Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ledové království - první animovaný MEGAHIT

Ledové království - první animovaný MEGAHIT

LedkRALŮ
LedkRALŮ
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jen v pohád­ce mohou posta­vy pro­ží­vat své pří­běhy s pís­ní na rtech a neu­tu­cha­jí­cí sna­hou zalí­bit se sobě navzá­jem a také divá­kům. Ledové krá­lov­ství Arendelle je sice kde­si na seve­ru, kde pra­cu­jí leda­ři a mís­to koní vozí sáně sobi, ale lidé se umí stej­ně dob­ře zami­lo­vá­vat a jsou odváž­ní, když je to potře­ba. Dvě krá­lov­ské sest­ry, Anna a Elza, hle­da­jí k sobě po letech opět ces­tu a to není jed­no­du­ché.  Elza totiž v sobě nosí kouz­lo, kte­ré se jí nepo­da­ří uta­jit ani ovlád­nout a pro­to v den její plno­le­tos­ti pohl­tí krá­lov­ství trva­lá zima. Mrzne, až praští, všu­de je sníh. Nikdo z toho není ned­še­ný, ani Elza nejá­sá. Uteče dale­ko od lidí do ledo­vé­ho zám­ku a tepr­ve tam se cítí dob­ře. Jenže to se zase nelí­bí její sestře Anně, kte­rá má vlast­ní před­sta­vy, jak chce žít. Jednak by ráda pře­mlu­vi­la Elzu k návra­tu a taky by se hodil něja­ký pohled­ný mla­dík. Je už vel­ká hol­ka a jako správ­ná prin­cez­na hle­dá své­ho prin­ce. Jestli to bude šlech­tic Hans nebo ledař Kristoff, to se musí ješ­tě uká­zat. Každopádně Elza se do vše­ho pouš­tí s ener­gií a nad­še­ním, jak to jen pohád­ko­vé posta­vy umí. Na své ces­tě do ledo­vé­ho zám­ku potká­vá drs­né­ho obchod­ní­ka Oakena, vese­lé­ho sně­hu­láč­ka Olafa i trolly. Konec pohád­ky dopad­ne jako kaž­dý správ­ný konec pohád­ky. Milující se milu­jí a ti špat­ní musí kon­čit špat­ně.

Film je určen dětem a rodi­nám s dět­mi a nekla­de si žád­né vel­ké cíle. Je to pře­de­vším pohád­ka, kde vystu­pu­jí posta­vy s čitel­ným a dětem pocho­pi­tel­ným cha­rak­te­rem. V pří­bě­hu jsou také ury­tá mrav­ní pona­u­če­ní a posel­ství, kte­ré v tom­to pří­pa­dě posi­lu­je vzá­jem­né vzta­hy sou­ro­zen­ců. Také přá­tel­ství a lás­ka se pozna­jí pod­le míry obě­ta­vos­ti a dob­rých úmys­lů. Tak se malý divák dozví, že kaž­dý má něja­kou sla­bost nebo nedo­ko­na­lost, ale je potře­ba se s tím vyrov­nat a nau­čit se žít spo­ko­je­ně. Hlavní posta­vy,  prin­cez­ny Anna a Elza, pro­chá­zí pří­bě­hem s emo­ce­mi a jejich zku­še­nos­ti je vlast­ně posi­lu­jí. Ale nejde jen o lás­ku, strach nebo oba­vy. Autoři nadáv­ko­va­li divá­kům i tro­chu komic­kých scén, o kte­ré se posta­ra­jí Oaken, vévo­da z Kradákova nebo sně­hu­lák Olaf.

Jako správ­ný film pro děti nabí­zí Ledové krá­lov­ství něko­lik pís­ni­ček, kte­ré umoc­ňu­jí urči­tou situ­a­ci a při­po­mí­na­jí svým zpra­co­vá­ním muzi­ká­lo­vá čís­la. Osobně oce­ňu­ji píseň leda­řů, kte­rá zazní v úvo­du fil­mu a potom zpěv žen­ské­ho sbo­ru, kte­rý zazní při Elzině koru­no­va­ci. Kdyby se auto­rům hud­by poda­ři­lo i v dal­ších pís­ních udr­žet hudeb­ní­ho sty­lu, pak by mohl být film doce­la půso­bi­vý. Jenže dal­ší pís­nič­ky jsou už hod­ně pod­bí­zi­vé a mohou mož­ná dob­ře půso­bit jako dopro­vod při vystou­pe­ních na vánoč­ních besíd­kách. Prostě a jed­no­du­še, auto­ři nechtě­li divá­ky pře­tě­žo­vat posle­chem nároč­něj­ší­ho hudeb­ní­ho dopro­vo­du a to je v zása­dě v sou­la­du s celým fil­mem. Pod hudeb­ní slož­kou fil­mu jsou pode­psá­ni auto­ři Robert Lopez (Medvídek Pú), Kristen Anderson-Lopes (Medvídek Pú) a Christope Beck.

