Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Lara Croft - Tomb Raider

Lara Croft - Tomb Raider

LC

Každý z vás jis­tě zná cyk­lus počí­ta­čo­vých her, kde vystu­pu­je slič­ná Lara Croft, se sty­lo­vě hou­pa­jí­cím se poprsím. Tato veli­ce úspěš­ná série čítá cel­ko­vě pět dílů - Tomb Rider I,II,III, IV - The last rele­vati­on, V - Chronicles. Tyto, jak jsem již řekl, úspěš­né hry se vyzna­čo­va­ly hlav­ně svou hezkou hlav­ní hrdin­kou, v kaž­dém dal­ším díle s vět­ší­mi a vět­ší­mi ňad­ry - v jed­nič­ce nosi­la Lara na své hru­di dvoj­ky, ve dvoj­ce troj­ky atd. - ješ­tě dob­ře, že Chronicles byl posled­ní díl (Chtěl bych vidět, jak by vypa­da­lo Lařino poprsí v desá­tém dílu.), i když si mys­lím, že se na motiv fil­mu, o kte­rém jsem se roz­ho­dl psát, dřív nebo poz­dě­ji, obje­ví i dal­ší, šes­tý díl, počí­ta­čo­vé hry, kte­rá s vyš­ším pořa­do­vým čís­lem série ztrá­cí na své kva­li­tě. Ale dost. Pryč od vir­tu­ál­ní zába­vy smě­rem k fil­mu.

https://web.archive.org/web/20070626235753im_/http:/www.filmy4you.info/Tomb_soubory/01.jpg

Všechno zača­lo to jed­né žha­vé noci (nebo někdy úpl­ně jin­dy), když byla na svět kým­si vypliv­nu­ta infor­ma­ce, že se bude natá­čet film pod­le počí­ta­čo­vé před­lo­hy - a to Lara Croft: Tomb Raider. Od té doby, po zapo­me­nu­té Lařině slá­vě, zača­li všich­ni její fanouš­ci zno­vu slin­tat, zno­vu jim začí­na­li kaž­dou chvil­ku, když vidě­li reklam­ní spot nebo tre­i­ler, vlhnout sli­py. Čas ubí­hal dál a lidé začí­na­li být nedo­čka­ví. A došlo to tak dale­ko, že nasta­la revo­lu­ce! Revolucionáři se nebá­li poli­cis­tů, kte­ří jim chtě­li obuš­ky nená­sil­ně nazna­čit že by toho měly nechat, a háze­ly kame­ny a vypuk­la vál­ka a ... (Poslední věty pro­sím neber­te váž­ně. Trochu jsem se tím nechal unést a...) No ...den uve­de­ní do kin (den D) dopro­vá­zen mohut­nou hype (jak už to u moder­ních fil­mů bývá) se stá­le při­bli­žo­val.

Později mi moz­kem pro­lé­tá myš­len­ka, že den D je tady a já sedím doma, a říkám si jest­li půjdu na pre­mi­é­ru a nebo si počkám něko­lik dní navíc, kdy kina nebu­dou přecpa­ná a hlav­ně zapla­tím mno­hem, mno­hem méně. Zvolil jsem mož­nost dru­hou. Po něko­li­ka dnech od pre­mi­é­ry jsem posluš­ně napo­cho­do­val do ješ­tě doce­la plné­ho kinosá­lu.

„Uběhlo již dva­cet let od doby, kdy se její otec ztra­til, a už nikdy nebyl nale­zen. Lara se s tím již smí­ři­la, ale neu­stá­le jí to nedá­vá spát. Blíží se Konjukce, jev, při kte­rém se všech­ny pla­ne­ty naší slu­neč­ní sou­sta­vy dosta­nou do jed­né doko­na­lé přím­ky, což se stá­vá jed­nou za pět tisíc let. Jednu noc se pro­bu­dí z div­né­ho snu, a v taj­né míst­nos­ti v rezi­den­ci rodu Croftů nalez­ne zvlášt­ní hodi­ny, o kte­rých neví zho­la nic. Ani jejich hod­no­tu, ani jejich důle­ži­tost. Zato pan Powell, jeden z nej­vyš­ších čle­nů taj­né­ho řádu tzv. Osvícených, ví o co jde. V těch­to hodi­nách je totiž ukry­ta mapa a klíč k mís­tu, kde se nachá­zí prv­ní polo­vi­na tro­ju­hel­ní­ku, kte­rý je klí­čem nad vší mocí času. Osvíceným se poda­ří pomo­cí čety mari­ňá­ků hodi­ny uko­řistit z Lařiných rukou a díky tomu jsou veli­ce blíz­ko abso­lut­ní moci. Když už tomu vše­mu začí­ná nyše vykra­dač­ka hrobů při­chá­zet na kloub, v jejích domněn­kách ji ješ­tě utvr­dí dopis, kte­rý ji zane­dlou­ho po ulou­pe­ní hodin pří­jde. Je od její­ho otce, kte­rý ho napsal někdy před dva­ce­ti lety, a dnes jí byl doru­čen. Začíná hon­ba za troj­ú­hel­ní­kem času, kte­rý ský­tá abso­lut­ní moc a vlá­du nad svě­tem.“

