Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Léčivá vína a likéry pro každého - skvělý receptář, který by neměl chybět v žádné domácnosti

Léčivá vína a likéry pro každého - skvělý receptář, který by neměl chybět v žádné domácnosti

131150 350 0 fit
131150 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zavařujete rádi? Milujete siru­py, liké­ry a růz­né dob­ro­ty z ovo­ce, zele­ni­ny a byli­nek? Tak jste na správ­né adre­se. Kniha Léčivá vína a liké­ry pro kaž­dé­ho jsou roz­hod­ně pro kaž­dé­ho. Každý si zde vybe­re to, co má rád a co mu nej­ví­ce chut­ná. Odteď už to bude snad­né si vyro­bit ty nej­lep­ší lasko­mi­ny na zimu. 

Hned na začát­ku pub­li­ka­ce se dozví­te, jak bylin­ky a růz­né plo­dy sbí­rat, jak se cho­vat v pří­ro­dě, co bude­te k výro­bě liké­rů vlast­ně potře­bo­vat. Dále se dozví­te, jaké účin­né lát­ky tyto báječ­né suro­vi­ny v sobě vlast­ně skrý­va­jí, jaké vita­mí­ny a mine­rál­ní lát­ky obsa­hu­jí. Další část je již prak­tic­ká. Je roz­dě­le­na na čty­ři roč­ní obdo­bí od jara až do zimy. Najdete zde mno­ho recep­tů, boha­tou foto­ga­le­rii jed­not­li­vých suro­vin k výro­bě, jak vlast­ně vypa­da­jí, co obsa­hu­jí podrob­ně popsa­né množ­ství suro­vin a přes­ný postup výro­by.

Jaké plo­dy, bylin­ky, koře­ní, ovo­ce, či zele­ni­nu může­te v těch­to recep­tech najít? Na jaře je to např. bez, jitro­cel kopi­na­tý, kopři­va dvou­do­má, med­vě­dí česnek, či sed­mi­k­rás­ku chu­dob­ka.

V létě je to aro­nie, borův­ky čer­né, heř­má­nek pra­vý, chmel obec­ný, jaho­dy, kon­try­hel obec­ný, kustovnice-goji, levan­du­le lékař­ská, libe­ček lékař­ský, máta pepr­ná, meduň­ka lékař­ská, měsí­ček lékař­ský, muchov­ník, ostru­ži­ny, rybíz, šal­věj lékař­ská, echi­na­cea, tře­zalka teč­ko­va­ná.

Na pod­zim je to celer von­ný, cibu­le kuchyň­ská, česnek setý, jalo­vec obec­ný, mrkev obec­ná, rakyt­ník řešetlá­ko­vý nebo topi­nam­bur hlízna­tý. A nako­nec v zimě jsou to pře­de­vším vůně vánoč­ní­ho cuk­ro­ví jako je bady­án hvěz­di­co­vý, bedr­ník anýz, chil­li, kar­da­mon pra­vý, lís­ko­vé oříš­ky, vanil­ka pra­vá, sko­ři­ce cej­lon­ská a mno­ho dal­ších dob­rot.

Bylinky, ovo­ce, zele­ni­na, ze zahrád­ky, ale i růz­né divo­ké plo­dy v pří­ro­dě nabí­zí obrov­ské mož­nos­ti, jak tyto dary pří­ro­dy vyu­žít. Nápoje, siru­py, či liké­ry, kte­ré z těch­to plo­du vznik­nout mají léčeb­nou sílu, kte­rá nám pomů­že rege­ne­ro­vat a har­mo­ni­zo­vat celé tělo. Díky této pub­li­ka­ci zvlád­ne­te sami, krok za kro­kem tyto pří­rod­ní medi­ka­men­ty vyro­bit a zacho­vá­te si tak zdra­vou mysl po celý rok.

Kniha se mně moc líbi­la. Je to váž­ně úžas­ný receptář, kte­rý by neměl chy­bět v žád­né rodi­ně. Příroda i naše zahra­da ský­tá tolik výteč­ných plo­dů, kte­ré je tře­ba se nau­čit vyu­ží­vat. Často jde­me radě­ji do lékár­ny, ale po vzo­ru našich babi­ček je lep­ší sáh­nout do domá­cí lékár­ny. Stačí se jen roz­hléd­nout, co lze zpra­co­vat z pří­ro­dy, bez kon­zer­van­tů, z vlast­ních suro­vin, vyro­be­né s lás­kou. Jelikož byd­lím na ves­ni­ci, máme vel­kou zahra­du, tak se sna­žím v létě vše, co nám zahrád­ka dává zava­řit a vhod­ně zpra­co­vat. Od té doby, co máme děti si více uvě­do­mu­ji, co jíme a pije­me. Tato pří­ruč­ka bude pro mě vel­kým pomoc­ní­kem při zpra­co­vá­ní mé boha­té úro­dy. Je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, s boha­tou foto­ga­le­rií růz­ných plo­dů a rost­lin, kte­rá může začá­teč­ní­kům pomo­ci se ori­en­to­vat ve vel­kém množ­ství toho, co nám pří­ro­da dává. Knihu dopo­ru­čím začá­teč­ní­kům, tak i pokro­či­lým, co rádi expe­ri­men­tu­jí a nejen jim.

