Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Le Far West

Le Far West

far west 1

„Dětství… Kdo může říct, kdy vlast­ně kon­čí? Kdo může říct, kdy vlast­ně začí­ná?“

Postupně se roz­růs­ta­jí­cí par­ta sníl­ků hle­dá svůj Divoký Západ. A niko­mu z nich neva­dí, že své Paradise City nalé­za­jí v Belgii. Svatba, pohřeb, nález zla­ta v uhel­ném dole, boře­ní zdí dote­kem – to vše mohou ti, kte­ří si ucho­va­li dět­ské sny a fan­ta­zii. (srv. CSFD)

Jacques Brel prý v dět­ství věřil na víly a na kon­ci živo­ta hle­dal Boha v obla­cích. Hlavní posta­va, jíž pro­půj­čil svou tvář i jmé­no, sto­jí někde mezi tím. Muž se srd­cem plným ide­á­lů, kte­rý pova­žu­je dospě­lost za dezer­ci, Don Quijote, kte­ré­ho sebe­vět­ší mlýn neod­ra­dí, sní­lek s pev­ným roz­hod­nu­tím nalézt „Ztracené údo­lí své­ho dět­ství“ – pokud ho vůbec kdy opus­til. Poetická, humor­ná, bláz­ni­vá i tra­gic­ká pohád­ka o tom, jak vyso­ký pis­tol­ník v čer­ném ke své­mu snu (snad) nako­nec došel.

Le Far West je fil­mem Jacquese Brela a jeho přá­tel. V epi­zod­ních rolích je vidět mno­ho zná­mých tvá­ři fran­couz­ské­ho fil­mu, kte­ří se zúčast­ni­li bez náro­ku na před­ní mís­ta na pla­ká­tech. Brel byl spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře a hud­by, stál za kame­rou i před kame­rou, a popsat ten­to film je stej­ně slo­ži­té jako pokou­šet se pře­klá­dat jeho pís­ně.

V úvod­ní titul­ko­vé sek­ven­ci létá kame­ra nad Jaquesem, kte­rý dlou­hým kro­kem krá­čí pus­tou plá­ní. K tomu zní slo­va pís­ně J’arrive!, kte­rá napo­ví­dá, že o sto­pro­cent­ní kome­dii nepů­jde.

Už jdu! Už jdu! Ale rád bych ješ­tě napo­sle­dy chy­til lás­ku, jako se chy­tá vlak…

V prv­ní scé­ně se s ním pak setká­vá­me upro­střed měs­ta, prá­vě když se sezna­mu­je s Gabrielem, trap­pe­rem s image dob­ro­dru­ha Davy Crocketta, jehož snem je zla­tá žíla. Postupně se k nim při­dá­va­jí dal­ší podiv­né posta­vy a nesou­ro­dá sku­pi­na putu­je po kra­ji smě­rem k Far Westu, mís­tu, do kte­ré­ho si kaž­dý pro­jek­tu­je své nadě­je. Jacques je vede a za pocho­du se vyrov­ná­vá se zjiš­tě­ním, že neši­kov­ný kou­zel­ník, kte­ré­mu po zpac­ka­ném tri­ku daro­val krev, mu pře­dal schop­nost bořit zdi. Svůj Far West přá­te­lé nako­nec najdou, a v opuš­tě­ném uhel­ném dole si vybu­du­jí Paradise City, posled­ní enklá­vu Divokého Západu upro­střed Belgie. Jejich hry ale neče­ka­ně zkom­pli­ku­je vpád zlých Indiánů, nález zla­ta a zásah svět­ské moci, kte­rá se zmoc­ní Jacquese a ozna­čí jej za nebez­peč­né­ho bláz­na.