https://web.archive.org/web/20070626235753im_/http:/www.filmy4you.info/Tomb_soubory/21.jpg
No, mys­lím že pro­dlu­žo­vá­ní bylo už dost a mohl bych postou­pit k samot­né­mu kri­ti­zo­vá­ní a zne­mož­ňo­vá­ní fil­mu. Asi začít bych měl dějem. Úplně ori­gi­nál­ní není, ale moc nové­ho se toho dnes už vymys­let nedá. Je doce­la sluš­ný, dokon­ce bych řekl, že je dob­rý. Je i doce­la pod­lo­žen růz­ný­mi záha­da­mi ohled­ně nezvěst­né­ho Lařiného otce, kte­rý byl mimo­cho­dem spat­řen také v TR: Chronicles. Jde spí­še o to, že se mně děj zdál tak nějak rych­lý. Ani jsem se nena­dál, a už byl konec fil­mu. Přestože je film napl­něn k prask­nu­tí akcí, po zhléd­nu­tí jsem měl pocit, jako by se tam nic nesta­lo, nebo jkao bych to už koli­krát viděl. Prostě nic. A abych mohl tenhle člá­nek napsat kva­lit­ně­ji a s vět­ší přes­nos­tí, došel jsem si na film zno­va a pře­če­tl kniž­ní for­mu - pře­pis fil­mu, a řek­nu vám, že po dru­hém shléd­nu­tí jsem to cítil stej­ně. To k ději. Jinak fil­mík je doce­la plný růz­né akce - jak už jsem řekl - (např. jak Lara pomo­cí bunjee-jumpingového lana, na kte­rém je zavě­še­ná, pobí­há po stě­nách obrov­ské haly, když se za ní dro­lí zdi od kulek z mari­ňác­kých samo­pa­lů, a jed­no­ho vojá­ka po dru­hém hez­ky odkrouh­ne zblíz­ka, v poho­dič­ce ve vzdu­chu, než si chudák sta­čí vystře­lit; poz­děj­ší scé­na v gará­ži s motor­kou - obo­je sice tro­chu nere­a­lis­tic­ký, ale vypa­dá to skvě­le; a spous­ta dal­ších - řek­nu vám - kam se hra­be pověst­ná scé­na ve ves­ti­bu­lu v Matrixu), vti­pu a hlav­ně Angeliny Jolie, kte­rá se pro roli Lary Croft fakt hodí a ve fil­mu vypa­dá oprav­du dost sexy. (Ona taky půl­ka divá­ků v kině sle­do­va­la celou dobu jen její do ryt­mu se kle­pa­jí­cí ňad­ra). Efekty - o těch se snad ani nemu­sím zmi­ňo­vat - samo­zřej­mě dob­ře udě­la­né, na dru­hou stra­nu film není plný (což je dob­ře) počí­ta­čo­vých bláz­ni­vých efek­tů zná­mých z béč­ko­vých fil­mů, kte­ré sází jenom na ně.

No a to posled­ní, hud­ba, je asi kapi­to­la sama pro sebe. Hned jsem si musel „opat­řit“ soun­d­track, kte­rý sho­dou okol­nos­tí prá­vě teď při psa­ní toho­to člán­ku poslou­chám. Objevují se zde pís­nič­ky od sku­pin U2, Chemical bro­thers, Fatboy Slim a spous­tu dal­ších. Skoro všech­ny pís­nič­ky se mě bož­sky zalí­bi­ly. Hudba je skvě­lá, a k tomu do daných scén ve fil­mu úpl­ně skvě­le pad­ne. Ta hud­ba je fakt výbor­ná. Je prav­da, že při prv­ním posle­chu soun­d­trac­ku se mi moc nelí­bi­la, ale napo­dru­hý jsem si ji oblí­bil, a teď je moje.

