Lavi má dotočeno, film Vyšehrad dorazí do kin příští rok

C:\Users\Petr\Desktop\Kuba 2\_DSC4073.jpg

Génius i dyli­na, fot­ba­lis­ta Julius „Lavi“ Lavický, zazna­me­nal na kame­ru posled­ní ze svých prů­švi­hů a hlá­sí doto­če­no! „Ti, kdo Vyšehrad nezna­li, tam najdou spous­tu vtip­ných situ­a­cí ze spor­tov­ní­ho svě­ta, a ti, kte­ří seri­ál mají rádi, budou z fil­mu urči­tě nad­še­ní,“ tvr­dí herec, reži­sér a pro­du­cent toho­to sním­ku Jakub Štáfek, kte­rý dou­fá, že se film o býva­lém hrá­či Sparty hra­jí­cím za FK Slavoj Vyšehrad, dosta­ne do kin co nejdří­ve.

Že je scé­nář této kome­die aktu­ál­ní, se potvr­di­lo před pár týd­ny, když se pro­va­li­la fot­ba­lo­vá kauza Berbr. Scenárista Tomáš Vávra totiž v tref­ném scé­ná­ři nevy­ne­chal ani prak­ti­ky mís­to­před­se­dy Fotbalové aso­ci­a­ce ČR Romana Berbra. „Nejen v tomhle pří­pa­dě jsme tak tro­chu před­po­vě­dě­li budouc­nost, i když divá­ci uvi­dí, že malin­ko jinak. Inspirace je ale pořád všu­de kolem dost. Můžeme podě­ko­vat fot­ba­lo­vým hrá­čům a funk­ci­o­ná­řům, pro­to­že ta stud­ni­ce je v pod­sta­tě nevy­čer­pa­tel­ná,“ vysvět­lil sce­náris­ta Tomáš Vávra.

C:\Users\Petr\Desktop\Kuba 2\_DSC4073.jpg

„Už od začát­ku, kdy jsme psa­li scé­nář, jsme mys­le­li na to, že chce­me do kina dostat i ty, kte­ří Vyšehrad vůbec nezna­jí. A že je chce­me bavit. Film je tak pro divá­ky, kte­ří mají rádi fot­bal, ale záro­veň i pro ty, kte­ří ho rádi nema­jí. Lidi se v téhle zvlášt­ní době chtě­jí hlav­ně smát, a pro­to si mys­lím, že je tenhle pito­mec, kte­rej zka­zí všech­no, na co sáh­ne, bude bavit,“ řekl reži­sér, pro­du­cent a před­sta­vi­tel hlav­ní role Laviho Jakub Štáfek.

Julius Lavi Lavický dál a dál roz­ši­řu­je svo­ji fanouš­kov­skou základ­nu na soci­ál­ních sítích a divá­ci se nemo­hou fil­mu dočkat. „V kaž­dém z nás je tako­vý malý Lavi, tako­vý ten rará­šek, jemuž neko­rekt­nost není cizí. A pro­to to lidi tak baví. Svým způ­so­bem kaž­dý kluk by tak tro­chu chtěl být Lavi a kaž­dá hol­ka by aspoň malin­ko chtě­la mít Laviho doma. Proto si mys­lí­me, že se na film divá­ci tak těší, ta vtip­nost na hra­ně je moc bavi­la už v seri­á­lu,“ pro­zra­di­li pro­du­cen­ti fil­mu Ctibor PoubaJan Kallista.

„Shodli jsme se, že je to tako­vý sym­pa­tic­ký hova­do. Takovej Homer Simpson říz­nu­tej fot­ba­lem,“ dodal před­sta­vi­tel Laviho agen­ta Jardy Jakub Prachař, kte­ré­mu ten­to­krát ve scé­ná­ři při­by­li i rodi­če. Jeho mat­ku si zahrá­la Ivana Chýlková, otce potom jeho sku­teč­ný otec, herec David Prachař. „Po jed­né spo­leč­né scé­ně, kde si šíle­ně leze­me na ner­vy, jsem se ptal Kuby, jak se mu se mnou točí. Říkal, že takhle vře­lej a hře­ji­vej vztah jsme ješ­tě nikdy nemě­li, tak­že jsem za tuhle roli moc šťast­ný,“ svě­řil se David Prachař.