Můj otec sní­val o zla­tě. A když ho pak našel, jeho sen v něm vychla­dl…

Na pří­bě­hu je znát vliv tvor­by Luise Buñuela (pohr­dá­ní tra­dič­ní­mi hod­no­ta­mi, kri­ti­ka bur­žo­a­zie, vlád­nou­cí tří­dy, církve…) i reži­sé­ra Claudea Lelouche (pře­le­ty kame­ry, pro­pra­co­va­né detail­ní zábě­ry; sám Lelouche si ve fil­mu zahrál epi­zod­ní roli psy­chi­at­ra), a mezi řád­ky je čitel­né Brelovo věč­né téma pomí­ji­vos­ti času a smr­ti, kte­rá se k němu v té době už poma­lu při­bli­žo­va­la.

Le Far West vlast­ně ani není film, ale kame­rou zazna­me­na­né bláz­ni­vé dová­dě­ní dospě­lých, kte­ří neztra­ti­li schop­nost snít a odva­hu si hrát. A člo­věk by si vlast­ně rád šel hrát s nimi, kdy­by ho ke dnu sluš­né­ho a raci­o­nál­ní­ho živo­ta nepou­ta­la kot­va kon­ven­cí a ilu­ze důstoj­nos­ti. Jedinou pod­mín­kou je při­stou­pit na pra­vi­dla téhle absurd­ní podí­va­né, jen tak lze pocho­pit její spe­ci­fic­ký humor a pood­krýt její poe­ti­ku. Nechybí pano­ra­ma­tic­ké zábě­ry ani cit­li­vé momen­ty, ve kte­rých se mezi Jacquesem a ochr­nu­lou taneč­ni­cí Linou rodí lás­ka; ve dru­hé čás­ti hra ustou­pí dra­ma­tic­ké kon­fron­ta­ci s dospě­lý­mi a moc­ný­mi toho­to svě­ta a bizar­nost a sym­bo­li­ka někte­rých výje­vů dosáh­ne až coc­te­au­ov­ské úrov­ně. Nebudu a nechci zkou­mat, co měl při jejich psa­ní Brel přes­ně na mys­li, pro­to­že pro pub­li­kum není důle­ži­tý zdroj uměl­co­vy inspi­ra­ce, ale jen umě­ní samot­né. A někte­ré zdro­je si zaslou­ží sou­kro­mí. Že však Jacques Brel pří­běh posta­vil na svém sku­teč­ném dět­ském snu, potvr­dil i v jed­nom z nepo­čet­ných inter­view: „V pís­ních o dět­ství se čas­to zmi­ňu­ji o zaslí­be­ném Divokém Západu, pro­to­že jako malý kluk jsem ho nikdy neměl. Ukradli mi ho ve chví­li, kdy o něm zača­li mlu­vit, kdy mi ho zača­li sli­bo­vat. (…) Dnes už vím, že nejsou jenom dob­ří na jed­né stra­ně a zlí na stra­ně dru­hé – lidé jsou chví­li Indiány a chví­li Buffalo Billy.“ Postava Jaquese pak pří­mo odka­zu­je na Brelova oblí­be­né­ho Dona Quijota. Mám rád dob­ro­dru­hy, a hlav­ně ty, kte­ří jdou až na konec své nadě­je.

Pochybuji, že by Le Far West doká­zal oslo­vit šir­ší spek­trum pub­li­ka a mož­ná ani tvůr­ci tuto ambi­ci nemě­li. Je snad­né jeho pří­běh ozna­čit za naiv­ní a nesmy­sl­ný a posta­vy s „pře­té­ka­jí­cí­mi srd­ci a prázd­nou mys­lí“ za cvo­ky. Člověk se tak ale při­pra­ví o jedi­neč­nou věc, kte­rou film při­ná­ší, a tou je – jak kdo­si výstiž­ně vyjá­d­řil – pohla­ze­ní po duši. Co si v dneš­ní době víc přát?

Už jdu! Už jdu! Nejsi to ty, kdo jde brzy. To já jdu poz­dě… Ale copak jsem někdy dělal něco jiné­ho, než šel k tobě…?