I když se film tvá­ří jako hod­ně vzdá­le­ná vari­an­ta Sněhové krá­lov­ny od Hanse Christiana Andersena,ale  je to pře­de­vším jen podo­ba vněj­ší. Autorům se nej­spíš zalí­bi­lo pro­stře­dí zim­ní kra­ji­ny a pak mož­nost, jak novou tech­no­lo­gií vyprá­vět pří­běh v zemi ledu a sně­hu. Opět se vrá­tím k úvod­ní scé­ně leda­řů, kde se je dob­ře vidět roz­díl mezi sně­hem ledem i vod­ní hla­di­nou. Ve fil­mu je ješ­tě něko­lik scén, kdy si ani­má­to­ři vyhrá­li nejen se sně­hem, ale pře­de­vším v pro­sto­ru vytvá­ří růz­né ledo­vé útva­ry a zamr­za­jí­cí před­mě­ty. A prá­vě ono něko­li­krát opa­ko­va­né narůs­tá­ní ledu se časem okou­ká a pře­sta­ne být zají­ma­vé. Naopak divác­ky vděč­ná a osvě­žu­jí­cí je ani­ma­ce sně­hu­lá­ka Olafa, jehož slo­že­ná posta­va umož­ňu­je růz­né pro­sto­ro­vé vari­an­ty sesku­pe­ní a umoc­ňu­je komič­nost této posta­vy.

Scénář k fil­mu napsa­la Jennifer Lee (scé­nář Raubíř Ralf) a sou­čas­ně se podí­le­la spo­lu s Chrisem Buckem (Tarzan, Divoké vlny) na režii.  Ledové krá­lov­ství se jako jejich spo­leč­né díl­ko zařa­di­lo mezi prů­měr­né fil­my pro děti. Proti tomu Raubíř Ralf nabí­dl vlast­ní pří­běh a pře­de­vším pes­t­řej­ší zába­vu a množ­ství vizu­ál­ních efek­tů.

Film potě­ší pře­de­vším dětí a jejich rodi­če, kte­ří si půjdou do kina oddych­nout. Po fil­mo­vém před­sta­ve­ní bude dob­ré se však vrá­tit k pohád­ce Sněhová krá­lov­na v písem­né vari­an­tě od kla­si­ka.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu17. července 2012 Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu Tak doufám, že už všechno končí, protože Doba Ledová 4 už začíná vařit z vody. První díl, který už šel před mnoha a lety nám ukázal příběh lenochoda, tygra a mamuta, kteří pomocí malé […] Posted in Filmové recenze
 • Krotitelé duchů: Odkaz - 70 %6. ledna 2022 Krotitelé duchů: Odkaz - 70 % Svobodná matka Callie (Carrie Coon) se se svými dvěma dětmi Trevorem (Finn Wolfhard) a Phoebe (Mckenna Grace) přestěhuje na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními […] Posted in Filmové recenze
 • Encanto – Recenze – 40 %30. listopadu 2021 Encanto – Recenze – 40 % Nový animovaný film studia Disney je dějově zasazen do kolumbijských hor, kde před padesáti lety založila ovdovělá žena jménem Alma Madrigal spolu se skupinou utečenců vesnici s názvem […] Posted in Filmové recenze
 • Encanto25. listopadu 2021 Encanto  Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině […] Posted in Filmové recenze
 • Serenity9. listopadu 2021 Serenity Historie vzniku filmu Serenity připomíná dobrodružný příběh. Nejprve společnost Fox začíná s natáčením sci-fi seriálu s poněkud zvláštním názvem Firefly (tedy v překladu Světluška). […] Posted in Retro filmové recenze
 • Raubíř Ralf27. srpna 2021 Raubíř Ralf Tvůrci filmu pro děti vsadili na nápad využít počítačové hry jako prostor pro animovaný příběh pro děti a udělali dobře. Hlavním hrdinou je Ralf, který si prostě svou povahou a přístupem […] Posted in Retro filmové recenze
 • Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii.9. března 2021 Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii. Draci lidi chránili před nebezpečnými Druuni. Nyní, o 500 let později, jsou tato monstra zpět a válečnice Raya, se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby vystopovala posledního draka a […] Posted in Filmové recenze
 • Já, robot - V roce 2035 se roboti stali naprosto běžnou součástí lidského života.28. února 2021 Já, robot - V roce 2035 se roboti stali naprosto běžnou součástí lidského života. Asi jako dnes mobilní telefony. Téměř každý si ho může dovolit, takže pokud ho nemá, je to protože nechce. Nejen že pomáhají lidem ve všech těch nudných činnostech, ale také jim třeba […] Posted in Retro filmové recenze
 • Rogue One: Star Wars Story - Kdo že to dabuje Dartha Vadera? Marek Vašut!?!?11. července 2020 Rogue One: Star Wars Story - Kdo že to dabuje Dartha Vadera? Marek Vašut!?!? Spin-off, který spojuje třetí a čtvrtý díl. Příběh o prvním „Darebákovi“ (Roque), který zachrání předalekou galaxii a ukradne Impériu plány Hvězdy smrti. Od mezi-filmu jsem očekával […] Posted in Retro filmové recenze
 • Recenze: Artemis Fowl13. června 2020 Recenze: Artemis Fowl Dvanáctiletý génius Artemis Fowl II (Ferdia Shaw) pochází z kdysi zámožné zločinecké rodiny. Avšak Artemisův otec Artemis Fowl I (Colin Farrell) byl unesen a tak Artemis Fowl spojí síly s […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Pohadka Frozen je pre­nad­her­na kras­na úžas­né kras­na hud­ba dej posta­vy a hlav­ne krás­ný hlas Moniky Absolonove

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68524 s | počet dotazů: 249 | paměť: 58247 KB. | 13.08.2022 - 13:51:08