Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Láska a sýr v Paříži - román o sýrech, i o lásce

Láska a sýr v Paříži - román o sýrech, i o lásce

laska a syr v parizi
laska a syr v parizi

Máte rádi romá­ny z pro­stře­dí kavá­ren a restau­ra­cí? Jste milov­ní­ci Francie, jejich sýrů i pamá­tek? Román Láska a sýr v Paříži pro vás tedy bude jas­nou vol­bou. 

O čem vlast­ně tato kni­ha je? Ella je na pra­hu tři­cít­ky. Žije běž­ný všed­ní život s Paulem a pra­cu­je ve vyda­va­tel­ství. Jednoho veče­ra, při schůz­ce se svým Paulem oče­ká­vá zásnub­ní prs­ten. Ten se ale bohu­žel neko­ná. Paul má jiné plá­ny. Místo toho jí čeká roz­chod. Ella odjíž­dí do Francie, kde se para­dox­ně se svým pří­te­lem pozna­la. Chce začít nový život, najít si novou prá­ci i přá­te­le. Do ces­ty se jí při­ple­tou dva muži, oba s roz­díl­ným posto­jem k živo­tu a život­ní­mi hod­no­ta­mi. Najde si dokon­ce dvě prá­ce, ve kte­rých je spo­ko­je­ná a dočká se i postup­ně celé­ho úvaz­ku. Ella si zalo­ží instagra­mo­vý účet Mých 365 dní se sýrem: foto­de­ník mého roku v Paříži při sáz­ce s okouz­lu­jí­cím Sergejem, maji­te­lem jed­né sýrár­ny. Proč to vlast­ně Ella udě­lá? Jak to nako­nec dopad­ne? Ochutná oprav­du více než 365 dru­hů fran­couz­ských sýrů a vyhra­je tak sáz­ku? Co by vlast­ně moh­la vyhrát?

Román o nád­her­né Francii, život­ním sty­lu, výbor­ných sýrech, luxus­ních restau­ra­cích, o lás­ce a nejen o ní je roz­dě­len na čty­ři čás­ti a uza­vřen epi­lo­gem a podě­ko­vá­ním.

Kniha má 336 stra­na a čte se veli­ce dob­ře. Děj je pes­t­rý, bez zby­teč­ných popi­sů růz­ných detai­lů. Bavil mě od začát­ku do kon­ce a moc jsem si ho užila.Velmi pěk­ně zpra­co­va­ná kni­ha. I když je ten­to román prvo­ti­nou od autor­ky, mys­lím si, že se pove­dl a roz­hod­ně se  Victoria Brownleeová  nemá za co sty­dět. Určitě veli­ce ráda dopo­ru­čím dál. Jelikož jsem měla mož­nost si pře­číst už jed­nu kni­hu z edi­ce 7lásky, moc jsem se na dal­ší pokra­čo­vá­ní těši­la. Rozhodně to nebu­de posled­ní kni­ha, kte­rou z této edi­ce čtu. Jelikož mám moc ráda romá­ny z pro­stře­dí kavá­ren, restau­ra­cí, i o dob­rém jíd­le, bylo to pří­jem­né se do kni­hy začíst a před­sta­vit si, jak krás­ně se může výbor­ný fran­couz­ský sýr roz­ply­nout na jazy­ku a jak vlast­ně voní.

Díky této gastro­no­mic­ké zku­še­nos­ti je moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu kaž­do­pád­ně klad­né, tak­že se těším, až si stej­né poci­ty pro­ži­je­te, tak jako já, pokud si ten­to román pře­čte­te. Věřte, pokud milu­je­te sýry, tak jako já, urči­tě jich při čte­ní něko­lik sní­te. Román Láska a sýr v Paříži vám nala­dí vaše chu­ťo­vé pohár­ky a nebu­de­te lito­vat, že jste se do čte­ní pus­ti­li.

„Naprosto okouz­lu­jí­cí Láska a sýr v Paříži před­sta­vu­je úchvat­né aspek­ty Paříže a tajem­ství fran­couz­ské­ho umě­ní milo­vat... Vtipné, svůd­né, vel­mi fran­couz­ské - pros­tě neo­do­la­tel­né!“ spi­so­va­tel­ka Nina Georgeová

Zajímavé citá­ty z kni­hy:

„Víno a sýr jsou odvě­cí spo­leč­ní­ci, stej­ně jako aspi­rin a bolest, čer­ven a měsíč­ní noci a dob­ří lidé a ušlech­ti­lé činy. “ M.F.K. Fisher

 

„Musíte být roman­tik, když se roz­hod­ne­te věno­vat svou ener­gii, pení­ze a čas sýrům.“

Anthony Bourdain

 

„Co se sta­ne s dírou, když zmi­zí sýr?“ Bertolt Brecht

Victoria Brownleeová je zku­še­ná novi­nář­ka píší­cí o jíd­le do reno­mo­va­ných kuli­nář­ských časo­pi­sů. Narodila se v Melbourne, ale vět­ši­nu posled­ních dese­ti let strá­vi­la ces­to­vá­ním po svě­tě a ochut­ná­vá­ním jídel. Nakonec na dva roky zakot­vi­la v Číně, kde pra­co­va­la jako redak­tor­ka časo­pi­su Food a Drink v Šanghaji. V roce 2016 vymě­ni­la kned­líč­ky za sýry a usa­di­la se s man­že­lem a dce­rou v Paříži, kde žije dopo­sud. Láska a sýr v Paříži je její romá­no­vá prvo­ti­na, v níž zúro­či­la zku­še­nos­ti a zážit­ky ze své prá­ce.

Autor: Victoria Brownleeová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2019, Vydala Grada pod znač­kou METAFORA, Praha

Počet stran: 336

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-7625-091-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,93458 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55662 KB. | 18.05.2022 - 12:11:31