Kritiky.cz > Recenze > Kvaska - Druhý pohled

Kvaska - Druhý pohled

//
//

Úno
26

Kvaska - Druhý pohled
V kate­go­rii: Recenze Autor: Slávek Anlauf

Nebývá to zvy­kem, ale po oprav­du roz­sáh­lé dis­ku­zi na téma „dob­rý či špat­ný film?“ jsem se roz­ho­dl dát mož­nost něja­ké­mu čte­ná­ři, kte­rý by chtěl vyjá­d­řit svůj názor. Po této výzvě se mi na mail ozval Martin Taschner, že prý se hoze­nou ruka­vi­ci roz­ho­dl zved­nout. V pří­lo­ze jsem nale­zl recen­zi na Kvasku, kde byl vyjá­d­řen zce­la jiný názor. Řekl jsem si, že i odliš­ný názor si zaslou­ží vaši pozor­nost. Zde tedy máte alter­na­tiv­ní pohled, od naše­ho čte­ná­ře!
Jen bych ješ­tě chtěl upo­zor­nit, že to v žád­ném pří­pa­dě nezna­me­ná, že bych se vzdal své­ho názo­ru na ten­to sní­mek. Pouze jsem vám chtěl umož­nit si pře­číst jiný názor a to ničím a nikým ovliv­něn, abys­te si moh­li na film udě­lat lep­ší obrá­zek.
Film Kvaska, nej­no­věj­ší počin Miriam Landy, před něko­li­ka málo dny obo­ha­til naší nevel­kou (a co si bude­me nalhá­vat, na kva­li­tu nepří­liš boha­tou…) národ­ní kine­ma­to­gra­fii a nut­no podotknout, že i přes nepří­z­ni­vé ohla­sy kri­ti­ků, pře­de­vším pak těch inter­ne­to­vých, ho val­ná vět­ši­na divá­ků při­ja­la vel­mi vře­le.

