Ladislav Zibura - 40 dní pěšky do Jeruzaléma: O pouti bez cukrové vaty

Ladislav Zibura je dnes tak tro­chu v ČR celebri­tou. Jen považ­te, napsal kni­hu, byl na „pokecu“ u Krause, účast­nil se AZ kví­zu a psa­la o něm asi všech­na naše main­stre­a­mo­vá média. A jen tak mimo­cho­dem, svý­mi před­náš­ka­mi pra­vi­del­ně vypro­dá­vá sluš­ně vel­ké sály. Co víc si přát? Snad jen tro­chu času a kli­du, pro­to­že Láďova kni­ha je dosti návy­ko­vá...

Láďa (omlou­vám se za to fami­lier­ní oslo­ve­ní, ale při­jde mi to lep­ší, než neu­stá­le opa­ko­vat „autor“, apod.) je člo­věk z Budějovic, kte­rý se ve svých 18 letech zce­la oddal pout­nic­ké váš­ni. Sbalit si rane­ček nej­nut­něj­ších věcí, obout sluš­né pohor­ky a vyra­zit k vytče­né­mu cíli po ces­tě, na níž se více­mé­ně jen impro­vi­zu­je. Ideál stře­do­vě­ké­ho křes­ťan­ské­ho pout­nic­tví narou­bo­va­ný na svět 21. sto­le­tí. Láďa tak­to navští­vil pěš­ky Řím, obli­gát­ní Santiago, ale veřej­ně zná­mým se stal až po vel­ko­le­pé ces­tě do Izraele. Je to mož­ná tro­chu ško­da, pro­to­že z naší země pochá­zí pout­ní­ků více, ale šir­ší veřej­nost o nich neví. Možná čeká pout­nic­tví podob­ná rene­san­ce jako tře­ba done­dáv­na dost upo­za­ďo­va­ný běh (i když spí­še asi ne, pout­nic­tví naroz­díl od běhu neskrý­vá tako­vý komerč­ní poten­ci­ál, pout­ní­ci jsou totiž tak tro­chu pan­ká­či :)).

Více na Kritiky.cz
55. ZLÍN FEST: V HLAVNÍ ROLI BÁRA ...
Flash S03E07 – Zhrnutie epizódy (93%) Siedma epizóda seriálu Flash predstavila dvoch speedsterov, ukázala ľadovú kráľovnú Caitlin ...
Harry - štěně bez domova - kniha - recenze - 100 % Harry je malé štěně, které musela jeho majitelka, malá holčička Bětka, dát do útulku, pro...
Titulky k The Name of the Rose | Il nome della rosa S01E04 - Episode #1.4 V klášteře pokračuje vyšetřování a podíváme se víc i do knihovny. Na setkání se rychle ...
Rekonstrukce obývacího pokoje Váš obývák připomíná nějakou kulisu z retro filmu? Největší čas na to, abyste se pustil...

Co je na kni­ze asi nej­lep­ší, je její bez­pro­střed­nost a auten­ti­ci­ta spo­je­ná s dob­rým smys­lem pro humor. Láďa líčí pří­ho­dy s vel­kým nad­hle­dem a na svůj mla­dý věk (v době pou­tě 22 let!) píše až s pozo­ru­hod­nou vyrov­na­nos­tí. Knihu v tom­to pří­pa­dě asi lze jen těž­ko oddě­lit od své­ho auto­ra, Láďa je totiž stej­ně jako jeho dílo člo­vě­kem odhod­la­ným, nepod­lé­ha­jí­cím sví­ra­jí­cím před­sud­kům, člo­vě­kem s duší dob­ro­dru­ha.

40 dní pěš­ky do Jeruzalema (i když jich v pod­sta­tě bylo „jen“ 39 :)) je kni­hou, kte­rá vám o Turecku a Izraeli a o „duši“ tam­ních oby­va­tel poví nesrov­na­tel­ně víc, než „zasvě­ce­né“ člán­ky mno­ha „taky odbor­ní­ků“ na sou­ži­tí kul­tur, islám a židov­ství. Ony tex­ty totiž nezříd­ka pochá­ze­jí z pera lidí, kte­ří inkri­mi­no­va­ná mís­ta nikdy nena­vští­vi­li, nebo s míst­ní­mi nikdy nefor­mál­ně nemlu­vi­li, ale o to razant­ně­ji pau­šál­ně odsou­di­li všech­ny oby­va­te­le na úro­veň pri­mi­tiv­ních bar­ba­rů.

Ne, Láďovi nikdo hla­vu neu­ře­zal, nikdo jej nenu­til kon­ver­to­vat k víře (jen někte­ří mus­li­mo­vé jej upřím­ně poli­to­va­li, že má tak kru­té­ho Boha, když jej v pří­šer­ném hor­ku posí­lá na pouť přes cen­t­rál­ní Turecko :)), nao­pak, až na vzác­né výjim­ky se setkal s tra­dič­ní vře­lou pohos­tin­nos­tí tam­ních oby­va­tel, kte­ří mimo­cho­dem z naše­ho hod­no­to­vé­ho hle­dis­ka žijí dost čas­to v tvr­dé chu­do­bě.

