Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > LaVey: Satanská bible

LaVey: Satanská bible

Pod nut­ně zabar­ve­ným slov­ní­kem auto­ra se skrý­vá ele­men­tár­ní pří­ruč­ka osob­ní­ho psy­cho­lo­gic­ké­ho roz­vo­je zao­ba­le­ná do magie a pocho­pi­tel­né kri­ti­ky křes­ťan­ství kvů­li jeho ješ­tě pocho­pi­tel­něj­ší nefunkč­nos­ti.

LaVey zba­vu­je člo­vě­ka jaké­ko­li výluč­nos­ti a uka­zu­je ho jen jako jed­no ze zví­řat, sice domi­nu­jí­cích svým posta­ve­ním a vli­vem, ale stá­le jen zví­ře.
Čtenáři s růz­ný­mi ostřej­ší­mi pří­ruč­ka­mi na čte­nář­ském kon­tě tu zřej­mě nena­jdou nic moc nové­ho, čte­ná­ři bez pří­ru­ček mohou najít mno­hé.

Tři za úmy­sl a posel­ství, dvě za to, že jsem upřím­ně čekal, že celá kni­ha bude psá­na stej­nou for­mou jako Kniha Satanova, tedy v bodech a meta­fo­rách, niko­li jako sucho­pár­ný psy­cho­lo­gic­ký roz­bor. Ty už jsem v mno­ha podo­bách četl hod­ně­krát a ústřed­ní myš­len­ka bývá totož­ná, tak­že tady čer­tu­žel nic nové­ho.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,36279 s | počet dotazů: 256 | paměť: 56665 KB. | 02.07.2022 - 00:56:44