Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Ladislav Chudík

Ladislav Chudík

Ladislav Chudík (* 27. květ­na 1924, Hronec) je slo­ven­ský herec a diva­del­ní peda­gog.

Život

Studoval gym­ná­zi­um v Kremnici, filo­zo­fic­kou fakul­tu bra­ti­slav­ské uni­ver­zi­ty (1943–1944) a dra­ma­tic­ké oddě­le­ní Státní kon­zer­va­to­ře v Bratislavě. Od roku 1944 půso­bí v čino­hře SND. Stal se uzná­va­ným a vel­mi popu­lár­ním her­cem doma i v zahra­ni­čí. Věnoval se i peda­go­gic­ké prá­ci (roku 1964 zís­kal titul docent). Roku 1968 na čas emi­gro­val do Vídně, ale vrá­til se zpět do vlas­ti. Z množ­ství jeho tele­viz­ních rolí pat­ří k nej­ú­spěš­něj­ším posta­va pri­má­ře Sovy v seri­á­lu Nemocnice na kra­ji měs­ta (1977 a 1981). V roz­hla­se tak­též ztvár­nil řadu postav a reci­to­val lite­rár­ní díla. Za své herec­ké mis­trov­ství zís­kal mno­há oce­ně­ní. V roce 1965 titul zaslou­ži­lý umě­lec, roku 1982 národ­ní umě­lec a roku 1999 se stal prv­ním drži­te­lem Ceny Jozefa Kronera za celo­ži­vot­ní dílo. V letech 1989–1990 byl minis­trem kul­tu­ry Slovenské repub­li­ky. Je podru­hé žena­tý, jeho man­žel­ka Alena je práv­nič­kou. V roce 2010 obdr­žel Českého lva jakož­to nej­lep­ší herec ve ved­lej­ší roli za film Kawasakiho růže, o týden poz­dě­ji pak cenu Trebbia za celo­ži­vot­ní umě­lec­ký pří­nos.


Detaily o článku Ladislav Chudík


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,63052 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56572 KB. | 25.06.2022 - 20:30:34