Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ledově ostří - I dva muži mohou vyhrát šampionát!

Ledově ostří - I dva muži mohou vyhrát šampionát!

Ostri

Po dlou­hé době se obje­vu­je film, kte­rý se věnu­je oku laho­dí­cí­mu spor­tu – páro­vé­mu kra­so­brus­le­ní. Tentokrát se však nejed­ná o žád­nou roman­tic­kou limo­ná­du, v hlav­ní roli totiž uvi­dí­te dva muže… Asi nej­zná­měj­ším kra­so­brus­lař­ským fil­mem (ono jich ostat­ně ani moc není) je roman­tic­ké dra­ma o namyš­le­né prin­cezně a býva­lém hoke­jis­to­vi z roku 1992 – Ledové ostří.

A prá­vě na ten­to sní­mek odka­zu­je čes­ký název ame­ric­ké kome­die. Musím podotknout, že to je po dlou­hé době pozmě­ně­ný pře­klad původ­ní­ho názvu, kte­rý se mi líbí, pro­to­že ačko­li je z význa­mo­vé­ho hle­dis­ka tro­chu nesmy­sl­ný, nepo­strá­dá vtip a nápad. Ledově ostří tedy roz­hod­ně není roman­cí ani něja­kým spor­tov­ním dra­ma­tem, ale jde o pří­mo­ča­rou, sviž­nou a tro­chu uje­tou kome­dii.
Jimmy MacElroy byl jakož­to zázrač­né dítě-sirotek osvo­jen ve čtyřech letech mili­o­nář­ským hle­da­čem talen­tů. Nyní je z něj pre­ciz­ní kra­so­brus­lař, kte­rý svou lad­nos­tí pře­ko­ná nejed­nu ženu. Chazz Michael Michaels napro­ti tomu vyros­tl v drs­ném pro­stře­dí a stal se z něj suve­rén zís­ká­va­jí­cí si na ledě divác­kou pří­zeň nespou­ta­nou sexu­ál­ně pro­vo­ka­tiv­ní show. Vzájemná nevra­ži­vost těch­to zce­la odliš­ných sou­pe­řů vyvr­cho­lí pěst­ním sou­bo­jem při pře­dá­vá­ní medai­lí. Následuje tvr­dý trest v podo­bě doži­vot­ní­ho záka­zu. Jimmy kvů­li němu skon­čí jako otcem zavr­že­ný pro­da­vač a Chazz jako zlý čaro­děj v dět­ské led­ní show. Když tu se najed­nou obje­vu­je sku­lin­ka v pra­vi­dlech – prv­ní muž­ský kra­so­brus­lař­ský pár.

Ledově ostří není ničím jiným než per­fekt­ní oddycho­vou a tak je také tře­ba celý film brát. Tvůrci pou­ži­li osvěd­če­nou dějo­vou linii o ces­tě za vítěz­stvím, zapl­ni­li ji žán­ro­vý­mi figur­ka­mi, u nichž vždyc­ky přes­ně víte co jsou zač a jakou roli v pří­bě­hu budou hrát, a na to všech­no navě­si­li jed­no­du­chý pří­mo­ča­rý, ale neu­rá­že­jí­cí humor. Většina vtip­ných situ­a­cí pocho­pi­tel­ně vychá­zí z toho, že dva muži spo­lu cvi­čí, tan­čí a brus­lí, ale tvůr­cům se daří ten­to humor dáv­ko­vat umě­ře­ně, účin­ně a hlav­ně bez homo­fo­bie, zesměš­ňo­vá­ní či urá­že­ní čtyřpro­cent­ní men­ši­ny. Velmi se pove­dl také výběr ústřed­ní dvo­ji­ce. Will Ferrel vyu­ží­vá v roli Chazze veš­ke­rý svůj kome­di­ál­ní poten­ci­ál a Jon Heder je mu více než důstoj­ným spo­lu­hrá­čem.

