Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Latitude Zero

Latitude Zero

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Osamělost může zna­me­nat šílen­ství.Zpočátku zdán­li­vě jed­no­du­chý pří­běh. Mladá žena, Lena, žije upro­střed nehos­tin­né kra­ji­ny ve starém hos­tin­ci, kte­rý kdy­si slou­žil hla­do­vým zla­to­ko­pům. Zlatá horeč­ka už skon­či­la a těmi­to mís­ty stě­ží pro­je­de jed­nou za den nákla­ďák se dře­vem. Lena, opuš­tě­ná svým milen­cem, tady nyní žije v osmém měsí­ci těho­ten­ství.

Trochu pře­kva­pe­ní při­ne­se pří­tom­nost Vilely, hle­da­né­ho muže a slu­žeb­ně pod­ří­ze­né­ho plu­kov­ní­ku Mattosovi, prá­vě býva­lé­mu milen­ci Leny. Ten mu taky o tom­to úkry­tu pora­dil, tady jej urči­tě nikdo hle­dat nebu­de. Stále z toho necí­tí­te žád­ný pro­blém, vše vypa­dá v napros­tém pořád­ku. Oba se sna­ží zre­kon­stru­o­vat sta­rý hos­ti­nec při­lá­kat sem nové zákaz­ní­ky. Když však jed­no­ho veče­ra pro­puk­ne mezi dvě­ma prv­ní sexu­ál­ní záži­tek, všech­no se změ­ní...

Vilela pota­jí v noci sebe­re všech­ny její našet­ře­né pení­ze a uje­de do měs­ta. Po té se popr­vé začí­ná pro­je­vo­vat jaká­si vět­ší hloub­ka toho­to fil­mu. Touha pře­chá­zí v šílen­ství a bez­rad­nost. Jakoby v něja­kém horo­ru se při tísí­ci sví­ček naro­dí nevin­né dítě, kte­ré pak zby­tek fil­mu dopl­ňu­je všu­dypří­tomnou samo­tu svým neu­stá­lým kři­kem a plá­čem.

Vilela se vrá­tí s čer­s­tvý­mi záso­ba­mi a nápa­dy jak při­lá­kat nové zákaz­ní­ky, ale zpo­čát­ku, pova­žo­ván za zlo­dě­je, není vítán. Po čase se ten­to pro­blém zdán­li­vě vyře­ší, ale to co tou­žeb­ně oče­ká­va­jí při­jít nechce. Prázdnotu se Vilela sna­ží zahnat pitím. Dochází jíd­lo, nejsou pení­ze. Taková bez­rad­nost oba dva při­vá­dí do spous­ty hádek a kon­flik­tů, dokon­ce zná­sil­ně­ní a smr­ti.

V celém fil­mu hra­jí vlast­ně pou­ze 2 posta­vy, ale cel­kem obstoj­ným způ­so­bem nám nastí­ní bra­zil­skou divo­kou krev, ale i roz­ma­ni­tost lid­ských vzta­hů a poci­tů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,18718 s | počet dotazů: 259 | paměť: 59830 KB. | 17.08.2022 - 21:07:58