Kritiky.cz > Recenze knih > Kyle Gray: Strážci světla: Plejáda osobností, ze kterých vybírejte, jak je libo

Kyle Gray: Strážci světla: Plejáda osobností, ze kterých vybírejte, jak je libo

Strazci svetla krabicka obalka web

Autor tvr­dí, že u těch­to jeho karet je nej­dů­le­ži­těj­ší nalézt si vlast­ní meto­du, kte­rou k vám budou kar­tič­ky pro­mlou­vat, jak vás budou inspi­ro­vat. Sama jsem s nich nalez­la něko­lik zvlášt­ních vrs­tev, vždy se odkrý­va­ly pod­le nála­dy nebo tako­vé­ho vyš­ší­ho nala­dě­ní a jsem si jis­ta, že do mno­ha jsem vůbec nepro­nik­la.

Možná ty vrst­vy, kte­ré jsou tako­vé ofi­ci­ál­ní, zamě­ře­né na mýtic­kou sym­bo­li­ku jed­not­li­vých bytos­tí, mis­trů a bož­stev, na jejich přes­nou posta­vu či his­to­rii, to neby­lo zrov­na to, co by mne oslo­vo­va­lo, ale mojí par­ke­tou v těch­to kar­tič­kách byla posel­ství, kte­rá jsou pří­mo řeče­na na kar­tě nebo v kní­žeč­ce a intu­i­tiv­ní nahléd­nu­tí mezi tyto řád­ky. To fun­go­va­lo bra­vur­ně ve chví­li, kdy se kar­ty zača­ly spo­jo­vat v cel­ky, u výkla­dů na dvě a více karet.

Najednou jsem žas­la, jak jed­na kar­ta při­ne­se tře­ba jen jed­nu infor­ma­ci, dru­há čty­ři a tře­tí tomu jenom dodá něja­kou zdán­li­vě bez­vý­znam­nou třeš­nič­ku na dort, kte­rou když ochut­ná­te, tak se doslo­va roz­ply­ne­te v poci­tu „to je přes­ně ono!!!“

A to je přes­ně ono!

Tohle nej­spí­še autor zamýš­lel i v tom zámě­ru si nechat na kar­ty hod­ně času. Abychom se postup­ně sezná­mi­li s jejich novou ener­gií, s jejich vyza­řo­vá­ním, pocho­pi­li jejich význa­my, sem tam se sezná­mi­li s něčím novým, s něčím sta­ro­no­vým…. A to všech­no nako­nec dá vel­mi zvlášt­ní a oso­bi­tý obraz, kte­rý Strážci svět­la při výkla­du tvo­ří.

Snad i ten název není zvo­len náhod­ně. Je to mož­ná pocit, že ved­le vás sto­jí něja­ký stráž­ce, kte­rý poo­t­ví­rá tu správ­nou brá­nu, kte­rá vám dá poznat prá­vě to, co v tu chví­li potře­bu­je­te. Dá vám ochut­nat. Maličko, jen mali­lin­ko… ale jen ta drob­ná infor­ma­ce může být dob­rý spouš­tě­čem k vel­mi zásad­ním uvě­do­mě­ním.

Chvílemi mi při­šlo, že těch infor­ma­cí je tady málo, napří­klad opro­ti taro­tu, ale ono toho víc není potře­ba. Každá ta duchov­ní osob­nost vám v kar­tách dá přes­ně jen tako­vou špet­ku koře­ní do myš­len­ky, otáz­ky, živo­ta, kolik v tu chví­li potře­bu­je­te. Na vše ostat­ní musí­te při­jít sami.

A tak si tře­ba může­te vybrat tako­vou­hle kar­tu:

Naděje

Láska a při­je­tí. Láska vám nále­ží. Uvědomte si svou bož­skou hod­no­tu. Vybírejte si lás­ky­pl­né myš­len­ky. „…Naděje je zde se svým šikem andě­lů lás­ky a vede vás k tomu, abys­te pocho­pi­li, že si zaslu­hu­je­te lás­ky­pl­né vzta­hy, milost­né zážit­ky a lás­ky­pl­né při­je­tí ze stra­ny svě­ta, jenž vás obklo­pu­je. Zdá se, že se již posu­nu­je­te za hra­ni­ce, kte­ré jste si kolem sebe v tom­to ohle­du vysta­vě­li, ale věz­te, že kdy­ko­liv o sobě zapo­chy­bu­je­te, může­te při­vo­lat Naději, aby vás zali­la svým zla­tým svět­lem.“

O auto­ro­vi:

Kyle Gray se ve svých 16 letech stal nejmlad­ším pro­fe­si­o­nál­ním jas­no­vid­cem ve Velké Británii a své kli­en­ty a pub­li­kum nepře­stá­vá udi­vo­vat svý­mi neu­vě­ři­tel­ně přes­ný­mi infor­ma­ce­mi. Přednáší a vede worksho­py po celém svě­tě.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2018, www.synergiepublishing.com


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...