Film jako tako­vý má urči­tě nej­vět­ší šan­ci oslo­vit milov­ní­ky kra­so­brus­le­ní (poba­ví růz­né naráž­ky a camea), ale roz­hod­ně na něj nekou­kej­te okem spor­tov­ní­ho odbor­ní­ka, pro­to­že to, co uvi­dí­te zde, se od běž­né­ho sou­těž­ní­ho kra­so­brus­le­ní dost výraz­ně liší. Něco podob­né­ho pla­tí i pro ty, kdo by oče­ká­va­li seri­óz­ní film s pro­pra­co­va­ný­mi cha­rak­te­ry a neče­ka­ný­mi zvra­ty. Nic tako­vé­ho tady zkrát­ka nena­jde­te. Ale kaž­dý si občas potře­bu­je oddych­nout od těch slo­ži­tých psy­cho­lo­gic­kých stu­dií a pus­tit si něco napros­to nená­roč­né­ho a zábav­né­ho a v tom pří­pa­dě je Ledově ostří skvě­lou vol­bou.
P.S. Na závěr si neod­pus­tím jed­nu hláš­ku z fil­mu: „Jakoby už tak neby­lo kra­so­brus­le­ní dost tep­lý.“ 🙂

Skvělá oddychov­ka, jen se člo­věk musí nechat bavit a nehle­dat drob­né nešva­ry, kte­ré k tomu­to žán­ru obvykle pat­ří (před­ví­da­tel­ná dějo­vá linie, pře­hna­ní zápo­rá­ci atd.). Pokud máte navíc sla­bost pro kra­so­brus­le­ní, není co řešit.


Photo © Paramount Pictures

  • Když si Chuck bral Larryho16. března 2021 Když si Chuck bral Larryho Není těžké si vyvodit z názvu to, že film se bude týkat homosexuální tématiky. Nečekejte žádnou druhou Zkrocenou horu, ale něco poněkud méně vážného. Ale současně je pravda to, že i když […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vřískot 210. ledna 2022 Vřískot 2 V kině začíná houstnout atmosféra. Všude kolem jsou lidé v maskách s fosforeskujícími noži (pozornost od filmové společnosti). Začíná premiéra nového filmu Ostří, který byl natočen podle […] Posted in Retro filmové recenze
  • Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce.7. ledna 2022 Klik - život na dálkové ovládání - Tak trochu jiný Božský Bruce. Nebudu chodit okolo bublajícího jezera a pohybovat se v bezprostřední blízkosti kopce, který vykazuje jistou sopečnou aktivitu. Nebylo by to příliš bezpečné a navíc – čím déle se této […] Posted in Retro filmové recenze
  • Equilibrium7. ledna 2022 Equilibrium Představte si, že se nemůžete radovat, nemáte se proč smát, nemáte co závidět, nemůžete milovat, nemůžete nenávidět. Život bez sporů a válek, život bez svobody. Je to ještě vůbec život? […] Posted in Retro filmové recenze
  • Útěk z New Yorku11. listopadu 2021 Útěk z New Yorku Útěk z New Yorku (na plátně stylizovaný jako Útěk z New Yorku Johna Carpentera) je americký akční sci-fi film z roku 1981, na jehož scénáři, scénáři a režii se podílel John Carpenter. […] Posted in Speciály
  • Ďáblův advokát25. října 2021 Ďáblův advokát Označení horror je pro tenhle film hloupě zjednodušující a uchýlil jsem se k němu v hlavičce proto, že mě nic lepšího nenapadlo. Ve filmové databázi (vynikající místo, zvlášť doporučuji) […] Posted in Retro filmové recenze
  • Madagaskar 2: Útěk do Afriky10. září 2021 Madagaskar 2: Útěk do Afriky Známá parta z jedničky ve složení lev Alex, zebra Marty, hrošice Gloria a žirafák Melman se  vrací! Tentokrát si to namíří z Madagaskaru letecky přímo na africký kontinent. Tam již na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Godzilla12. července 2021 Godzilla Málokdy na filmy chodím dvakrát. Myslím, že většina filmů je udělaná na první shlédnutí a dost. Jinými slovy -- totéž znovu je ztráta času. Na Godzillu jsem šel dvakrát, dvě představení za […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pot a krev - 60 %12. července 2021 Pot a krev - 60 % Daniel Lugo (M.Wahlberg) je mladý muž, který se živí jako trenér v posilovně v Miami na Floridě. Jeho den začíná a končí prací. Trénuje své klienty, ale také si najde čas na formování […] Posted in Retro filmové recenze
  • Osamělý jezdec11. června 2021 Osamělý jezdec Osamělý jezdec a jeho indiánský přítel Tonto vtrhnou na filmové plátno a dráždí milovníky amerických westernů. Slavným ochráncem práv Osamělého jezdce se stává mladý právník John Reid […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,34972 s | počet dotazů: 221 | paměť: 53797 KB. | 18.01.2022 - 20:24:02