Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Láska z deníku - Srdcovky

Láska z deníku - Srdcovky

Lasta
Lasta

Emily se roz­vá­dí se svým man­že­lem a má pocit, že se v živo­tě dosta­la do úzkých. I když je uzná­va­ná spi­so­va­tel­ka, k psa­ní se nemů­že dostat. Proto se roz­hod­ne, že se z ruš­né­ho New Yorku vydá za svou tetou Bee na malý a milo­va­ný ost­rov. A brzy zjis­ťu­je, že ji tam může potkat mno­hem více, než jenom odpo­či­nek.

Tato kni­ha ve mně zane­cha­la vel­mi nejas­né poci­ty. Ze začát­ku jsem se tlouk­la do hla­vy, jak byl pří­běh zvlášt­ní, pro­stře­dek se mi líbil a u kon­ce jsem si říka­la, že autor­ka tam při­da­la až zby­teč­ně moc dějo­vých linek a cel­ko­vě to bylo něja­ké pře­plá­ca­né. Nemůžu říct, že by konec byl špat­ný, ale jed­no­du­še jsem to autor­ce už nevě­ři­la.

Na dru­hou stra­nu Sarah Jio píše čti­vě a rych­le to utí­ka­lo. Jenom jsem měla pro­blém s tím, že jsem někte­rým věcem nevě­ři­la a tře­ba dia­lo­gy někte­rých postav byly pod­le mého neu­vě­ři­tel­né. Až moc jsem cíti­la, že je to vymyš­le­ný pří­běh. S posta­va­ma jsem se nedo­ká­za­la zto­tož­nit, pro­to­že jsem si je reál­ně nedo­ká­za­la před­sta­vit.

Knihu nehod­no­tím vylo­že­ně špat­ně, pro­to­že pře­ce jenom mě to na něja­kou dobu zaba­vi­la. Víckrát po ní už nej­spíš nesáh­nu, ale jsem odhod­la­ná dát autor­ce dru­hou šan­ci a zku­sit někte­rou dal­ší kni­hu od ní, pro­to­že styl psa­ní se mi líbil.

Pokud někdo hle­dá čis­tou odde­chov­ku, kte­rá rych­le ute­če, tak je to urči­tě tahle kni­ha. Nesmíte ale oče­ká­vat pří­liš moc, pro­to­že žád­ný trhák to také není.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,62253 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56599 KB. | 29.06.2022 - 06:05:02