FOTO: Muž vyfotil v moři bizarní „čtvercové“ vlny! Krátce na to si uvědomil, jak jsou ve skutečnosti nebezpečné!

Věřte tomu nebo ne, i matič­ka pří­ro­da umí občas vykouz­lit hod­ně zvlášt­ní efek­ty, hod­né spíš počí­ta­čo­vých obra­zo­vek a fil­mo­vých plá­ten, než sku­teč­ných pří­rod­ních úka­zů. Jeden z tako­vých se nachá­zí i na Île de...Číst dál »

#2003: Živí mrtví: Teď poznáte Negana!

Živí mrtví: Teď poznáte Negana! (The Walking Dead: Here's Negan)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Souborně v originále komiks vyšel jako "The Walking Dead: Here's Negan" v roce 2017....Číst dál »

Muži v černém: Globální hrozba | Recenze | Vymazáno z paměti?

Číst dál »

Osamělý svobodný muž – 39

Číst dál »

ČT - Tisková konferce - podzim 2016

Číst dál »

Nakupujete online? Poradíme jak při nákupu ušetřit svoje peníze

Nakupování na inter­ne­tu je neu­ti­cha­jí­cí trend, kte­rý si zís­ká­vá stá­le vět­ší obli­bu mezi lid­mi. Není se ani čemu divit. Sortiment zbo­ží na inter­ne­tu je na roz­díl od kamen­ných pro­de­jen...Číst dál »

Lída Baarová

Česká hereč­ka Lída Baarová je v roce 1934 pozvá­na do ber­lín­ských fil­mo­vých ate­li­é­rů Babelsberg, pova­žo­va­ných za evrop­ský Hollywood. Po počá­teč­ních potí­žích nako­nec okouz­lí i davy fanouš­ků v celém Německu. Tisk ji vyne­se na...Číst dál »

5 knih, které si vzít s sebou na cesty

Šantaram Díky této kni­ze pozná­te Bombaj tako­vou, jakou na vlast­ní kůži zaži­je­te jen těž­ko. Hlavní hrdi­na při­jíž­dí do Indie po dra­ma­tic­kém útě­ku z aus­tral­ské­ho věze­ní a bez pří­pra­vy je vho­zen do tvr­dé...Číst dál »

Medojed patří do 1% všech Youtuberů na světě! Názor na Youtubery a bude s některým spolupráce?

Číst dál »

České lidové pohádky - pohádky a bajky o tom, jak i ten se zlým charakterem bude potrestán

To tak jed­no­ho dne se liš­ka roz­hod­la, že si opat­ří maso. Všimla si, že sed­lá­ci jez­dí­va­jí na trh a mají na svých povo­zech drů­bež. Lehla si na ces­tu a děla­la, že...Číst dál »

Je možné najít cestu zpátky?

Byli mla­dí, šťast­ní a zami­lo­va­ní. Finn a Layla tvo­ři­li doko­na­lý pár. Na dovo­le­né ve Francii se ale sta­lo něco, co jejich štěs­tí zni­či­lo. Když zasta­vi­li u ben­zí­no­vé pum­py, Finn si odsko­čil, a když...Číst dál »

Jak šetřit při nákupech na internetu

Při naku­po­vá­ní je mož­né ušet­řit. A inter­net je v tom­to ohle­du skvě­lým pomoc­ní­kem. Přestože se stá­le někte­ří naku­po­vat to, co si nemo­hou osa­hat, obá­va­jí, není k tomu důvod. Jak výhod­ně vybí­rat zbo­ží...Číst dál »

Fotograf

V pří­bě­hu se vra­cí­me k někte­rým osu­do­vým kři­žo­vatkám tur­bu­lent­ní­ho živo­ta hlav­ní­ho hrdi­ny (Karel Roden), člo­vě­ka, kte­rý je obda­řen nejed­ním výji­meč­ným talen­tem, živel­nos­tí a váš­ní. Všechny tyto vlast­nos­ti mu při­nes­ly slá­vu i odmí­tá­ní,...Číst dál »

Tajemství rodu (TV seriál)

Unikátní seri­ál, v němž se zná­mé osob­nos­ti stá­va­jí detek­ti­vy a vydá­va­jí se na dob­ro­druž­né pát­rá­ní do minu­los­ti. Na zákla­dě své­ho rodokme­nu odha­lu­jí to, jak žili jejich před­ci, obje­vu­jí netu­še­né sou­vis­los­ti, pře­kva­pi­vé...Číst dál »

Nejlepší Marvel Memes! Medojed a vlasy? Shání se grafik?