Pro mě osob­ně byly nej­za­jí­ma­věj­ší pasá­že z Jeruzaléma, mohl jsem tak aspoň oprášit své vzpo­mín­ky a porov­nat mé zážit­ky s Láďou. Troufám si ale tvr­dit, že kni­ha je vhod­ná i pro jedin­ce, kte­rým podob­ný způ­sob ces­to­vá­ní moc neří­ká. Nahlédnout „pod poklič­ku“ jiných svě­tů je pře­ce ode­dáv­na sen mno­ha malých klu­ků, kte­ří jsou tu Marcem Polem, tu Livingstonem. Četba je to navíc vel­mi pří­jem­ná, plná osvě­žu­jí­cí­ho humo­ru. Za pozi­tiv­ní zmín­ku sto­jí urči­tě i dopro­vod­né komik­so­vé stri­py, jen těch foto­gra­fií tam moh­lo snad být více... Absenci sním­ků ale snad nahra­dí Láďovi rela­tiv­ní čas­té ces­to­va­tel­ské před­náš­ky (tzv. diá­ky).


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Sbírka ctností aneb V napnutém labyrintu pražské magie a nitek osudu4. února 2016 Sbírka ctností aneb V napnutém labyrintu pražské magie a nitek osudu Dávej pozor, Prestone. Šlapeš po mých snech.“ Dupont, Equilibrium Pokud budete někdy dělat Jahodového Klátila dle Gyty Oggové, pamatujte na jednu věc: tvaruje se ve flétnách na sekt […]
  • Uvařte si chutná jídla podle Kurkumové kuchařky26. ledna 2019 Uvařte si chutná jídla podle Kurkumové kuchařky Pro všechny, kdo mají rádi kurkumu a chtějí s touto jedinečnou surovinou v kuchyni pracovat o něco víc, než s ní čas od času posypat rýži se zeleninou, je tu Kurkumová kuchařka. Díky této […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Jan Urban: Jak lépe naložit s časem. 50 doporučení pro ty, jejichž čas je vzácný7. prosince 2015 Jan Urban: Jak lépe naložit s časem. 50 doporučení pro ty, jejichž čas je vzácný „V rozporu s tím, co občas slyšíme, čas nelze řídit. Plyne totiž bez ohledu na naši vůli nebo přání. Lze s ním jen lépe nebo hůře naložit.“ To jsou úvodní slova knihy Jana Urbana Jak lépe […]
  • Mariusz Szczygiel - Udělej si ráj3. března 2020 Mariusz Szczygiel - Udělej si ráj Ano to je onen autor, který napsal slavný Gottland, knihu o Češích tak, jak je vidí Poláci a rovněž knihu, kterou jsem doposud nečetl. Četl jsem však Udělej si ráj, což je prý něco […]
  • Rozchod Nadera a Simin (Jodaeiye Nader az Simin)6. prosince 2012 Rozchod Nadera a Simin (Jodaeiye Nader az Simin) Íránský film Rozchod.... Asghara Farhadiho byl oceněn Oscarem (pochopitelně za nejlepší cizojazyčný snímek) a stal se takovým příjemným zjevením nedávné doby. Proč? Dobrá otázka... Na […]
  • Jutta Heller: To zvládnu! Zvyšte svou psychickou odolnost7. března 2016 Jutta Heller: To zvládnu! Zvyšte svou psychickou odolnost Probudí ho první paprsky slunce, téměř každý den se podobá tomu předchozímu. Klokan se protáhne, vytřepe si z kožichu zbytky větviček a rozhlédne se kolem sebe. Hlas přírody mu napoví, co […]
  • Haruki Murakami - Sputnik, má láska3. prosince 2019 Haruki Murakami - Sputnik, má láska Představovat další Murakamiho knihu je tak trochu nošením dříví do lesa, neboť o jeho poslední česky přeložené knize se toho napsalo dost a dost. Zkuste například zalistovat posledním […]
  • Ernest Cline - Ready Player One23. listopadu 2019 Ernest Cline - Ready Player One Rok 2045, svět je ve velkých problémech. Rostoucí energetické nároky a konzumní způsob života, pro nějž je "trvale udržitelné žití" asi jen báchorkou ekoteroristů, stihl vyčerpat drtivou […]
  • Ekonomie v jedné lekci aneb Slabikář ekonomie12. ledna 2016 Ekonomie v jedné lekci aneb Slabikář ekonomie Co všechno se můžete dovědět ze slabikáře ekonomie, ve kterém se od vydání nemusela změnit snad ani čárka? Pokud se chce člověk dovědět něco o ekonomii nebo ekonomice (ekonomie je samotná […]