Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Lady Macbeth - 70 %

Lady Macbeth - 70 %

Lady

Sňatek mla­dé Katherine je sou­čás­tí kup­ní smlou­vy stej­ně jako kus půdy, kte­rou si sta­rý Boris při­kou­pí ke své used­los­ti. Mladou ženu kupu­je pro své­ho bra­t­ra Alexandra, ten ale dává před­nost obcho­du. Osamělá used­lost se sta­vá pro Katherine věze­ním. Dostává jen pří­ka­zy a nemá niko­ho, kdo by jí byl opo­rou nebo nabí­dl přá­tel­ství. Taková pra­vi­dla man­žel­ské­ho sou­ži­tí ve vik­to­ri­án­ské Anglii jsou z dneš­ní­ho pohle­du nepo­cho­pi­tel­né. V téhle rodi­ně je vše vyhro­ce­né a Katherine si pro pro­sa­ze­ní své­ho živo­ta volí kraj­ní řeše­ní. Potlačovaná živel­nost a vášeň vybubla­jí jako vrou­cí voda, kte­rá s sebou odne­se všech­na ome­ze­ní, pad­ni komu pad­ni.

Scénář fil­mu napsa­la Alice Birch na námět knihy„Lady Macbeth z Mcenského újez­du “ rus­ké­ho auto­ra Nikolaje Leskova z roku 1865. Zasadila pří­běh mla­dé ženy do vik­to­ri­án­ské doby na osa­mě­lou used­lost, ukry­tou mezi vře­so­viš­tě a lesy. Komorní dra­ma, kte­ré se tu ode­hra­je, je drs­né a odpu­di­vé. Všechny posta­vy v sobě nesou zlo a je jen otáz­ka, komu se poda­ří v tako­vém pro­stře­dí pře­žít. Děj se roze­hrá­vá pozvol­na, ale napě­tí ros­te s kaž­dou scé­nou až ke kru­té­mu závě­ru. Hlavní hrdin­kou se přes počá­teč­ní nejis­to­tu a zvě­da­vost pro­mě­ňu­je ve váš­ni­vou a vypo­čí­ta­vou ženu, kte­rou nemů­že nic zasta­vit. Jak neci­tel­ně s ní ostat­ní zachá­zí, tak s nimi jed­ná i ona s ješ­tě vět­ší razan­cí. Touha pro­sa­dit své zájmy ji vede pro­ti všem, kdo by mohl ohro­zit její posta­ve­ní paní domu.

Film nato­čil William Oldroyd, kte­rý je úspěš­ným diva­del­ním a oper­ním ředi­te­lem ve Velké Británii a v zahra­ni­čí. Na diva­del­ních prk­nech uve­dl  adap­ta­ce evrop­ské diva­del­ní kla­si­ky včet­ně her Shakespeara. Vedení her­ců i cit pro dra­ma­tic­ky vyhro­ce­né scé­ny doko­na­le ovlá­dá a to se pro­je­vi­lo o při jeho fil­mo­vé režii. Přestože Lady Macbeth je Williamův prv­ní celo­ve­čer­ní film, doká­zal přes­ně nača­so­vat napě­tí jed­not­li­vých scén s vyu­ži­tím jas­ných zábě­rů kame­ry bez digi­tál­ních efek­tů. Do vět­ši­ny rolí obsa­dil méně zná­mé nebo začí­na­jí­cí her­ce, což ale nijak nesní­ži­lo jejich výkon. Jen roli staré­ho a hnus­ně hrubé­ho Borise hra­je Christopher Fairbank (Strážci Galaxie, Pátý ele­ment).  Roli sexu­ál­ně náru­ži­vé a sou­čas­ně bez­cit­né Katherine hra­je deva­te­nác­ti­le­tá Florence Pugh veli­ce sou­stře­dě­ně a s citem pro detail. Nosí se v těs­ných dobo­vých šatech ele­gant­ně, jak se na mla­dou dámu slu­ší a sou­čas­ně doká­že být str­hu­jí­cí ve váš­ni­vém obje­tí. Zvrácenou pova­hu ztvár­ně­né posta­vy nechá jen v názna­cích pro­blesk­nout v očích nebo ji uza­ví­rá za str­nu­lou tvá­řič­kou. Tato talen­to­va­ná hereč­ka, kte­rá doká­že přes­ně pocho­pit reži­sé­rův záměr, se ve fil­mo­vém svě­tě asi neztra­tí. K cel­ko­vé­mu dob­ré­mu dojmu z fil­mu při­spě­ly i výko­ny dal­ších postav. Cosmo Jarvis v roli drs­né­ho čele­dí­na Sebastiana půso­bí až odpu­di­vě, ale doká­že se pro­mě­nit ve váš­ni­vé­ho milen­ce i člo­vě­ka zni­če­né­ho vlast­ní­mi činy. Podváděného Alexandra hra­je Paul Hilton se stro­hou úspor­nos­tí. Moc toho nena­mlu­ví, ale dodal své posta­vě tajem­nost. Důležitou posta­vou v pří­bě­hu je slu­žeb­ná Anna, ve kte­ré debu­tu­je Naomi Ackie. Ta dodá­vá své posta­vě cit­li­vost a urči­tou hrdost, i když musí pre­zen­to­vat napros­tou odda­nost svým pánům.

Režisér si nej­spíš veli­ce peč­li­vě při­pra­vit celou kon­cep­ci fil­mu i jed­not­li­vých scén. Vše do sebe zapa­dá přes­ně a s neú­pros­nou logi­kou. Napětí postup­ně narůs­tá, ale dra­ma­tic­ké scé­ny stej­ně při­chá­zí neče­ka­ně a jejích razant­nost se zvy­šu­je. Kameraman Ari Wegner vyu­ží­vá čas­to sta­tic­ké zábě­ry, ale to neu­pí­rá scé­nám na napě­tí, spíš nao­pak. Záběry do prázd­ných míst­nos­tí nebo drs­né kra­ji­ny spo­lu­pů­so­bí na cel­ko­vém vyzně­ní fil­mu a vzdá­le­ně při­po­mí­na­jí fil­my Alfreda Hitchcocka.

Film je sku­teč­né dra­ma, kte­ré není pro slab­ší pova­hy. Říká se, že ve fil­mu by neměl zahy­nout pes a dítě. Tvůrci toto pra­vi­dlo nere­spek­tu­jí a nabí­zí pro­fe­si­o­nál­ně zvlád­nu­té dílo k zamyš­le­ní. Film měl pre­mi­é­ru na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu v září 2016 a do čes­kých kin půjde 4.5.2017.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80806 s | počet dotazů: 222 | paměť: 53279 KB. | 04.12.2021 - 05:53:35