Kritiky.cz > Recenze knih > Láska podle Shakespeara – marná, touhy, snaha - 2. část

Láska podle Shakespeara – marná, touhy, snaha - 2. část

láska podle

I v 21. sto­le­tí může na uni­ver­zi­tě vzkvé­tat zaká­za­ná lás­ka jako ze Shakespearova dra­ma­tu.

Aubrey Princeová je stu­dent­kou posled­ní­ho semest­ru baka­lář­ské­ho stu­dia Shakespearovských děl. Pracuje jako asi­s­tent­ka děka­na na toront­ské uni­ver­zi­tě. Bezhlavě se zami­lu­je do syna děka­na Daniela Granta, kte­rý před­ná­ší na uni­ver­zi­tě. Je tam ale přís­ný zákaz vzta­hů mezi uči­te­lem a žáky. Jejich vztah, kte­rý musí zůstat jako pla­to­nic­ký nabe­re tako­vé obrát­ky, o kte­rých se jim ani nesni­lo. Jak se s tím Daniel pope­re? Zvládnou posled­ní semestr svůj vztah uta­jit? Bude to pro ně zkouš­ka vzta­hu. Neváhejte a sáh­ně­te po dal­ším pokra­čo­vá­ní kni­hy Láska pod­le Shakespeara s citá­ty z děl Shakespeara. 

Kniha je bez ilu­stra­cí. Příjemné čte­ní plné tou­hy, jis­kře­ní a chtí­če. Ale i odhod­lá­ní, sil­né vůle a pře­svěd­če­ní. Má cel­kem 3 čás­ti.

Ráda jsem si zavzpo­mí­na­la na škol­ní léta a Shakespearovská dra­ma­ta. Už se moc těším na dal­ší pokra­čo­vá­ní. Jediné, co bych tomu­to romá­nu vytkla je čas­té pou­ží­vá­ní vul­gár­ních výra­zů, kte­ré mě k Shakespearovi nese­dí. To mě v kni­hách oprav­du vadí a nějak se s tím neu­stá­le nemo­hu smí­řit, že se v kni­hách i tele­vi­zi běž­ně pou­ží­va­jí vul­ga­rismy. Jinak bych ji dopo­ru­či­la všem milov­ní­kům Shakespeara a nejen jim. Děj romá­nu je mís­ty umě­le nata­ho­ván. Celá tri­lo­gie romá­nů má oprav­du mno­ho strá­nek. Myslím si, že by se daly klid­ně zkrá­tit.

Autor: Georgina Guthrie

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2016, Grada - COSMOPOLIS, Praha

Počet stran: 479

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-247-5853-4

Guthrie Georgina se ote­vře­ně pro­hla­šu­je za objí­ma­če knih už tak dlou­ho, kam až její paměť sahá. Je váš­ni­vou čte­nář­kou a noto­ric­kou pisa­tel­kou dení­ků a je une­še­ná z toho, že moh­la nakouk­nout do vel­ké­ho svět knih. Žije v Torontu v Kanadě, ale pořád se pova­žu­je za Britku skrz naskrz a čas­to ji může­me najít, jak se pro­chá­zí ulič­ka­mi svých oblí­be­ných obcho­dů. Je absol­vent­kou Torontské uni­ver­zi­ty, kde stu­do­va­la ang­lic­kou lite­ra­tu­ru. Ráda vypl­ňu­je svůj čas čte­ním a psa­ním, ale stej­ně tak si ráda uži­je i dob­rý film s man­že­lem, kolo­toč v kuchy­ni se svou dce­rou nebo odpo­či­nek s přá­te­li a rodi­nou, ten vesměs vždy ve spo­leč­nos­ti sklen­ky čer­ve­né­ho vína v jed­né ruce a cibu­lo­vých krouž­ků v dru­hé ruce.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...