Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Labužníkem na plný úvazek

Labužníkem na plný úvazek

Labuz
Labuz

Ač si Miroslava Macka vyba­ví vět­ši­na z nás jako pore­vo­luč­ní­ho poli­ti­ka v bar­vách nejme­no­va­né pra­vi­co­vé stra­ny, kte­rý roz­dá­val fac­ky, aby obhá­jil čest své ženy, v něko­li­ka posled­ních letech jsme o něm sly­še­li spí­še jako o znal­ci dob­ré­ho jíd­la, ang­lic­ké lite­ra­tu­ry a odváž­ném muži, kte­rý se pus­til do pokra­čo­vá­ní legen­dár­ní­ho Saturnina. Téměř všech­ny uve­de­né zájmy spo­jil dohro­ma­dy ve své nové kni­ze Labužníkem na plný úva­zek, kte­rou sepsal spo­leč­ně se svou man­žel­kou Petrou Mackovou Hrochovou. Mimochodem, není to tatáž man­žel­ka, kvů­li níž pada­ly fac­ky.

Sami auto­ři o sobě čas­to mlu­ví jako o požit­ká­řích a ve svých náro­cích na kva­li­tu jíd­la a pro­stře­dí nehod­la­jí sle­vit ani o píď.  Jejich nová kni­ha se sklá­dá ze dvou čás­tí, kte­ré na sebe tema­tic­ky nava­zu­jí. V prv­ním oddí­le se dozví­me vše o eti­ke­tě sto­lo­vá­ní, ser­ví­ro­vá­ní, nápo­jích, nádo­bí… Není opo­me­nu­to oprav­du nic a najde­me zde i kapi­to­ly věno­va­né pro­stí­rá­ní, osvět­le­ní, hud­bě a dnes tolik dis­ku­to­va­ná téma­ta zví­ře­cích maz­líč­ků a dětí u sto­lu. Druhá část pak při­ná­ší recep­ty na oblí­be­né pokr­my této dvo­ji­ce.

Vzhledem k tomu, že jíme i oči­ma, je drob­ným nedo­stat­kem této kni­hy absen­ce obra­zo­vé čás­ti, ale­spoň u vybra­ných recep­tů. Fotografie by urči­tě zlá­ka­ly více čte­ná­řů k tomu, aby se sami poku­si­li vybra­né jíd­lo uva­řit a záro­veň by tak auto­ři poskyt­li i názor­nou ukáz­ku, jak ser­ví­ro­vat. U toho­to typu pub­li­ka­ce by čte­nář obra­zo­vý dopro­vod nejen uví­tal, ale dokon­ce oče­ká­val.

Recepty jsou napsá­ny sro­zu­mi­tel­ně a pro toho, kdo má už něco odva­ře­no, by neměl být nejmen­ší pro­blém s jejich reál­nou pří­pra­vou. Možná také pro­to, že se ve vět­ši­ně pří­pa­dů jed­ná o jíd­la, kte­rá jsou vše­o­bec­ně zná­má a kdo vaří pra­vi­del­ně a z pocti­vých suro­vin, tak se s nimi urči­tě už v pra­xi setkal.

Což pla­tí i pro infor­ma­ce v prv­ní čás­ti kni­hy. Pokud se vaře­ním, a sto­lo­vá­ním obec­ně, něja­ký čas zabý­vá­te, budou pro vás infor­ma­ce zde uve­de­né spí­še opa­ko­vá­ním než­li něčím novým, co jste dosud nevě­dě­li. Ovšem při zhléd­nu­tí nejme­no­va­né­ho tele­viz­ní­ho pořa­du, kte­rý se pre­zen­tu­je jako rea­li­ty show o vaře­ní v čes­kých domác­nos­tech, je nut­no uznat, že řada sou­tě­ží­cích by moh­la a měla z kni­hy čer­pat neo­me­ze­ně, aby dosáh­la ale­spoň na mini­mál­ní kuli­nář­skou úro­veň. Takže ano, podob­ná kni­ha jako Labužníkem na plný úva­zek na trhu chy­bě­la a pokud s vaře­ním začí­ná­te a mys­lí­te to váž­ně, bude pro vás na začá­tek to pra­vé.


  • Název kni­hy:     Labužníkem na plný úva­zek
  • Autoři:                 Miroslav Macek, Petra Macková Hrochová
  • Rok vydá­ní:        2018
  • Nakladatelství: x.y.z (Albatros Media)

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,59994 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56664 KB. | 02.07.2022 - 04:53:11