Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Léčba s heřmánkem

Léčba s heřmánkem

Hermanek

Heřmánek se pou­ží­vá k léč­bě mno­ha one­moc­ně­ní hrd­la a dal­ších nedu­hů po více než jed­no sto­le­tí. Vzhledem k tomu, že slo­že­ní rost­li­ny je vel­mi roz­ma­ni­té a zahr­nu­je hlav­ní rost­lin­né anti­sep­ti­ka a pro­ti­zá­nět­li­vé lát­ky, far­ma­ceu­tic­ký heř­má­nek je nedíl­nou sou­čás­tí léč­by boles­ti v krku. Rostlina je bez­peč­ná a může být pou­ží­vá­na paci­en­ty jaké­ho­ko­liv věku. Prakticky všech­ny viro­vé infek­ce, kte­ré napa­da­jí lidi v chlad­ném roč­ním obdo­bí, jsou dopro­vá­ze­ny boles­tí a záně­tem v krku. V tako­vém pří­pa­dě, pokud začne­me léčbu heř­mán­kem na samém počát­ku nemo­ci, je zce­la mož­né zánět vylé­čit bez pou­ži­tí léků. Podle sta­tis­tik je dnes heř­má­nek nej­vy­hle­dá­va­něj­ší léči­vou rost­li­nou. Kloktadla zalo­že­ná na něm jsou indi­ko­vá­na pro různá one­moc­ně­ní krku.

Rostlina v těch­to pří­pa­dech je nepo­stra­da­tel­ným lékem, ale pou­ze se správ­nou pří­pra­vou. Pokud je kon­cen­t­ra­ce léku pří­liš sla­bá, neza­sta­ví zánět a pokud je pří­liš sil­ná, vyschne hrdlo. Také je tře­ba vzít v úva­hu zvlášt­nos­ti uží­vá­ní heř­mán­ku pro dospě­lé a děti.

Jaký účinek má heřmánek na bolest v krku

Účinnost toho­to způ­so­bu léč­by je dána tím, že heř­má­nek má poměr­ně širo­ké spek­trum účin­ku. Poskytují se násle­du­jí­cí vlast­nos­ti rost­li­ny:

 • pro­ti­zá­nět­li­vé;
 • léky pro­ti boles­ti;
 • anti­mi­k­ro­bi­ál­ní;
 • anti­bak­te­ri­ál­ní;
 • čiš­tě­ní;
 • posí­le­ní sliz­ni­ce;
 • antie­de­ma­tóz­ní;
 • rege­ne­rač­ní;
 • posí­le­ní míst­ní imu­ni­ty.

Klasický recept na kloktání

2 lží­ce heř­mán­ku nasyp­te do ter­mosky a zalij­te 250 ml vaří­cí vody. Po hodi­ně vylu­ho­vá­ní, heř­má­nek pře­ce­dí­me. Sladíme medem niko­liv cuk­rem. Léčba pokra­ču­je, dokud nezmi­zí i ty nejmen­ší pro­je­vy one­moc­ně­ní.

Další účinky heřmánku

Heřmánkem se dá léčit:

 • rýma
 • vyráž­ka
 • nespa­vost
 • omý­vá­ní ran
 • boles­ti zubů
 • boles­ti­vé rány
 • poce­ní, vypo­ce­ní
 • kře­če a boles­ti bři­cha
 • horeč­ka, zvý­še­ná tep­lo­ta
 • pro­ti­zá­nět­li­vý úči­nek, desin­fi­ku­je
 • zánět spo­ji­vek, kon­junk­ti­vi­ti­da
 • bolest zubů - klok­tá­ní
 • vyčer­pa­nost, úna­va
 • mokva­vé kož­ní vyráž­ky
 • svě­dě­ní, svr­bě­ní
 • kva­li­ta vla­sů
 • úna­va očí
 • zásta­va moče­ní, anu­rie
 • heme­ro­i­dy, hemo­ro­i­dy, zla­tá žíla
 • neu­ral­gie, neu­ral­gi­form­ní boles­ti
 • nedo­slý­cha­vost, poru­chy slu­chu
 • zánět ved­lej­ších nos­ních dutin (sinu­si­ti­da)
 • zánět nadvar­le­te, nadvar­lat (epi­dy­di­mi­ti­da)
 • nadýmá­ní a prů­jem včet­ně boles­ti žalud­ku
 • nála­dy, ner­vo­zi­ta, popud­li­vost, výbuš­nost
 • boles­ti močo­vých cest a močo­vé­ho měchý­ře
 • poru­chy men­stru­a­ce, men­stru­ač­ní­ho cyk­lu (vyne­chá­ní men­stru­a­ce)

Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,91747 s | počet dotazů: 206 | paměť: 50172 KB. | 11.04.2021 - 21:24:22