Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Léčba duše bez pilulek? Stačí se projít lesem, radí japonský bestseller.

Léčba duše bez pilulek? Stačí se projít lesem, radí japonský bestseller.

Shirin
Shirin

Shinrin-yoku, to je kniž­ní novin­ka, kte­rá čte­ná­řům radí, jak vyu­žít bla­ho­dár­né účin­ky pří­ro­dy.  Kromě vědec­kých poznat­ků pro­fe­so­ra Yoshifumi Miyazakiho v ní najde­me také prak­tic­ké tipy, jak zmír­nit nega­tiv­ní účin­ky dneš­ní uspě­cha­né doby.

To, že se v posled­ních letech one­moc­ně­ní spo­je­ná se stre­sem sta­la glo­bál­ním spo­le­čen­ským pro­blé­mem, je nám pod­sou­vá­no ze všech stran. Málokdo už nám ale pora­dí, jak čím dál čas­těj­ším úzkos­tem a depre­sím před­chá­zet. Shinrin-you, tera­pie pří­ro­dou či také tera­pie lesem, při­chá­zí s rozum­ným řeše­ním.

A tím je návrat tam, odkud pochá­zí­me. Jak se v kni­ze dozví­me, během pro­ce­su evo­lu­ce jsme strá­vi­li více než 99.99 pro­cent času v při­ro­ze­ném pro­stře­dí pří­ro­dy. To se nám ale v důsled­ku živo­ta ve měs­tech stá­le více vzda­lu­je, tělo i mysl jsou nad­měr­ně sti­mu­lo­vá­ny umě­lým pro­stře­dím a stá­va­jí se čím dál více náchyl­něj­ší­mi.

„Blahodárný efekt na kva­li­tu naše­ho živo­ta a pocit poho­dy nemu­sí mít jenom lesy. I dal­ší při­ro­ze­né sti­mu­ly, jako napří­klad par­ky, kvě­ti­ny, bonsa­je a prv­ky ze dře­va, mohou pod­le sou­čas­ných poznat­ků sni­žo­vat stres, a pro­to jsou tyto účin­ky dosa­ži­tel­né pro všech­ny, i pro oby­va­te­le měst“.

Ke zlep­še­ní naše­ho dušev­ní­ho i fyzic­ké­ho zdra­ví tedy není potře­ba radi­kál­ních změn, pilu­lek či jiných zázra­ků. Zaměřme se více na čas strá­ve­ný v pří­ro­dě, na rela­xa­ci, medi­ta­ci a vší­ma­vost. Ano, tak jed­no­du­chá může být ces­ta ke štěs­tí.

I když se kni­ha zamě­řu­je pře­de­vším na detail­ní popis japon­ských pro­gra­mů, věřím, že může být pří­no­sem i pro čes­ké čte­ná­ře, hle­da­jí­cí rozum­nou ces­tu k nasto­le­ní při­ro­ze­né život­ní rov­no­váhy.


  • Datum vydá­ní: 07. 05. 2018
  • Katalogové čís­lo: K444
  • ISBN: 978-80-271-0778-0
  • Formát / stran: 150×210, 192 stran

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách Grada.cz za 369 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,65409 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56731 KB. | 01.07.2022 - 09:48:50