Kritiky.cz > Filmové recenze > Láska nebeská

Láska nebeská

200312021733 love2

Pro všech­ny milov­ní­ky vánoc, Hugha Granta, Rowana Atkinsona, jem­né­ho ang­lic­ké­ho humo­ru, Claudie Schifferové, Notting Hillu, Čtyř sva­teb a jed­no­ho pohřbu a roman­tic­kých kome­dií, je Láska nebeská tou pra­vou podí­va­nou.

Film se hemží celou řadou postav růz­né­ho věku, kte­ré pro­ží­va­jí růz­né for­my lás­ky – rodi­čov­skou, bra­tr­skou, mile­nec­kou, přá­tel­skou i tu úpl­ně prv­ní. Právě malý Sam, kte­ré­mu může být tak osm, prá­vě pro­ží­vá nesne­si­tel­nou „ago­nii lás­ky“ díky své spo­lu­žač­ce ze ško­ly.

Co, kro­mě tvůr­čí­ho týmu, spo­ju­je Lásku nebeskou s výše jme­no­va­ný­mi fil­my? Především Hugh Grant, kte­rý ten­to­krát hra­je poně­kud méně ostý­cha­vé­ho minis­ter­ské­ho před­se­du, než je pro něj typic­ké. Muzikální pova­hy oce­ní scé­nu, při kte­ré pre­mi­ér lehce pro­tan­čí téměř celým domem na Downing Street 10. Dalším pojít­kem jsou Američani. Jednak v podo­bě návštěvy pre­zi­den­ta USA, kte­ré­ho pre­mi­ér diplo­ma­tic­ky pošle do kšá, když mu začne kou­kat po jeho sekre­tář­ce (cate­ring mana­žer­ce) a jed­nak v podo­bě ame­ric­ké­ho sexu­ál­ní­ho ráje, v nějž úspěš­ně dou­fá v Británii cito­vě neú­spěš­ný Collin. Jak už bylo řeče­no, film se hemží vel­kým množ­stvím postav, kte­ré sice nejsou ten­to­krát jed­nou vel­kou par­tou přá­tel, ale jejichž osu­dy jsou více­mé­ně pro­ple­te­né. Setkáme s tako­vým množ­stvím růz­ných cito­vých vzta­hů, že chví­li trvá, než člo­věk zís­ká ale­spoň základ­ní pře­hled.

Pozornost si ješ­tě zaslou­ží někte­ré úžas­né posta­vič­ky ze svě­ta dět­ské­ho diva­dla. Pokud jste nevě­dě­li, že při naro­ze­ní Ježíška kro­mě vel­ké velry­by asis­to­va­li taky tři humři, tak máte vel­ké meze­ry ve vzdě­lá­ní. A pokud si mys­lí­te, že do jed­no­ho prů­měr­ně vel­ké­ho osob­ní­ho auta se nemů­že vejít pre­mi­ér, jeho vyvo­le­ná a osmi­ra­men­ná zele­ná cho­bot­ni­ce, kte­rá lehce při­po­mí­ná žárov­ku, tak máte ome­ze­nou fan­ta­zii.

Ve fil­mu je tolik situ­a­cí, o kte­rých by se dalo pozi­tiv­ně mlu­vit, že je nemož­né na někte­rou neza­po­me­nout. Proto vře­le dopo­ru­ču­ji shléd­nout všem, kte­ří se chtě­jí pří­jem­ně poba­vit a navo­dit si vánoč­ní atmo­sfé­ru. Jedno varo­vá­ní na závěr: pořád­ně se roz­hléd­ně­te, kam si sedá­te. Tři puber­ťač­ky za vámi totiž zce­la urči­tě budou rušit téměř neu­stá­lý úsměv na vaší tvá­ři.

O filmu:

Oficiální web: Love Actually
Režie: Richard Curtis

Scénář: Richard Curtis

Hudba: Craig Armstrong

Kamera: Michael Coultier

V hlav­ních rolích: Hugh Grant, Liam Neeson, Alan Rickman, Laura Linney, Colin Firth, Emma Thompson, Keira Knightley, Bill Night, Martine McCutcheon, Rowan Atkinson

Rok: 2003

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Terminál15. září 2004 Terminál Viktor Navorski (Tom Hanks) se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku. Jeho plány však naruší politický převrat v jeho rodné zemi Krakozii. Díky převratu se Viktor stává pro americké […] Posted in Filmové recenze
  • Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts)23. srpna 2018 Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts) Slender Man jako postava patří mezi snad nejznámější creepypasty které kolují po internetu. Tyhle krátké hororové příběhy, jejichž popularita byla pár let zpět na vrcholu, mají své kouzlo […] Posted in Filmové recenze
  • Slender Man20. srpna 2018 Slender Man Slender Man jako postava patří mezi snad nejznámější creepypasty které kolují po internetu. Tyhle krátké hororové příběhy, jejichž popularita byla pár let zpět na vrcholu, mají své kouzlo […] Posted in Filmové recenze
  • Milovník po přechodu - 70 %13. července 2017 Milovník po přechodu - 70 % Maximo žije se svou sestrou a rodiči v malém domku a je šťastný až do okamžiku, kdy se mu při nehodě zabije otec. Díky tomu má Maximo jasno v tom, jak se bude za pár let živit. Ne jako […] Posted in Filmové recenze
  • 3-Iron21. září 2005 3-Iron Korejský film 3-iron režiséra Kim Ki-duka (má na svědomí například Jaro, léto, podzim, zima … a zase jaro) nijak zásadně nevybočuje z asijské produkce, která se dostává do českých kin. […] Posted in Filmové recenze
  • Čokoláda31. října 2005 Čokoláda Film Čokoláda na vás bude mít zajímavý účinek. Při jeho sledování velmi pravděpodobně dostanete na tuto sladkost chuť. A já sama jsem se dokonce vydala psát tuto recenzi do […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...