Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > L.A. Noire

L.A. Noire

DSC06907 150x150 1

Hra L.A. Noire je akč­ní detek­tiv­ní agen­tu­ra, dovo­lím si kon­sta­to­vat tyto tři kate­go­rie, do kte­rých by hra měla spa­dat, jeli­kož ve hře najde­te oprav­du všech­no, od detek­tiv­ní prá­ce přes pře­střel­ky až po pozvol­nou jízdu měs­teč­kem, kte­rou si vychut­ná­te ze svým par­ťá­kem ve sty­lo­vém vozu a pro­stře­dí ze 40. Let.

Hlavním hrdi­nou této hry je poli­cej­ní detek­tiv jmé­nem Cole Phelps, se kte­rým začí­ná­te hru ve kte­ré, je Váš hrdi­na pro­za­tím pochůz­kář, samo­zřej­mě, že postup­ným hra­ní (řeše­ním růz­ných pří­pa­dů a misí) se Váš hrdi­na postup­ně vypra­co­vá­vá. Vašim úko­lem je řešit mnoh­dy i slo­ži­té pří­pa­dy, Vaší hlav­ní pomůc­kou bude vždy Váš notý­sek, kam si zapi­su­je­te veš­ke­ré poznám­ky z výslechů, poznatky z ohle­dá­vá­ní mís­ta činů atd. dal­ší důle­ži­tá věc, kte­rou bude­te pou­ží­vat je mapa, budou se Vám zná­zor­ňo­vat mís­ta činu a Vy si je tak může­te ozna­čit a násled­ně se Vám obje­ví vle­vo dole navi­gač­ní mapa, kam máte jet či jít. Při jízdě vozem dostá­vá­te také hlá­še­ní o pou­lič­ních nepo­ko­jích a ve hře dále zatý­ká­te zlo­čin­ce, pro­vá­dí­te prvot­ní ohle­dá­ní mís­ta činu, výsle­chy zadr­že­ných padou­chů, pro­vá­dí­te i výsle­chy svěd­ků, kte­ré mnoh­dy dají oprav­du zabrat, abys­te se dopát­ra­li prav­dy a moh­li dále postou­pit a samo­zřej­mě si ve hře i pořád­ně zastří­lí­te při mafi­án­ských pře­střel­kách. Co více napsat úžas­ná hra, úžas­né pro­stře­dí i poje­tí misí, kte­ré bude postup­ně řešit a dále se vypra­co­vá­vat v lep­ší­ho poli­caj­ta.

Ovládání hry je vel­mi jed­no­du­ché i pro­pra­co­va­né, při ohle­dá­vá­ní těla či před­mě­tů z mís­ta činu si před­mě­ty může­te podrob­ně pro­hléd­nout, růz­ně natá­čet a otá­čet, což při tako­vém podrob­ném ohle­dá­ní ruky, je oprav­du záži­tek. V pří­pa­dě, že jede­te ve voze se svým par­ťá­kem a neví­te jak se dosta­ne­te na dané mís­to rych­le, sta­čí se pou­hým tla­čít­kem zeptat své­ho par­ťá­ka a on Vás bude navi­go­vat. Ovládání vozu není zas tak doko­na­lé, ale po chvil­ce si zvyk­ne­te a na krát­ká pře­mís­tě­ní Vám to roz­hod­ně vadit nebu­de. Při stří­le­ní je to také hod­ně jed­no­du­ché, nepřed­po­klá­dám, že by s tím měl někdo pro­blém.

Grafické zpra­co­vá­ní musím říci, že je vel­mi na vyso­ké úrov­ni což už tu dlou­ho neby­lo. Velmi kva­lit­ní zpra­co­vá­ní a rea­lis­tic­ké pro­stře­dí včet­ně postav. Výrazy v obli­če­jích mě zau­ja­li nej­ví­ce, oprav­du si tvůr­ci dali zále­žet, aby hra stá­la za to.

Po hudeb­ní a zvu­ko­vé strán­ce, je hra vel­mi výbor­ná. Zvuky jsou rea­lis­tic­ké, hud­ba a zvu­ky při hře jsou pří­jem­né.

Dalo mi hod­ně pře­mýš­le­ní zku­sit si tuto hru a na rovi­nu říkám, že je oprav­du supro­vá a cena za kte­rou se dnes pro­dá­vá, je vel­mi pří­z­ni­vá a pokud máte rádi poži­tek z vel­mi dob­ré a kva­lit­ní hry, tak vyzkou­šej­te, pří­běh Vás ohro­mí na hodi­ny a hodi­ny hra­ní a roz­hod­ně si nebu­de­te vyčí­tat, co jste si to zase kou­pi­li.

Jediné, co lze hře vytknout je, že na xbox 360 tato hra nevy­šla v češ­ti­ně respek­ti­ve je i bez titul­ků, tak­že si mys­lím, že to může pár hrá­čů odra­dit už jen díky tomu, že hra vyšla pro pc s čes­ký­mi titul­ky. Angličtinu tro­chu ovlá­dám, ale jinak ve hře se dá toho spous­tu pocho­pit a odvo­dit od situ­a­ce, ako­rát si už doslo­va nepře­lo­ží­te dlou­hé dia­lo­gy, pro­to dopo­ru­ču­ji si zapnout titul­ky, jeli­kož mlu­ve­né slo­vo je veli­ce rych­lé.

DSC06907
DSC06908
DSC06909
DSC06910
DSC06911
DSC06912
DSC06913
DSC06914
DSC06915
DSC06916
DSC06917
DSC06918
DSC06919
DSC06921
DSC06922
DSC06923
DSC06924


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 99%
Datum vydá­ní: 17.5.2011
Výrobce: Rockstar Games
Žánr: Akční detek­tiv­ní adven­tu­ra
Počet hrá­čů: 1
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 18


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...