej­šie mies­to.

Áno, táto kni­ha sa môže stať oza­jst­ným pri­a­teľom do chvíľ nepo­ho­dy. Stáva sa pre­to pre nás skve­lým dar­če­kom nie­len sebe samé­mu, ale i pre tých ľudí v našom srd­ci, o kto­rých vie­me, že sú prá­ve smut­ní a radi by sme ich nao­zaj pote­ši­li...

  • Autor:Lee Crutchley
  • Žánr:osob­ní roz­voj
  • Nakladatelstvi:BIZBOOKS
  • Datum vydá­ní:08.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...