Léčivé dotyky a (nejen) čtyři léčivé terapie od Josefa Schröttera

IMG 20171114 130037

Josef Schrötter je jako autor zná­mý tím, že jeho kni­hy jsou jas­né, struč­né a s ency­klo­pe­dic­kou přes­nos­tí uká­ží, jak fun­gu­je lid­ské tělo na fyzic­ké i ener­ge­tic­ké úrov­ni. Snadno a rych­le vyhle­dá­te prá­vě to, co potře­bu­je­te. Nemoc, pro­blém, nerov­no­vá­ha, nebo léč­ba, kámen, aro­ma­te­ra­pe­u­tic­ký ole­jí­ček, jíd­lo, obrá­zek. V kaž­dém řeše­ní hle­dá­te rov­no­váhu, napo­je­ní a logi­ku. Díky nemo­ci zná­me hod­no­tu zdra­ví, díky úna­vě zná­me hod­no­tu odpo­čin­ku – i to je jeden z pří­tom­ných citá­tů, kte­rý sto­jí za zapa­ma­to­vá­ní. Autor zmi­ňu­je také ast­ro­lo­gii a sou­vis­lost se zdra­vím, nebo afir­ma­ce.

A jak správ­ně autor říká, tohle je kni­ha zákla­du. Od té se může­te odra­zit dál, k dal­ším titu­lům spe­ci­a­li­zo­va­ným napří­klad na kame­ny nebo aku­punk­tu­ru, aro­ma­te­ra­pii nebo čín­skou medi­cí­nu. Základní učeb­ni­ce zdra­ví! To je to správ­né slo­vo, kte­ré jsem celou dobu hle­da­la… A nej­ví­ce mi z celé kni­hy vystu­po­va­la reflex­ní tera­pie, pro­to jsem se prá­vě na ni potom v roz­ho­vo­ru auto­ra zepta­la. Čím to, že si zís­ka­la snad jako prv­ní ze všech alter­na­tiv­ních metod nej­vět­ší důvě­ru? „Velký kus prá­ce v oblas­ti reflex­ní tera­pie u nás udě­lal Ing. Jiří Janča. On jako prv­ní dělal semi­ná­ře v Koutech nad Desnou, kde nás to učil. Byl to on, kdo vydal prv­ní kni­hy v nakla­da­tel­ství Eminent o reflex­ní tera­pii. A samo­zřej­mě, že tomu také napo­mohl hod­ně časo­pis Regenerace, kde vychá­ze­ly člán­ky Jiřího Jančí a byly tam obráz­ky, kde co a jak zmáčk­nout. Já spíš s lid­mi dělám korej­skou meto­du SU-JOK. V Eminentu vyšla o tom moje kni­ha „SU JOK zdra­ví na ruce“. Reflexní tera­pie je na cho­di­dlech nohou a to se samot­né­mu člo­vě­ku špat­ně pro­vá­dí. Na rukou si to může dělat kde­ko­liv a kdy­ko­liv.“

A to je prav­da. Nakonec prá­vě na rukou máme také nepře­ber­né množ­ství bodů ke stla­čo­vá­ní a masí­ro­vá­ní, jež doká­ží ule­vit od nejed­no­ho zdra­vot­ní­ho pro­blé­mu. Tady k tomu dosta­ne­te základ­ní návod.

A pak už si musí­te vybí­rat pod­le své­ho. Mne nej­ví­ce zau­ja­ly vůně, kame­ny a prá­ce s vní­ma­nou ener­gií, kte­rou si vizu­a­li­zu­je­te do rukou a pra­cu­je­te s ní jako s hmo­tou, „vatou“, nebo pro­lé­va­jí­cí se živou vodou. Ostatně, když už jsme u té vody, i ta posky­tu­je dob­rý ener­ge­tic­ký základ pro léče­ní na té ener­ge­tic­ké úrov­ni.

Pro koho bych tuto kni­hu dopo­ru­či­la?