Kromě „sta­rých zná­mých“ – maji­te­le klu­bu FK Slavoj Vyšehrad Ondřeje PavelkyJiřího Ployhara jako tre­né­ra – se divá­ci mohou těšit také na spous­tu uzná­va­ných spor­tov­ců. Obrovským herec­kým talen­tem se uká­zal být Patrik Berger. „Měl jsem radost, když mě Kuba Štáfek oslo­vil. Jednak pro­to, že jsem ješ­tě nikdy u žád­né­ho natá­če­ní nebyl, ale taky pro­to, že se mi moc líbil seri­ál a byla pod­le mě vel­ká ško­da, že skon­čil,“ vysvět­lil jeden z nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých fot­ba­lis­tů v his­to­rii, kte­rý se obje­ví ve spo­leč­ných scé­nách napří­klad s Vladimírem Šmicerem, Janem Kollerem, Václavem Kadlecem, Lukášem Zelenkou, Jiřím Tlustým, Radko Gudasem nebo Romanem Bednářem, kte­rý si zahrál už v seri­á­lu. „Jsem z natá­če­ní vždyc­ky ner­vóz­ní, není to jako fot­bal. Tady ale naštěs­tí hra­ju sám sebe a celý je to úsměv­ný, s tro­chou nad­sáz­ky, ale i tro­chou prav­dy. Jsem zvě­da­vý na výsle­dek,“ dodal fot­ba­lo­vý útoč­ník, kte­rý si vyslou­žil roli v seri­á­lu jed­nou z fot­ba­lo­vých kauz. Ve fil­mu ale divá­ci uvi­dí také napří­klad Jakuba Voráčka, Ondřeje Pavelce, Petra Mrázka, Tomáše Řepku nebo Tomáše Rosického.

Snímek Vyšehrad pro­du­ku­je Gangbang pro­ducti­on, dis­tri­bu­to­rem je spo­leč­nost Bioscop. Tvůrci by rádi film do kin uved­li na jaře roku 2021. Vše však bude zále­žet na vývo­ji pan­de­mic­ké situ­a­ce.

O fil­mu:

Po úspěš­ném onli­no­vém seri­á­lu při­chá­zí posta­va Laviho v novém kabá­tě celo­ve­čer­ní­ho fil­mu, za kte­rým sto­jí jeho původ­ní tvůr­ci. A to jak na poli scé­ná­ře, režie, kame­ry, pro­duk­ce, tak i na poli herec­ké­ho obsa­ze­ní. Lavi je pořád stej­ný, jen mu život při­ná­ší nová dob­ro­druž­ství a mno­há pře­kva­pe­ní, kte­rá z něj děla­jí ješ­tě dospě­lej­ší­ho Laviho.

Obsazení:

Lavi: Jakub Štáfek

Laviho agent Jarda: Jakub Prachař

Majitel klu­bu Král: Ondřej Pavelka

Trenér Žloutek: Jiří Ployhar

Přítelkyně Laviho Lucie: Šárka Vaculíková

Laviho máma: Věra Hlaváčková

Laviho ex Alena: Veronika Khek Kubařová

Otec Jardy a Lucie Miloš: David Prachař

Matka Jardy a Lucie Ilona: Ivana Chýlková

Igor: Jaroslav Plesl

Oto: David Novotný

Sudí: Ladislav Hampl

Taťka: Miroslav Hanuš

Bosák: Jaromír Bosák

Štáb:

Režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek

Scénář: Tomáš Vávra

Kamera: Jan Filip

Architekt: Pavel Kout

Kostýmy: Kateřina Konečná

Masky: Ivo Strangmüller

Střih: Tomáš Klímek

Hudba: Vojtěch Záveský

Zvuk: Jan Paul

Producenti: Ctibor Pouba, Jakub Štáfek, Jan Kallista

Žánr: Komedie
Premiéra: jaro 2021

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,23935 s | počet dotazů: 222 | paměť: 46928 KB. | 23.01.2021 - 17:11:39