Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Lásko moje, kde jsi?

Lásko moje, kde jsi?

200410051833 lasko5

Na kole, na kole, kři­čí děti ve ško­le. Napadá mě text jed­né rekla­my. Manželství Marie Dominique a její­ho man­že­la Bertranda totiž vypa­dá tak, že on neu­stá­le pod­ni­ká dlou­hé cyk­lis­tic­ké túry a ona se synem mu dělá dopro­vod­né vozi­dlo.

Je jas­né, že tako­vé man­žel­ství asi nemů­že mít dlou­hé trvá­ní. Zvlášť, když man­ží­lek při svých zahra­nič­ních slu­žeb­ních cestách nene­chá jed­nu suk­ni na poko­ji a navíc je to ješ­tě despo­ta, kte­rý jí jen něco, poslou­chá stá­le stej­nou hud­bu a vlast­ně není pořád­ně doma. A tak si Marie-Do (Sophie Marceau) poří­dí milen­ce Antoina (Charles Berling). Milence, kte­rý na roz­díl od Bertranda má o ní zájem nejen jako o svou služ­ku.

Autoři uvá­dě­jí, že jde o roman­tic­kou kome­dii. Rozhodně ale neče­kej­te mate­ri­ál k popuká­ní jako spí­še něko­lik úsměv­ných momen­tů. Jako když se zhr­ze­ný man­žel napros­to netra­dič­ně odstě­hu­je k man­žel­či­ným rodi­čům, nebo když se znač­ně spo­le­čen­sky una­ve­ný vlou­dí do poste­le, ve kte­rém je už tím tře­tím v pořa­dí, a navíc se při­tu­lí ne k man­žel­ce, ale k její­mu milen­ci.

Toto „intim­ní“ sblí­že­ní dvou hlav­ních hrdi­nů se postup­ně zvrt­ne v jakési jejich přá­tel­ství, či spo­je­nec­tví. Marie-Do se nesta­čí divit, jak si ti dva rozu­mí. A tak se film dostá­vá ke sku­teč­né­mu part­ner­ské­mu troj­ú­hel­ní­ku. Děj však nepři­ná­ší něja­ké zásad­ní zvra­ty. Všichni tři hlav­ní před­sta­vi­te­lé se více­mé­ně potá­cí ve svých vzá­jem­ných vzta­zích. Jistý nádech „záplet­ky“ se obje­ví v momen­tě, vyjde naje­vo, že Antoine píše o jejich pro­ple­ten­ci scé­nář. Zde snad divá­ka napad­ne, jest­li celou dobu nejde o vyprá­vě­ní jaké­ho­si smyš­le­né­ho pří­bě­hu s pře­kva­pi­vým návra­tem do rea­li­ty na kon­ci.

Opak je prav­dou. V závě­ru máte nao­pak pocit, že jste se ocit­li v něja­kém scé­ná­ři, že to, co se děje, nemů­že být rea­li­ta. Jde o roman­tic­kou kome­dii, tak­že komu se nako­nec Marie-Do vrh­ne do náru­čí?

O filmu:

Rok: 2003
Oficiální web: Lásko moje, kde jsi? (fran­couz­sky)
Režie: Diane Kurys
Scénář: Florence Quentin
Hudba: Paolo Buonvino
V hlav­ních rolích: Sophie Marceau, Vincent Perez, Charles Berling

Délka fil­mu: 102 minut

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,62949 s | počet dotazů: 233 | paměť: 54929 KB. | 29.07.2021 - 20:38:07