Pro kaž­dé­ho, kdo už něja­ké zákla­dy alter­na­tiv­ní medi­cí­ny zná a kdo je ocho­ten k bylin­ko­vé­mu čaji při­dat ješ­tě něco ryze rela­xač­ní­ho, méně hmot­né­ho, ale neu­vě­ři­tel­ně účin­né­ho. Kdo je ocho­ten naslou­chat své­mu tělu, pro­to­že roz­ho­vor s ním, a s nemo­cí, je tím nej­ú­čin­něj­ším lékem.

A pak kaž­dé­mu, kdo se s něčím tako­vým potká­vá popr­vé, pro­to­že tohle je v tom pří­pa­dě obsáh­lá ency­klo­pe­die základ­ních prin­ci­pů, kte­ré je dob­ré znát, abychom své tělo pocho­pi­li.

O auto­ro­vi: Ing. Josef Schrötter se v oblas­ti alter­na­tiv­ní medi­cí­ny a léči­tel­ství pohy­bu­je desít­ky let. Patří mezi před­ní čes­ké psy­cho­t­ro­ni­ky a zamě­řu­je se pře­de­vším na ener­ge­tic­kou tera­pii a loka­li­za­ci pato­gen­ních ener­gií. Provedl řadu expe­ri­men­tů s pro­ká­za­ný­mi výsled­ky, kte­ré byly pub­li­ko­vá­ny v měsíč­ní­ku Regenerace, s nímž pra­vi­del­ně spo­lu­pra­cu­je. Napsal kni­hy Cesta do tře­tí­ho roz­mě­ru s léči­vý­mi obráz­ky, Studánka zdra­ví a léči­vé 3D man­da­ly, Praktický Su-Jok – Zdraví na ruce a Ozdravení těla i ducha – Rady a recep­ty.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2017, www.eminent.cz


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Uzdravte se svépomocí. Přírodní léčení.5. ledna 2020 Uzdravte se svépomocí. Přírodní léčení. "Příroda nabízí hojnost rostlinných léčiv, která nám mohou přinést úlevu a pomoci při léčbě nemocí a řešení běžných zdravotních problémů. Na právě na stránkách knihy z příznačným názvem […]
  • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […]
  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […]
  • ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER8. července 2019 ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER Mají vaše děti velkou představivost a milují svět plný duchů, příšer a strašidel? Ano? Tak právě pro ně je určen tento velký a rozsáhlý "Atlas duchů a příšer", díky němuž se seznámí s […]
  • VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka5. srpna 2017 VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA (50 NÁVODŮ k výrobě indiánských předmětů) Nejen pro děti, ale i dospělé, táborníky a prostě pro všechny, které zajímá kultura severoamerických indiánů, tak pro […]
  • Město v noci14. ledna 2019 Město v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou a hltala hezky řádek po řádku. A jak bych já v té době dala cokoliv za to mít doma knížku, která by se dala číst i po tmě. Nyní […]
  • Hmyzí hotel - fascinující život hmyzu v jednom nejmenovaném hotelu24. září 2019 Hmyzí hotel - fascinující život hmyzu v jednom nejmenovaném hotelu Víte, kdo všechno se nastěhoval do hmyzího hotelu? Potkali jste se někdy s paní recepční, kterou dělalo slunéčko sedmitečné? Chcete se do takového hmyzího hotelu podívat? Tak neváhejte a […]
  • Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy16. června 2019 Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy Dnešní svět na nás nakládá vysoké nároky. Musíme být výkonní, neúnavní, rychlí a zvládnout tolik věcí, jak v práci, tak v běžném životě, že občas už toho máme dost a chytneme nějaký bacil […]
  • Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe11. září 2018 Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe V nové knize Spánek: Proč je dobré spát a co dělat, když to nejde, vás autor seznámí s různými informace o spánku. Ano, bude to hlavně teorie, ale je důležité pochopit, jak spánek funguje […]
  • Lidské tělo v kostce – tak jak jste ho předtím nikdy neviděli27. ledna 2019 Lidské tělo v kostce – tak jak jste ho předtím nikdy neviděli Lidský život je naprostý zázrak. Víte, že naše lidské tělo obsahuje 206 kostí? Zajímá vás, jak funguje Golgiho aparát? Chcete se dozvědět, které jsou v těle nejdelší buňky? Víte, že […]