P. S.: Snímek prak­tic­ky není mož­né v sou­čas­né době (legál­ně) sehnat. Komu by se to ale poda­ři­lo, tomu jsou k dis­po­zi­ci čes­ké titul­ky by Vesper. 🙂

---

Komedie/Drama

Belgie/Francie 1973

Režie: Jacques Brel

Hudba: Jacques Brel a François Rauber

Hrají: Jacques Brel, Danièle Evenou, Gabriel Jabbour, Véronique Mucret, Lino Ventura, Claude Lelouch, Michel Piccoli, Charles Gérard, François Cadet, Amédée, Juliette Gréco

---

far west-1

far west-4

far west-3

far west-2

 © International Film Company (IFC), Les Films 13

  • Titulky k American Housewife S03E14 - Baby Crazy8. dubna 2019 Titulky k American Housewife S03E14 - Baby Crazy Čí pak je tohle miminko? Jak vidno, Greg je jím naprosto unesen, protože je blázen do malých dětiček. Katie z nich zas tak odvázaná není, což je pochopitelné. Už vypiplala tři takové, […] Posted in Titulky
  • Faust31. května 2012 Faust - 70% Pomalým letem se snášíme před brány města jako z tajemné pohádky. Poklidný obraz se však během krátké chvilky změní v drsný pohled na právě probíhající pitvu. To se doktor Faust snaží […] Posted in Filmové recenze
  • Rozhovor s Kritýnou Bokovou o filmu Toman21. září 2018 Rozhovor s Kritýnou Bokovou o filmu Toman S Ondřejem Trojanem to je váš druhý film. V Občanském průkazu jste hrála učitelku Pivoňkovou, skoro disidentku a teď role soudružky Miládky Třískalové. Nedotklo se vás to? Naopak. […] Posted in Rozhovory
  • Motocyklové deníky22. září 2005 Motocyklové deníky Dnes máte možnost v rámci profilu mexické hvězdy Gaela Garcíi Bernala v kině Světozor exkluzivně skouknout film o mládí Ernesta „Che“ Guevary, ještě než s Fidelem začali psát dějiny […] Posted in Filmové recenze
  • Na Finále Plzeň zvítězili silné příběhy28. dubna 2017 Na Finále Plzeň zvítězili silné příběhy Letošní 30. ročník plzeňského festivalu Finále Plzeň má své filmové vítěze. Zlatého ledňáčka za nejlepší hraný film vyhrálo psychologické drama Já, Olga Hepnarová, režiséra Petra Kazdy […] Posted in Festivaly
  • Return to Nangrim evokuje The Elder Scrolls. Fantasy RPG, na...12. ledna 2021 Return to Nangrim evokuje The Elder Scrolls. Fantasy RPG, na... Return to Nangrim evokuje The Elder Scrolls. Fantasy RPG, na kterém pracuje malé studio Sycoforge o 30 lidech vyjde příští rok. Posted in Krátké herní aktuality
  • TV TIPY12. listopadu 2003 TV TIPY Další televizní tipy od 15 - 21. listopadu z nouze ctnost až na pár tipů raději mrznout venku :))SO 15. listopadu 21:20 ČT 1 MUŽI V ČERNÉM Akční scifi-komedie, která vychází z […] Posted in TV Recenze
  • Péče20. října 2002 Péče Ubližovali jim ti, jenž je měli chránit...Sociální drama režisérky horrorového snímku Dravci - Antonie Birdové - o tom, jak krvavé mohou být rány minulosti... Za menší krádeže se 14letý […] Posted in Články
  • Režijní dvojice Adil El Arbi a Bilall Fallah (Mizerové...24. června 2020 Režijní dvojice Adil El Arbi a Bilall Fallah (Mizerové... Režijní dvojice Adil El Arbi a Bilall Fallah (Mizerové navždy) zrežírují drama Rebel. El Arbi si ve filmu též odbude svůj herecký debut. Film bude pojednávat o třináctiletém muslimském […] Posted in Krátké aktuality
  • ...30. června 2020 ... Ve věku 98 let zemřel herec a režisér Carl Reiner Posted in Krátké aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,12970 s | počet dotazů: 215 | paměť: 54336 KB. | 14.04.2021 - 09:22:03
X