Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Láska nebeská

Láska nebeská

200312021733 love2
200312021733 love2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pro všech­ny milov­ní­ky vánoc, Hugha Granta, Rowana Atkinsona, jem­né­ho ang­lic­ké­ho humo­ru, Claudie Schifferové, Notting Hillu, Čtyř sva­teb a jed­no­ho pohřbu a roman­tic­kých kome­dií, je Láska nebeská tou pra­vou podí­va­nou.

Film se hemží celou řadou postav růz­né­ho věku, kte­ré pro­ží­va­jí růz­né for­my lás­ky – rodi­čov­skou, bra­tr­skou, mile­nec­kou, přá­tel­skou i tu úpl­ně prv­ní. Právě malý Sam, kte­ré­mu může být tak osm, prá­vě pro­ží­vá nesne­si­tel­nou „ago­nii lás­ky“ díky své spo­lu­žač­ce ze ško­ly.

Co, kro­mě tvůr­čí­ho týmu, spo­ju­je Lásku nebeskou s výše jme­no­va­ný­mi fil­my? Především Hugh Grant, kte­rý ten­to­krát hra­je poně­kud méně ostý­cha­vé­ho minis­ter­ské­ho před­se­du, než je pro něj typic­ké. Muzikální pova­hy oce­ní scé­nu, při kte­ré pre­mi­ér lehce pro­tan­čí téměř celým domem na Downing Street 10. Dalším pojít­kem jsou Američani. Jednak v podo­bě návštěvy pre­zi­den­ta USA, kte­ré­ho pre­mi­ér diplo­ma­tic­ky pošle do kšá, když mu začne kou­kat po jeho sekre­tář­ce (cate­ring mana­žer­ce) a jed­nak v podo­bě ame­ric­ké­ho sexu­ál­ní­ho ráje, v nějž úspěš­ně dou­fá v Británii cito­vě neú­spěš­ný Collin. Jak už bylo řeče­no, film se hemží vel­kým množ­stvím postav, kte­ré sice nejsou ten­to­krát jed­nou vel­kou par­tou přá­tel, ale jejichž osu­dy jsou více­mé­ně pro­ple­te­né. Setkáme s tako­vým množ­stvím růz­ných cito­vých vzta­hů, že chví­li trvá, než člo­věk zís­ká ale­spoň základ­ní pře­hled.

Pozornost si ješ­tě zaslou­ží někte­ré úžas­né posta­vič­ky ze svě­ta dět­ské­ho diva­dla. Pokud jste nevě­dě­li, že při naro­ze­ní Ježíška kro­mě vel­ké velry­by asis­to­va­li taky tři humři, tak máte vel­ké meze­ry ve vzdě­lá­ní. A pokud si mys­lí­te, že do jed­no­ho prů­měr­ně vel­ké­ho osob­ní­ho auta se nemů­že vejít pre­mi­ér, jeho vyvo­le­ná a osmi­ra­men­ná zele­ná cho­bot­ni­ce, kte­rá lehce při­po­mí­ná žárov­ku, tak máte ome­ze­nou fan­ta­zii.

Ve fil­mu je tolik situ­a­cí, o kte­rých by se dalo pozi­tiv­ně mlu­vit, že je nemož­né na někte­rou neza­po­me­nout. Proto vře­le dopo­ru­ču­ji shléd­nout všem, kte­ří se chtě­jí pří­jem­ně poba­vit a navo­dit si vánoč­ní atmo­sfé­ru. Jedno varo­vá­ní na závěr: pořád­ně se roz­hléd­ně­te, kam si sedá­te. Tři puber­ťač­ky za vámi totiž zce­la urči­tě budou rušit téměř neu­stá­lý úsměv na vaší tvá­ři.

O filmu:

Oficiální web: Love Actually
Režie: Richard Curtis

Scénář: Richard Curtis

Hudba: Craig Armstrong

Kamera: Michael Coultier

V hlav­ních rolích: Hugh Grant, Liam Neeson, Alan Rickman, Laura Linney, Colin Firth, Emma Thompson, Keira Knightley, Bill Night, Martine McCutcheon, Rowan Atkinson

Rok: 2003


Podívejte se na hodnocení Láska nebeská na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44574 s | počet dotazů: 250 | paměť: 61705 KB. | 28.09.2023 - 02:43:05