Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Lada Josef: Tradiční česká zima - 100 %

Lada Josef: Tradiční česká zima - 100 %

tradicni
tradicni

Snad žád­né jiné obdo­bí roku není tak pro­sy­ce­no tra­di­ce­mi a svát­ky, jako obdo­bí adven­tu. O advent­ních nedě­lích zapa­lu­je­me svíč­ku, 4. pro­sin­ce trhá­me bar­bor­ky, 5. pro­sin­ce ote­ví­rá­me dve­ře Mikulášovi, kaž­dý den ote­ví­rá­me jed­no okén­ko advent­ní­ho kalen­dá­ře. Víme ovšem, proč tyto zvy­ky dodr­žu­je­me? A víme, co vlast­ně zna­me­na­jí? A zná­me všech­ny? Pro ty, kte­ří lpě­jí na tra­dič­ním poje­tí Vánoc a adven­tu, rádi by jejich pod­sta­tu vysvět­li­li dětem a záro­veň mají rádi obráz­ky Josefa Lady, je urče­ná kníž­ka Tradiční čes­ké Vánoce, plná zvy­ků, říka­del a koled. Ty skvě­le dopl­ňu­jí prá­vě Ladovské ilu­stra­ce.

Padesát tři stran kni­hy vás sezná­mí s tra­di­ce­mi, kte­ré se v Čechách a na Moravě zacho­va­ly do dneš­ních dnů, ale i s těmi, kte­ré pat­ří do dob (ne)dávno minu­lých. Publikace je roz­dě­le­ná do kapi­tol, kte­ré čte­ná­ře sezná­mí s „nej­svá­teč­něj­ší­mi“ dny adven­tu a Vánoc.

O sva­té Barboře a sva­tém Mikuláši netře­ba dlou­ze vyprá­vět, zato s posta­vou sva­té­ho Ambrože, kte­rý sla­ví svá­tek 7. pro­sin­ce, se dneš­ní děti zřej­mě nese­t­ka­jí. „Svatý Ambrož byl nada­ným kaza­te­lem, obrat­ným poli­ti­kem a také byl pape­žem jme­no­ván prv­ním cír­kev­ním uči­te­lem. Svátek sv. Ambrože byl sta­no­ven na den jeho neče­ka­né­ho vysvě­ce­ní na bis­ku­pa. Mezi chudý­mi lid­mi byl vel­mi oblí­be­ný, pro­to­že bohat­ství viděl jako zlo a tvr­dil, že by se nemě­lo hro­ma­dit pou­ze u boha­tých, ale mělo by slou­žit k uží­vá­ní a rados­ti všem… V den svát­ku se sv. Abrož oblé­kl do dlou­hé koši­le, přes obli­čej měl závoj a na hla­vě vyso­kou čer­nou – do špič­ky sto­če­nou – čepi­ci. Nosil s sebou pamlsky a také bílé koš­tě, kte­rým pro­há­něl pokři­ku­jí­cí děti kolem kos­te­la. Při honě­ní mu upadla vždy něja­ká dob­ro­ta, kte­rou se děti sna­ži­ly sebrat. Toho se sva­tý Ambrož sna­žil vyu­žít a nezbed­né děti pochy­tat,“ sezna­mu­je kni­ha Tradiční čes­ká zima s jed­nou z dnes již zapo­me­nu­tých tra­dic.

Kromě popi­su jed­not­li­vých svá­teč­ních dnů zde najde­te také pově­ry, váží­cí se ke Štědrému dnu: „Kosti z ryby se dáva­ly na jeden talíř a pak se roz­dě­li­ly mezi doby­tek, kte­rý tuto noc prý mlu­ví lid­skou řečí, stro­mům v zahra­dě, aby dál hod­ně rodi­ly ovo­ce, a stud­ni, aby v ní byla stá­le čis­tá voda.“ Zastoupeny jsou také lido­vé pra­nos­ti­ky („Na Vánoce mno­ho hvěz­di­ček, sle­pi­ce sne­sou mno­ho vají­ček“ nebo „Jasné Vánoce, hoj­nost vína a ovo­ce.“) či říkan­ky („Potkal mra­zík mete­li­ci, do tan­ce se dali, náruč peří na ves­ni­ci při­tom roz­sy­pa­li.“)  nebo kole­dy („Dědečku, dědeč­ku, kole­da, dej­te oří­šek nebo dva. Nedáte-li oří­šek, pro­vr­tám vám koží­šek.“).

V kni­ze nechy­bí ani při­po­me­nu­tí oslav Silvestra a Nového roku, a dal­ších zim­ních svát­ků - Tří krá­lů, Hromnic a sva­té­ho Matěje.


  • Autor: Lada Josef
  • Formát / stran: 22×28 cm, 56 stran
  • Datum vydá­ní: 10.11.2016
  • Katalogové čís­lo: 80012
  • ISBN: 978-80-271-0016-3

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,17007 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56642 KB. | 03.07.2022 - 11:19:57