Stejně jako soun­d­track, film se mi taky ze začát­ku moc neza­mlou­val, ale poz­dě­ji jsem mu při­šel na chuť. Podívejte se na něj. Když nic jiný­ho, urči­tě se vám bude líbit před­sta­vi­tel­ka hlav­ní role, vykra­dač­ka hrobů, Angelina Jolie ala Lara Croft (pokud teda nejste hetero-ženská nebo homose­xu­ál).


Photo © 2001 - Paramount Pictures

  • Eternals – Recenze – 60 %5. listopadu 2021 Eternals – Recenze – 60 % Nejnovější příspěvek do spletitého filmového universa Marvelu se sice odehrává ve stejném světě, v němž existují také Thor, Spider-Man nebo Doctor Strange (a někteří z nich tu jsou dokonce […] Posted in Filmové recenze
  • James Bond už není supermanem jako kdysi. Není čas zemřít přepisuje historii legendární série2. října 2021 James Bond už není supermanem jako kdysi. Není čas zemřít přepisuje historii legendární série Snad dosud nikdy jsem se do biografu netěšil více. Bondovka numero dvacet pět byla v mých očích jednou z filmových událostí desetiletí. A poněvadž jsem labužníkem velkých překvapení, za […] Posted in Filmové recenze
  • Casino Royale30. září 2021 Casino Royale „My name is Bond. James Bond.“ Casino Royale vypráví o počátcích kariéry Jamese Bonda. Po provedení dvou profesionálních vražd a obdržení kódového označení agenta s povolením zabíjet je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Není čas zemřít – Recenze – 70 %30. září 2021 Není čas zemřít – Recenze – 70 % Série bondovek v hlavní roli s Danielem Craigem se dočkala svého konce. Ve filmu Casino Royale (2006) se britský agent 007 osudově zamiloval do ženy svého života, o kterou záhy tragicky […] Posted in Filmové recenze
  • Mission: Impossible - Až mě bude chtít někdo zastřelit, hodím po něm brýle. Hunt to tak udělal a pomohlo to.2. září 2021 Mission: Impossible - Až mě bude chtít někdo zastřelit, hodím po něm brýle. Hunt to tak udělal a pomohlo to. Všimli jste si, že naprostá většina špiónů ve filmech se nezabývá špiónováním civilistů, ale řešením zapeklitých situací, do kterých je jiní špióni (taky nešpiónující) dostali? Tajné […] Posted in Retro filmové recenze
  • Invaze17. srpna 2021 Invaze Lidstvo je zase jednou ohrožováno nějakým šmejdem z vesmíru. Tentokrát jde o jakýsi inteligentní virus, který se na naši planetu dostal na křídlech spadlého raketoplánu. Všichni nakažení […] Posted in Retro filmové recenze
  • Road to Perdition2. srpna 2021 Road to Perdition Těžko říct, zda je to pouhá náhoda, či důsledek tvrdé práce, ale každý film, ve kterém se objeví Tom Hanks je vždy excelentní, ať hraje mlčenlivou roli trosečníka, nebohého imigranta, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Výměna - Nejlepší film Angeliny Jolie.29. července 2021 Výměna - Nejlepší film Angeliny Jolie. Kdo by před čtyřiceti lety řekl, že se ten drsňák z Leoneho westernů stane úspěšným a uznávaným režisérem? Asi málokdo, ale je tomu tak. Clint Eastwood přičichl k režisérskému řemeslu a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Království nebeské25. července 2021 Království nebeské Příběh začíná před třetím křižáckým tažením. Balian (Orlando Bloom), který přišel o dítě a následně i o svou ženu, která spáchala sebevraždu, žije ve Francii a živí se jako kovář. Jednoho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nový svět25. května 2021 Nový svět Vztah indiánky Pocahontas (Q'orianka Kilcher) a anglického kapitána Johna Smithe (Colin Farrell) rozpoutá válku dvou světů o nový národ... Terrence Malick patří mezi nejvýraznější filmaře […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,77934 s | počet dotazů: 243 | paměť: 53365 KB. | 01.12.2021 - 17:39:19