Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Léčivé dotyky a (nejen) čtyři léčivé terapie od Josefa Schröttera

Léčivé dotyky a (nejen) čtyři léčivé terapie od Josefa Schröttera

IMG 20171114 130037
IMG 20171114 130037
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Josef Schrötter je jako autor zná­mý tím, že jeho kni­hy jsou jas­né, struč­né a s ency­klo­pe­dic­kou přes­nos­tí uká­ží, jak fun­gu­je lid­ské tělo na fyzic­ké i ener­ge­tic­ké úrov­ni. Snadno a rych­le vyhle­dá­te prá­vě to, co potře­bu­je­te. Nemoc, pro­blém, nerov­no­vá­ha, nebo léč­ba, kámen, aro­ma­te­ra­pe­u­tic­ký ole­jí­ček, jíd­lo, obrá­zek. V kaž­dém řeše­ní hle­dá­te rov­no­váhu, napo­je­ní a logi­ku. Díky nemo­ci zná­me hod­no­tu zdra­ví, díky úna­vě zná­me hod­no­tu odpo­čin­ku – i to je jeden z pří­tom­ných citá­tů, kte­rý sto­jí za zapa­ma­to­vá­ní. Autor zmi­ňu­je také ast­ro­lo­gii a sou­vis­lost se zdra­vím, nebo afir­ma­ce.

A jak správ­ně autor říká, tohle je kni­ha zákla­du. Od té se může­te odra­zit dál, k dal­ším titu­lům spe­ci­a­li­zo­va­ným napří­klad na kame­ny nebo aku­punk­tu­ru, aro­ma­te­ra­pii nebo čín­skou medi­cí­nu. Základní učeb­ni­ce zdra­ví! To je to správ­né slo­vo, kte­ré jsem celou dobu hle­da­la… A nej­ví­ce mi z celé kni­hy vystu­po­va­la reflex­ní tera­pie, pro­to jsem se prá­vě na ni potom v roz­ho­vo­ru auto­ra zepta­la. Čím to, že si zís­ka­la snad jako prv­ní ze všech alter­na­tiv­ních metod nej­vět­ší důvě­ru? „Velký kus prá­ce v oblas­ti reflex­ní tera­pie u nás udě­lal Ing. Jiří Janča. On jako prv­ní dělal semi­ná­ře v Koutech nad Desnou, kde nás to učil. Byl to on, kdo vydal prv­ní kni­hy v nakla­da­tel­ství Eminent o reflex­ní tera­pii. A samo­zřej­mě, že tomu také napo­mohl hod­ně časo­pis Regenerace, kde vychá­ze­ly člán­ky Jiřího Jančí a byly tam obráz­ky, kde co a jak zmáčk­nout. Já spíš s lid­mi dělám korej­skou meto­du SU-JOK. V Eminentu vyšla o tom moje kni­ha „SU JOK zdra­ví na ruce“. Reflexní tera­pie je na cho­di­dlech nohou a to se samot­né­mu člo­vě­ku špat­ně pro­vá­dí. Na rukou si to může dělat kde­ko­liv a kdy­ko­liv.“

A to je prav­da. Nakonec prá­vě na rukou máme také nepře­ber­né množ­ství bodů ke stla­čo­vá­ní a masí­ro­vá­ní, jež doká­ží ule­vit od nejed­no­ho zdra­vot­ní­ho pro­blé­mu. Tady k tomu dosta­ne­te základ­ní návod.

A pak už si musí­te vybí­rat pod­le své­ho. Mne nej­ví­ce zau­ja­ly vůně, kame­ny a prá­ce s vní­ma­nou ener­gií, kte­rou si vizu­a­li­zu­je­te do rukou a pra­cu­je­te s ní jako s hmo­tou, „vatou“, nebo pro­lé­va­jí­cí se živou vodou. Ostatně, když už jsme u té vody, i ta posky­tu­je dob­rý ener­ge­tic­ký základ pro léče­ní na té ener­ge­tic­ké úrov­ni.

Pro koho bych tuto kni­hu dopo­ru­či­la?

Pro kaž­dé­ho, kdo už něja­ké zákla­dy alter­na­tiv­ní medi­cí­ny zná a kdo je ocho­ten k bylin­ko­vé­mu čaji při­dat ješ­tě něco ryze rela­xač­ní­ho, méně hmot­né­ho, ale neu­vě­ři­tel­ně účin­né­ho. Kdo je ocho­ten naslou­chat své­mu tělu, pro­to­že roz­ho­vor s ním, a s nemo­cí, je tím nej­ú­čin­něj­ším lékem.

A pak kaž­dé­mu, kdo se s něčím tako­vým potká­vá popr­vé, pro­to­že tohle je v tom pří­pa­dě obsáh­lá ency­klo­pe­die základ­ních prin­ci­pů, kte­ré je dob­ré znát, abychom své tělo pocho­pi­li.

O auto­ro­vi: Ing. Josef Schrötter se v oblas­ti alter­na­tiv­ní medi­cí­ny a léči­tel­ství pohy­bu­je desít­ky let. Patří mezi před­ní čes­ké psy­cho­t­ro­ni­ky a zamě­řu­je se pře­de­vším na ener­ge­tic­kou tera­pii a loka­li­za­ci pato­gen­ních ener­gií. Provedl řadu expe­ri­men­tů s pro­ká­za­ný­mi výsled­ky, kte­ré byly pub­li­ko­vá­ny v měsíč­ní­ku Regenerace, s nímž pra­vi­del­ně spo­lu­pra­cu­je. Napsal kni­hy Cesta do tře­tí­ho roz­mě­ru s léči­vý­mi obráz­ky, Studánka zdra­ví a léči­vé 3D man­da­ly, Praktický Su-Jok – Zdraví na ruce a Ozdravení těla i ducha – Rady a recep­ty.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2017, www.eminent.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,07702 s | počet dotazů: 264 | paměť: 60919 KB. | 04.10.2022 - 06:29:19