Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Laurel Canyon

Laurel Canyon

115
115

Trochu vol­nos­ti, tro­chu samo­ty, čás­teč­né nepo­ro­zu­mě­ní, pří­jem­né pro­stře­dí doká­že pořád­ně zamí­chat lid­ský­mi vzta­hy…

Sam a Alex jsou čer­ství absol­ven­ti Harvardu a spo­lu se stě­hu­jí do Los Angeles k dokon­če­ní svých stu­dií. Sam plá­nu­je byd­let u jeho mat­ky Jane v boha­té oblas­ti Laurel Canyon, v samém srd­ci Hollywoodu. Jane je dáv­no roz­ve­de­ná, stří­da­jí­cí své mlad­ší part­ne­ry mož­ná až pří­liš čas­to. Samovi se to moc nelí­bí, nevě­ří jí, že se změ­ni­la, ale nabíd­ce byd­le­ní nemohl odmít­nout, ale­spoň než si najdou s  Alex své vlast­ní.

Avšak hned po pří­jez­du je Sam pře­kva­pen pří­tom­nos­tí celé hudeb­ní sku­pi­ny na jejímž natá­če­ní des­ky prá­vě Jane pra­cu­je. Navíc v sou­čas­nos­ti spí se zpě­vá­kem a vedou­cím čle­nem té sku­pi­ny. Alex to neva­dí a tak na čas zůsta­nou. Sama může pokra­čo­vat na své diser­tač­ní prá­ci a Sam dojíž­dět na pra­xi do blíz­ké nemoc­ni­ce. Nyní se ale věci začnou poma­lu měnit.

Oba milen­ci takhle celý den od sebe odděl­ní se začí­na­jí při­způ­so­bo­vat více své­mu oko­lí, tím pádem se vzda­lu­jí­ce od sebe. Sam obje­ví své zalí­be­ní v Izraelské zaměst­nan­ky­ni Sara, kte­rá mu to mož­ná ješ­tě v o něco vět­ší míře oplá­cí. Naopak Alex se pře­stá­vá sou­stře­dit na svou prá­ci a nalé­zá urči­té uvol­ně­ní v blíz­kos­ti Samovi mat­ky a její­ho pří­te­le Iana při natá­če­ní nové des­ky. Dostává se tak do jejich ryt­mu a Ianovi tak nedě­lá pro­blém pře­svěd­čit ji i o zapo­je­ní se do jejich intim­něj­ších hrá­tek.

Krásně takhle může­me sle­do­vat dvě stra­ny zdán­li­vě neroz­dě­li­tel­ných lidí milost­ně zaple­te­ných do cizích vzta­hů, pro­ží­va­jí­cích tak vel­mi pří­jem­né chví­le vol­nos­ti a upřím­nos­ti, samo­zřej­mě ved­le opač­ných poci­tů viny, nevě­ry a neu­přím­nos­ti na dru­hé stra­ně. Scénář nám sice zabrá­ní roz­luš­tě­ní těch­to vzta­hů, což ale zase na dru­hou stra­nu nechá ote­vře­no naší fan­ta­zii nebo i vzpo­mín­kám na mno­hé zážit­ky z naše­ho vlast­ní­ho živo­ta.

Profil Christiana Balea


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82887 s | počet dotazů: 224 | paměť: 56137 KB. | 26.05.2022 - 06:37:01