Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Labyrint: Zkoušky ohněm - Thomase čeká tvrdá zkouška ohněm.

Labyrint: Zkoušky ohněm - Thomase čeká tvrdá zkouška ohněm.

labyrint
labyrint
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jednou už musel Thomas a jeho kama­rá­di bojo­vat v laby­rin­tu o holý život a ten­to boj byl v prv­ním díle úspěš­ný. Po zdo­lá­ní vra­žed­né­ho laby­rin­tu si mys­le­li, že mají vše za sebou, ale hlu­bo­ce se pletli, neboť se dosta­li pou­ze do dru­hé fáze. Do fáze zkouš­ky ohněm, kte­rou jim při­pra­vi­la orga­ni­za­ce Z.L.S.N. Jak už samot­ný název napo­ví­dá, děj fil­mu se ode­hrá­vá na nej­ví­ce sežeh­nu­té čás­ti pla­ne­ty, kde se budou muset popa­so­vat z nej­růz­něj­ší­mi nástra­ha­mi, kte­ré je čeka­jí v kra­ji­ně sežeh­nu­té při vel­ké slu­neč­né erup­ci.

 Vlády všech zemí se zhrou­ti­ly a zavlá­dl cha­os. Lidé již nejsou lid­mi a blou­dí zde­vas­to­va­ný­mi měs­ty jako zblou­di­lé duše, kte­ré nema­jí v úmys­lu nechat něko­ho naži­vu. Thomas a jeho přá­te­lé se musí nasta­lým pod­mín­kám rych­le při­způ­so­bit tak, aby měli ale­spoň něja­kou šan­ci na pře­ži­tí. To jim však kom­pli­ku­je zlo­věst­ná orga­ni­za­ce, kte­rá se sna­ží, co nej­ví­ce jim život na zde­vas­to­va­né pla­ne­tě zne­pří­jem­nit. A tak hlav­ním hrdi­nům nezbý­vá nic jiné­ho než se posta­vit samot­né orga­ni­za­ci na odpor a poku­sit se ji zasáh­nout na nej­cit­li­věj­ším mís­tě. Je to oprav­do­vý křest ohněm, kte­rým si muse­jí Thomas a jeho spo­lu­bo­jov­ní­ci pro­jít.

Druhý díl laby­rin­tu je důstoj­ným pokra­čo­vá­ním prv­ní­ho dílu. Režisér Wes Ball uká­zal, že točit napí­na­vé fil­my plné akce roz­hod­ně umí. Mysteriózní pří­běh plný nena­dá­lých zvra­tů divá­ka při­pou­tá ke křeslu a nechá ho si vychut­ná­vat divo­ký pří­běh mla­dých lidí, kte­ří se sna­ží pře­žít. Rovněž cas­ting fil­mu odve­dl výbor­nou prá­ci a celá atmo­sfé­ra fil­mu navo­dí ten správ­ný horo­ro­vý pocit. Akční scé­ny jsou dopro­vá­ze­ny skvě­lý­mi zvu­ko­vý­mi efek­ty a záro­veň je zde vidět při nej­růz­něj­ších scé­nách came­ro­no­vá ško­la, na kte­rou Wes Ball zdat­ně nava­zu­je. I přes­to, že se Ball musí držet kniž­ní před­lo­hy a pří­běh fil­mu od dru­hé půle tro­chu ztrá­cí spád, je to pořád luxus­ní podí­va­ná, pokud při­hléd­ne­me k tomu, že se jed­ná pře­de­vším o film urče­ný mlad­ší­mu pub­li­ku čer­s­tvě dospě­lých ado­lescen­tů. Samotný film je tak tro­chu kří­žen­cem The Last of Us a Vetřelců, což roz­hod­ně není na ško­du. I přes výbor­nou prá­ci reži­sé­ra a lidí od cas­tingu mi to nedá a musím film za dru­hou půli ohod­no­tit slab­ším hod­no­ce­ním. Za prv­ní půli si zaslou­ží pocti­vých 70%, ale ta dru­há půle je až moc plná žán­ro­vých klišé, a tak si neza­slou­ží více než 50%. Za výsled­ných 60% v hod­no­ce­ní se ale nemu­sí sty­dět a pro fanouš­ka toho­to žán­ru nebu­de návště­va kina zkla­má­ním. Naopak věřím, že tato horo­ro­vá podí­va­ná bude pro něj pří­jem­ně strá­ve­ný čas a z kina ode­jde plný dojmů, kte­ré v něm film zane­chá.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Labyrint


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66651 s | počet dotazů: 249 | paměť: 58283 KB. | 16.08.2022 - 01:05:25