Láska (Amour) - 65 %

Laska1

V paříž­ském bytě plném knih, obra­zů a staré­ho nábyt­ku žije man­žel­ská dvo­ji­ce uči­te­lů hud­by.  Georges (Jean-Louis Trintignant) i Anne (Emmanuelle Riva) mají své ran­ní ritu­á­ly a jejich sou­ži­tí je bez zby­teč­ných slov­ních pře­stře­lek nebo naschvá­lů. Umí odbor­ně roze­brat inter­pre­ta­ci hudeb­ní­ho díla i v kli­du si vychut­nat sní­da­ni. Jejich klid­né sou­ži­tí však naru­ší malá mozko­vá pří­ho­da, kte­rá postih­ne Annu. Ochrnutá na půl těla se Anna navrá­tí z nemoc­ni­ce a začí­ná den­no­den­ní pře­má­há­ní vlast­ní nemo­houc­nos­ti. Georges je své ženě jed­nak opo­rou a pomoc­ní­kem, ale také člo­vě­kem, kte­rý se ji pocho­pit a respek­to­vat její přá­ní. Není to však snad­né. Po obdo­bí cvi­če­ní a postup­né­ho zlep­šo­vá­ní sta­vu, kdy se Anna i Georges sna­ží násled­ky mrt­vi­ce pře­ko­nat a vrá­tit se ke svým oblí­be­ným čin­nos­tem. Oba však vědí, že stá­ří je neú­pros­né a vel­ké plá­ny si nedě­la­jí. Když nemoc zno­vu zaú­to­čí, začí­ná mizet i nadě­je na zlep­še­ní. Co ješ­tě zbý­vá? Brát život tako­vý, jaký je?

Režisér a scé­náris­ta Michael Haneke si pro svůj nej­no­věj­ší film vybral pří­běh o dvo­ji­ci sta­rých lidí smě­řu­jí­cí ke kon­ci živo­ta. Jejich boj o důstoj­nost s neú­pros­ným časem a nemo­cí při­po­mí­ná hrdi­ny z fil­mů o pře­ži­tí a chví­le­mi doku­men­tár­ní fil­my o těž­ce nemoc­ných lidech. Haneke nechce divá­ka za kaž­dou cenu dojí­mat, a tak půso­bi­vost fil­mu nesto­jí na vykal­ku­lo­va­ných srd­ce­ryv­ných scé­nách. Slzy a pocit bez­na­dě­je vstu­pu­je na scé­nu jen na krát­kou chví­li s posta­vou dce­ry, kte­rou hra­je Isabelle Huppert.  Dvojice sta­rých lidí však při své zdán­li­vé nemo­houc­nos­ti a bez­vý­chod­nos­ti situ­a­ce půso­bí jako sil­né osob­nos­ti. Do hlav­ních rolí si obsa­dil Haneke výbor­né her­ce, kte­ří nejen­že odpo­ví­da­jí fil­mo­vým posta­vám svým stá­řím, ale doda­jí do pří­bě­hu bez­pro­střed­nost a veli­ce civil­ní herec­ký pro­jev.

Laska1

Rozumíme si beze slov

Jean-Louis Trintignant (81 let) v roli Georgese i Emmanuelle Riva (84) v roli Anne vyu­ží­va­jí kaž­dý fil­mo­vý záběr pro to, aby divá­ka nala­di­li na svou notu. Záběry na běž­né den­ní čin­nos­ti půso­bí poměr­ně klid­ně a jen s mír­ným napě­tím, a to i ve scé­nách, kdy dochá­zí ke dra­ma­tic­kým zvra­tům. Tak půso­bí napří­klad scé­na, kdy zasáh­ne Anne prv­ní atak mrt­vi­ce. Ve fil­mu se moc nemlu­ví a roz­ho­vo­ry mezi Anne a Georgesem jsou věc­né, bez zby­teč­né­ho balas­tu a prázd­né­ho žva­ně­ní. Žádné vyzná­vá­ní lás­ky, lito­vá­ní nebo výčit­ky. Dialogy nahra­zu­jí pohled do očí nebo změ­na napě­tí těla. Přesto je jas­né, že posta­vy se vzá­jem­ně sil­ně vní­ma­jí, jsou empa­tic­ké a sna­ží se o vzá­jem­né poro­zu­mě­ní. I bez při­po­mí­ná­ní jejich před­cho­zí­ho živo­ta je jas­né, že pro­ži­li život v lás­ce a se vzá­jem­ným respek­tem.