Tak pojď­te na to. Příroda i zahrád­ka je teď oprav­du boha­tá na vše mož­né. Sama postup­ně zpra­co­vá­vám, co mně letos vyrost­lo, a že toho je oprav­du požeh­na­ně. Vždy mně to udě­lá vel­kou radost. V zimě je potom nej­lep­ší ces­ta do komůr­ky pro zava­ře­ni­ny i siru­py, na kte­rých se pochut­ná­vá­me. Letos vyzkou­ším i mož­ná něco nové­ho pod­le této báječ­né pří­ruč­ky.

250 recep­tů na výro­bu vín, liké­rů a nápo­jů.

Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te seznam recep­tů i rejstřík suro­vin.

Ukázka z kni­hy:

Co bude­me potře­bo­vat na výro­bu bylin­né­ho vína:

- kva­lit­ní čer­ve­né nebo bílé víno

- léčiv­ky, plo­dy, ovo­ce, zele­ni­na, koře­ní

- skle­ně­nou, dob­ře uza­ví­ra­tel­nou láhev

-jem­né sít­ko

-skle­ni­ci s uzá­vě­rem

Postup:

Léčivky, plo­dy, ovo­ce, zele­ni­nu dle recep­tu oplách­ne­me pod tekou­cí vodou, při­dá­me ostat­ní pří­sa­dy a vše zali­je­me vínem. Důležité je, aby všech­ny ingre­di­en­ce byly pono­ře­né pod hla­di­nou. Poté skle­ni­ci dob­ře uza­vře­me a vše nechá­me 14 dní na klid­ném mís­tě lou­ho­vat. Doporučuji dál od elek­tros­mo­gu - mobi­lu, PC, elek­tro­bu­dí­ků. Nesmíme zapo­me­nout 2x den­ně pro­tře­pá­vat, aby se uvol­ni­ly léči­vé lát­ky. Po uply­nu­tí této doby pře­ce­dí­me přes jem­né sít­ko, hoto­vé víno nali­je­me do alko­ho­lem vyplách­nu­té skle­ně­né lah­ve, dob­ře uza­vře­me a uscho­vá­me v led­ni­ci. Před uží­vá­ním dob­ře pro­tře­pe­me. Bylinné víno vydr­ží cca 1 rok.

Několik slov o autor­ce:

Simona Procházková žije v Jeseníkách. Od dět­ství s nad­še­ním pro­čí­ta­la her­bá­ře a kaž­dou vol­nou chvil­ku trá­vi­la sama v pří­ro­dě, kde s leh­kos­tí načí­ta­la všech­ny živly. Bylinkaření a alter­na­tiv­ní léč­bě se zača­la inten­ziv­ně věno­vat až v době, kdy se vrá­ti­la na ven­kov a sta­la se mat­kou. Obrovská lás­ka k pří­rod­ní medi­cí­ně uchvá­ti­la i její­ho man­že­la a při­šlo jejich osu­do­vé roz­hod­nu­tí zalo­žit rodin­ný pod­nik. Na jejich zahra­dě a za domem vyrost­la bylin­ko­vá manu­fak­tu­ra a vznik­la spo­leč­nost Léčíme pří­ro­dou. Vyrábí bylin­né kap­ky dle vlast­ních recep­tur.

Simona Procházková milu­je zví­řa­ta  a smys­lu­pl­né eko­lo­gic­ké akti­vi­ty. Každý rok aktiv­ně vysa­zu­je stro­my, keře a rost­li­ny do vol­né pří­ro­dy a pod­po­ru­je ochra­nu pří­ro­dy jako cel­ku.

Autor: Simona Procházková

Edice: Zdraví a život­ní styl

Fotografie z archi­vu autor­ky

Vydáno: 2022, Grada Publishing, a.s, Praha

Počet stran: 184

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-271-3115-0

Více infor­ma­cí o autor­ce zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,87792 s | počet dotazů: 259 | paměť: 60058 KB. | 19.08.2022 - 15:37:27