Číst dál »

Z válečného zajatce národním hrdinou. Do kin vstupuje životopisné drama BRANKÁŘ

SYNOPSE: Brankář při­ná­ší dra­ma­tic­ký život­ní pří­běh legen­dár­ní­ho fot­ba­lis­ty Manchester City Berta Trautmanna, kte­rý se v pová­leč­né Anglii pro­sa­dil navzdo­ry své­mu němec­ké­mu půvo­du. Příběh muže, kte­rý milo­val fot­bal, Anglii a ženu své­ho...Číst dál »

Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví

Snad žád­ná z nás neo­do­lá pohle­du na regá­ly pře­té­ka­jí­cí nej­růz­něj­ší­mi pro­duk­ty, kte­ré hýří vše­mi barva­mi, sli­bu­jí mož­né i nemož­né výsled­ky a kte­ré jsou čas­to dopo­ru­čo­vá­ny v rekla­mách, jež vídá­me nejen v tele­vi­zi, ale i v časo­pi­sech...Číst dál »

Komiks 115

Číst dál »

Psí záchranářky - Nová členka smečky - získá Brianna vysněného psa?

Brianna byla kdy­si dáv­no nepří­tel čís­lo jed­na. Avšak to bylo vzá­jem­né. Ovšem to se změ­ni­lo a Brianna se sta­la kama­rád­kou pro ostat­ní děv­ča­ta. Zrovna nyní se k ní při­ří­ti­la Taylor. Taylor,...Číst dál »

Medojed reaguje na Star Wars Fanfilmy! Souboje lepší než dělají teď!

Číst dál »

Tajný život mazlíčků - Max je ten nejšťastnější pes na světě.

 Žije se svo­jí panič­kou Katie v malém bytě v New Yorku, oba si skvě­le rozu­mí a uží­va­jí si. Tenhle skvě­lý život ale skon­čí vždy ráno, kdy Katie odchá­zí z bytu pryč, do prá­ce,...Číst dál »

RECENZE – Léto v Itálii

Autorka: Sue MoorcroftováPřeklad: Jana Chmura SvatošováNakladatelství: Fortuna LibriRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 352ISBN: 978-80-7546-205-3Anotace:Co byste udělali, kdybyste dostali druhou šanci?Když Sofii po dlouhé nemoci zemře otec, rozhodne se...Číst dál »

Tajný život mazlíčků 2 (The Secret Life of Pets 2) – Recenze – 60%

Animovaný film Tajný život mazlíčkůbyl před třemi roky velmi úspěšný, a tudíž pochopitelně vzniklo jeho pokračování, natočené v podobném duchu a za použití prakticky stejného mustru – všechny jeho zápletky...Číst dál »

Během plavby se objevily velké vlny. Jeden z cestujících zaznamenal scény, které se staly hitem internetu.

Pro plav­bu lodí se vět­ši­nou hodí i hez­ké poča­sí, že? Jste na omy­lu! Jeden z ces­tu­jí­cích zazna­me­nal obrov­ské vlny, kte­ré pro­mě­ni­ly klid­nou plav­bu ve vzru­šu­jí­cí záži­tek! Cestující mají dojem, že jsou...Číst dál »

Titulky k Mary Kills People S03E06 - A Goddamned Saint

Dnes tu máme finále. Mary se snaží dokázat, že Francis zabila pacienty, jejichž smrt chce hodit na ni. Jess se potýká s Naomi a jejími problémy. Des truchlí pro...Číst dál »

Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové...

Pánové, bude­te se ženit? A pat­ří Vaše vyvo­le­ná do sku­pi­ny rodin s kla­sic­ký­mi tra­di­ce­mi, tak­že bys­te měli její rodi­če požá­dat o sou­hlas se sňat­kem? Pak se snaž­te dodr­žet čty­ři zása­dy úspěš­né­ho žada­te­le:...Číst dál »