Laska2

Maximálně vyu­žít mini­ma

Michael Haneke, scé­náris­ta a reži­sér v jed­né oso­bě si pro film určil patr­ně hes­lo „ maxi­mál­ní úči­nek s mini­mál­ní­mi pro­střed­ky“. Ve fil­mu hra­je kro­mě hlav­ní herec­ké dvo­ji­ce, jejich dce­ra s man­že­lem, domov­ník a jeho žena, ošet­řo­va­tel­ka a poli­cis­té. Jako jedi­ný hra­cí pro­stor, kro­mě zábě­rů z jed­no­ho kon­cert­ní­ho sálu, se vyu­ží­vá jen byt man­žel­ské dvo­ji­ce. Do bytu při­chá­ze­jí a z bytu nako­nec i ode­jdou. V bytě pak jed­not­li­vé míst­nos­ti mají svou úlo­hu a ode­hrá­va­jí se zde urči­té situ­a­ce. Bohatě vyba­ve­ný pokoj s kla­ví­rem a kni­ha­mi sou­vi­sí s aktiv­ním živo­tem, kdy se Georges a Anna věno­va­li své­mu povo­lá­ní uči­te­lů hud­by. Tento pokoj je mís­tem pro­po­je­ní s oko­lím. Tady hovo­ří s býva­lým žákem a tady sedá­vá i jejich dce­ra při návště­vách. Malá kuchyň­ka je mís­tem, kde se pro­po­ju­jí vzpo­mín­ky s pří­tom­nos­tí. Je to stís­ňu­jí­cí pro­stor, kte­rý obě hlav­ní posta­vy při­bli­žu­je a vytvá­ří klid­nou atmo­sfé­ru domo­va. Naopak pro­stor v lož­ni­ci je sice vel­ký, ale v sou­vis­los­ti se zhor­šu­jí­cích se zdra­vot­ním sta­vem Anne půso­bí stu­de­ně a neu­tě­še­ně. Zvláštní roli při­sou­dil reži­sér vstup­ní hale, kde je jen jed­na židle a okno, kte­rým vlét­ne do bytu pták. Je to mís­to setká­ní živo­ta a smr­ti. Taková sou­kro­má hra­ni­ce mezi živo­tem sou­kro­mým a živo­tem ven­ku, mimo domov. Celý byt je ve fil­mu opa­ko­va­ně sní­mán z růz­ných úhlů a pohle­dů. Režisér nechá­vá na divá­ka cíle­ně půso­bit pro­stor i detai­ly vyba­ve­ní bytu, jako by sní­mal jed­no mís­to v kra­ji­ně. Už jsem uved­la, že ve fil­mu se veli­ce stříd­mě vyu­ží­vá dia­log. Podobně je vyu­ži­ta ve fil­mu hud­ba. Ačkoliv jsou hlav­ní posta­vy uči­te­lé hud­by, nijak se význam hud­by nezvý­raz­ňu­je. Hudba není vyu­ži­ta ani pro emoč­ní zvý­raz­ně­ní scén. Naopak, sil­né a půso­bi­vé scé­ny jsou v buď napros­tém tichu, nebo jen s vyu­ži­tím auten­tic­kých zvu­ků v pro­sto­ru.

Film na mě sil­ně zapů­so­bil svým námě­tem i cel­ko­vým zpra­co­vá­ním. Vzhledem k věku reži­sé­ra chá­pu, že se pro něj téma stá­ří, nemo­ci a smr­ti sta­lo aktu­ál­ní. Oceňuji takt a cit­li­vost, jak je film nato­čen. O výbor­ných herec­kých výko­nech hlav­ních her­ců nelze pochy­bo­vat. Přesto si mys­lím, že samot­ný pří­běh dvou lidí a zvo­le­ná for­ma pat­ří k nároč­něj­ším divác­kým zážit­kům a vyža­du­je znač­nou dáv­ku divác­ké trpě­li­vos­ti.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • 15. Festival francouzského filmu v České republice (22. – 28. 11. 2012) 7. listopadu 2012 15. Festival francouzského filmu v České republice (22. – 28. 11. 2012) Festival francouzského filmu jako hlavní část svého programu uvede deset předpremiérových titulů, v jejichž čele stojí letošní Zlatou palmou z Cannes oceněné drama Láska, dále vzdá poctu […]
  • Voskovec4. června 2012 Mám rád svobodu, jsem chudý, sere mě samota, říká Jiří Voskovec v objevném dokumentu od Rudinské. Režisérka Libuše Rudinská patří ke generaci třicetiletých a něco. Nechtěla mi říci ani kolik je jí let, ani kolik stál rozpočet na film. Natočila třicet hodin. Uplatila jenom 73 minut. V […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Incendies (Požáry) 201013. února 2012 Incendies (Požáry) 2010 Snímek Požáry režiséra Villeneuvea patří mezi ty filmy, po jejichž shlédnutí ještě chvílí nevěřícně zíráte na mizející titulky. I po skončení ve vás něco zůstane, nutí klást otázky a vůbec […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Musím tě svést30. listopadu 2002 Musím tě svést Pozdě, ale přeci, jsem se dostal na film o kterém se v létě hodně diskutovalo. Sám jsem byl zvědav, jaké to tedy bude. Vybral jsem si kino pro čtyřicet lidí s dostatečně komorní atmosférou […]
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera - dokonalé zakončení Nonalogie18. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera - dokonalé zakončení Nonalogie V předaleké galaxii… To už znáte… Stojí proti sobě světlá strana síly (Jediové) a temná strana síly (Sithové)… To taky znáte... A jak si s tím poradil poslední devátý díl, to právě […]
  • xXx: Nová dimenze - recenze - Aneb parta černochů za rytmu hip hopu zachraňuje Ameriku.5. května 2005 xXx: Nová dimenze - recenze - Aneb parta černochů za rytmu hip hopu zachraňuje Ameriku. Když začínal film, myslel sem si, že jsem v jiném sálu. Poklidné záběry přírody se prolínaly s pobíhájícími koňmi. Ovšem asi po dvou minutách mě Tamahori ujistil, že jeho film nebude o […]
  • Má paní10. dubna 2019 Má paní Anglického krále Jindřicha VIII. určitě není potřebné představovat - a to samé platí i pro Annu Boleynovou, jeho druhou manželku. On byl nejmocnější muž Anglie, výbušný, ale charismatický, […]
  • KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE)18. června 2008 KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE) Pokud jste viděli filmy od tvůrce MR. BEANA, tak tento film Vás zaručeně pobaví ještě víc. Je to velmi známá komedie v řadách teenagerů, ale nejen mezi nimi. Komedie KLUB SRÁČŮ je pro […]