Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Láska bez bariér - 55 %

Láska bez bariér - 55 %

Laska

Když úspěš­ný pod­ni­ka­tel Jocelyn popi­su­je své­mu léka­ři a kama­rá­do­vi Maxovi své setká­ní se zají­ma­vou hous­list­kou Florence, nemá před­sta­vu, jak dale­ce tohle setká­ní ovliv­ní jeho život. Jako nena­pra­vi­tel­ný suk­nič­kář se sklo­nem k cho­rob­né­mu lha­ní sice dosta­ne do poste­le kaž­dou ženu, kte­rá ho zaujme, ale neo­po­mi­ne se se svý­mi plá­ny a úspě­chy pochlu­bit. Max sice nevy­zná­vá stej­ný způ­sob živo­ta, jaký vede Jocelyn, ale je to dob­rý kama­rád. Jenže ten­to­krát Jocelyn  lže a pod­vá­dí ženu, kte­rá jez­dí na inva­lid­ním vozí­ku. Najednou se vše kom­pli­ku­je a Jocelyn by se měl co nejdří­ve při­znat se ke lži. Není to vůbec snad­né a uká­že se, že to není jedi­né, co bude muset a ve svém živo­tě udě­lat.

Franck Dubosc napsal scé­nář roman­tic­ké kome­die, kde se hlav­ní hrdi­na zami­lu­je do ženy, kte­rá je přes svůj han­di­cap sebe­vě­do­má a při­taž­li­vá. Zatím, co se hlav­ní hrdi­na zamo­tá­vá do svých lží, vytvá­ří se mezi nimi milost­ný vztah, kte­ré­mu se mar­ně brá­ní. Běžná lež se sta­ne pro hlav­ní­ho hrdi­nu nepře­ko­na­tel­ným pro­blé­mem. Dubosc se nebo­jí své­ho šar­mant­ní­ho hrdi­nu zesměš­nit. Jednak ho nechá­vá ztra­p­ňo­vat neu­stá­lým vymýš­le­ním nepravd, na kte­ré mu mno­ho lidí lehce sko­čí, ale při­pra­vil mu i hor­ké chví­le při uží­vá­ní inva­lid­ní­ho vozí­ku, do kte­ré­ho se náhod­ně posa­dí. Jako kon­trast ke kome­di­ál­ním scé­nám půso­bí teni­so­vý zápas vozíč­ká­řek nebo roman­tic­ká veče­ře na tera­se, kte­rá se postup­ně pro­mě­ní v bazén.

Hlavní hrdi­na sice půso­bí sebe­vě­do­mě, ale pro­ti han­di­ca­po­va­né Florence půso­bí trap­ně a směš­ně. Hlavní žen­ská hrdin­ka žije sice život na vozí­ku, ale je to sym­pa­tic­ká žena tou­ží­cí po lás­ce bez lítos­ti a pře­tvář­ky. Dubosc nevlo­žil do pří­bě­hu zami­lo­va­né dvo­ji­ce a její ces­tě k vzá­jem­né­mu respek­tu žád­nou novou prav­du, ale poda­ři­lo se mu vtip­ně a s nad­hle­dem uká­zat odliš­ný pří­stup hrdi­nů k řeše­ní běž­ných život­ních situ­a­cí a pro­žít lás­ku bez před­sud­ků.

Franck Dubosc je úspěš­ný komik, hrál v mno­ha fil­mech a je zná­mý z tele­viz­ních show. Má na svém kon­tě scé­ná­ře k úspěš­ným kome­di­ím a ten­to­krát si film i zre­ží­ro­val. Hlavní roli svě­řil také sám sobě a dob­ře si vybral i her­ce do dal­ších rolí. Do role han­di­ca­po­va­né Florence obsa­dil Alexandru Lamy, kte­rá je nejen dob­rá kome­di­ál­ní hereč­ka, ale má také cit pro dra­ma­tic­ké role. Podařilo se jí vytvo­řit posta­vu s vel­kým citem pro detail a doda­la jí pat­řič­nou dáv­ku sebe­jis­to­ty, včet­ně cha­rak­te­ris­tic­ké­ho úsmě­vu. Dubosc dal dále šan­ci i star­ším herec­kým legen­dám, jakým je Gérard Darmon (70) v roli léka­ře Maxe, či Claud Brasseur (82), kte­rý si s chu­tí zahrál malou roli Jocelynova otec.

Film je nato­čen bez tri­ků a veš­ke­rou pozor­nost na sebe str­há­va­jí vtip­né dia­lo­gy a komic­ké scé­ny, do kte­rých se hlav­ní hrdi­na neu­stá­le dostá­vá. I když se jed­ná o roman­tic­kou kome­dii, nabí­zí autor fil­mu vtip­ný pohled na ste­re­o­ty­py lid­ské­ho myš­le­ní i cho­vá­ní.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,14074 s | počet dotazů: 209 | paměť: 51752 KB. | 17.05.2021 - 06:58:19
X