Kritiky.cz > Recenze knih > Laskavé pohádky od starého dubu - 55 %

Laskavé pohádky od starého dubu - 55 %

Pohadky
Pohadky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tenounká kníž­ka je o skřít­ko­vi Vítkovi, kte­rý se vydá­vá na pozná­va­cí výpra­vy, při kte­rých potká vever­čá­ka Marcela, soj­ku Toničku, lasič­ky Mariánku a Jasmínku a dal­ší oby­va­te­le lesa. Vítek je nejen nepo­sed­ný a zvě­da­vý skří­tek, ale je také cit­li­vý pozo­ro­va­tel a vní­ma­vý poslu­chač. Proto se mu daří naslou­chat tiché řeči stro­mů, kame­nů i drob­né víly Sněženky.

Autorkou pří­bě­hů pro děti je Zuzana Šestáková, kte­rá kolem hlav­ní­ho hrdi­ny vytvo­ři­la pří­jem­né les­ní pro­stře­dí se zví­řát­ky. Současně dopl­ni­la celé les­ní spo­le­čen­ství o pohád­ko­vou vílu. Více než popi­su pro­stře­dí se autor­ka roz­hod­la pro dia­lo­gy, kte­ré dodá­va­jí situ­a­cím dyna­mi­ku a umož­ňu­jí čte­ná­ři vcí­tě­ní a empa­tic­ký pro­ži­tek. Škoda, že autor­ka nevě­no­va­la vět­ší pro­stor popi­su les­ních zákou­tí a změ­nám, kte­ré v lese pro­bí­ha­jí od pod­zi­mu do jara.

Ilustrátorka Zuzana Osako doda­la pří­bě­hům jem­ně ladě­né ilu­stra­ce, kte­ré dopl­ňu­jí to, co se autor­ce tex­tu nepo­da­ři­lo popsat. Drobné kvě­ti­ny, les­ní plo­dy, lis­ty i sně­ho­vé vloč­ky dotvá­ří pří­běh a vytvá­ří dojem, že jsou pří­mo sou­čás­tí tex­tu. V tlu­me­ně pas­te­lo­vých bar­vách půso­bí obráz­ky stej­ně kře­hce jako někte­ří hrdi­no­vé pří­bě­hu. Osako doda­la kníž­ce potřeb­nou atmo­sfé­ru a výtvar­ným poje­tím souzní s jem­nou poe­ti­kou Šestákové.

I když se jed­ná o útlou kníž­ku, kte­rá nemá ani sto strá­nek, je to díl­ko pove­de­né. Nečouhají z něho eko­lo­gic­ké pouč­ky, ale přes­to jsou z ní patr­né poro­zu­mě­ní a úcta k pří­ro­dě. Na můj vkus mi při­jde pří­běh pří­liš zjem­ně­lý, ale může být zají­ma­vým pro­ti­kla­dem k akč­ním fil­mo­vým pohád­kám a komik­sům.

Kniha je vhod­ná pro děti před­škol­ní­ho věku a začí­na­jí­cí čte­ná­ře. Těm je při­způ­so­be­na i veli­kost písma a roz­vr­že­ní tex­tu na strán­ce. Příjemným zpes­t­ře­ním je uži­tí psa­cí­ho písma v tex­tu pís­ně a bás­nič­kách. Název Laskavé pohád­ky od staré­ho dubu odpo­ví­da­jí obsa­hu a svým cha­rak­te­rem při­po­mí­na­jí kla­sic­ké pohád­ky. A to není málo.


  • Datum vydá­ní: 23. 01. 2017
  • Katalogové čís­lo: 26582
  • ISBN: 978-80-271-0068-2
  • Formát / stran: 166× 243, 96 stran
  • Edice: Pohádkové čte­ní

Knihu si může­te zakou­pit na Grada.cz za cenu 229 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,66357 s | počet dotazů: 267 | paměť: 61720 KB. | 04.10.2023 - 06:20:53