//
Hned zkra­je se při­znám, že nepa­t­řím mezi vel­ké fanouš­ky čes­ké­ho fil­mu a ani od Kvasky jsem před návště­vou kina mno­ho neo­če­ká­val (po zku­še­nos­tech s „Účastníky zájez­du“ a „Jak se kro­tí kro­ko­dý­li“ se mi může asi jen málo­kdo divit…). Přesto, nebo mož­ná prá­vě pro­to, jsem byl oprav­du mile pře­kva­pen a i s odstu­pem času na sním­ku jen těž­ko hle­dám něja­ké výraz­něj­ší chy­by.
Hlavní myš­len­ka pří­bě­hu, sna­ží­cí se nás pře­svěd­čit, že přejeme-li si něco z celé­ho srd­ce, tak se nám to spl­ní, ori­gi­na­li­tou asi pří­liš nepře­kva­pí. O to více však vynik­nou hned dvě atrak­tiv­ní pro­stře­dí, do kte­rých je děj zasa­zen – 80% fil­mu se ode­hrá­vá v záku­li­sí diva­dla při per­ném nácvi­ku muzi­ká­lu, o zby­tek se podě­lí exte­ri­é­ry se zábě­ry „půvab­ných“ cel čes­kých věz­nic. Budete-li od fil­mu oče­ká­vat váž­né myš­len­ky, strikt­ně reál­ný pří­běh či snad dokon­ce něja­ké hlu­bo­ké poslá­ní svě­tu, asi ode­jde­te ze sálu zkla­má­ni. Příběh se rea­li­tě nepři­blí­ží o moc více, než v kome­die typu „Připoutejte se, pro­sím“ či „Lotrando a Zubejda“ – spí­še než o doku­ment ze záku­li­sí muzi­ká­lo­vé tvor­by se jed­ná o naiv­ní pohád­ku, jak se pros­tý vězeň vydal do svě­ta za štěs­tím. Posuďte sami, jak pra­ví děj z ofi­ci­ál­ní­ho píár­ka: „Hlavní hrdi­na pří­bě­hu Micky (Tomsa) se ocit­ne ne svou vinou ve věze­ní. Při živo­tě ho drží jen jeho vel­ká lás­ka k muzi­ká­lo­vé hvězdě Karin (Vondráčková). Aby se s ní mohl sezná­mit, roz­hod­ne se zúčast­nit vypsa­né­ho kon­kur­zu na nový muzi­kál a ute­če z věze­ní. Kuriózním způ­so­bem se mu nako­nec pove­de jak utéct, tak pro­jít celým kon­kur­zem. Konečně se sezna­mu­je s Karin a na vlast­ní kůži zaží­vá muzi­ká­lo­vý dril. Den pre­mi­é­ry se blí­ží a poli­cie je Mickymu na sto­pě…“
Přistoupíte-li na na tuto hru nada­né reži­sér­ky, roz­hod­ně nebu­de­te zkla­má­ni. Film se nebe­re pří­liš váž­ně a je až po okraj napl­ně­ný humo­rem –šab­lo­no­vi­té posta­vy, po krát­kém čase rych­le odha­lí­te a nechá­te se uná­šet na vlně jejich spe­ci­fic­ké­ho pro­je­vu. Mezi sil­né strán­ky fil­mu roz­hod­ně pat­ří výteč­né herec­ké výko­ny všech zúčast­ně­ných, kdy se kaž­dý zhos­til své role na výbor­nou. V plejá­dě špič­ko­vých výko­nů je jen vel­mi těž­ké něko­ho vyzdvih­nout, ale asi nej­ví­ce vyční­va­li Roman Pomajbo jako cho­le­ric­ký reži­sér či tra­dič­ně skvě­lý Jiří Korn v roli poho­dář­ské­ho stár­nou­cí­ho her­ce. Hlavní posta­vy Filip Tomsa (cti­žá­dosti­vý sní­lek) i Lucie Vondráčková (intro­vert­ní hvězda) pří­liš nevy­ční­va­jí a namís­to str­há­vá­ní pozor­nos­ti na svůj cha­rak­ter zahrá­ly přes­ně to, co bylo potře­ba. K dal­ším pozi­ti­vům bych při­po­jil i exce­lent­ní kame­ru a pře­de­vším chytla­vou hud­bu z pera Daniela Landy, kte­rý si mimo­cho­dem střih­nul i jed­nu z nej­vtip­něj­ších rolí – namyš­le­nou hvězdu Frantu, kte­rý toho sice moc nena­mlu­vil, ale vždy doká­zal pub­li­kum svým aro­gant­ním vystu­po­vá­ním spo­leh­li­vě roze­smát.
Co mě nao­pak pří­liš nepo­tě­ši­lo, byla sto­páž (číta­jí­cí 106 minut), kte­rá je v někte­rých scé­nách jen vel­mi umě­le nata­ho­va­ná a kde by se stři­ha­čo­vy nůž­ky oprav­du moh­ly (a měly…) pořád­ně vyřá­dit.
Verdikt: Máte-li chuť se jít do kina odre­a­go­vat na kome­dii, kte­rá se bere ješ­tě méně váž­ně než tře­tí část Hvězdných válek, mohu Vám Kvasku vře­le dopo­ru­čit – bude­te se dob­ře bavit.
Tuto recen­zi napsal Martin Taschner*Pokud máte něja­kou při­po­mín­ku, piš­te do komen­tá­řů pod člán­kem.

Komentáře

Jméno (vyža­do­vá­no)
E-mail (vyža­do­vá­no)
Webová strán­ka
Text komen­tá­ře:

  • Tulpan12. května 2007 Tulpan Konečně film, který je natočen srdcem. Konečně film, jenž má cit a sílu v tom pravém slova smyslu. Film co nemá zhola nic společného s komerční mašinérií […] Posted in Recenze
  • TOP 7 ponorkových filmů6. května 2021 TOP 7 ponorkových filmů Ponorka U283 mě inspirovala k tomu, že jsem sestavil žebříček 7 nejlepších ponorkových filmů! 7) Ponorka U-571 O tom, jak rozluštit německý kód Enigma už Filmfanatic jeden […] Posted in Zajímavosti
  • První klapka očekávaného filmu o Miladě Horákové padne začátkem dubna24. února 2015 První klapka očekávaného filmu o Miladě Horákové padne začátkem dubna Milada, první celovečerní film o Miladě Horákové, ženě, která se stala symbolem odvážného boje za svobodu, se začne natáčet začátkem dubna v Terezíně. Režisér, scenárista a producent David […] Posted in Články
  • Nejlepší přítel9. února 2020 Nejlepší přítel Každý někomu připadá nudný. To není důležité. Je však nutné zabránit tomu, abyste nudili sami sebe. (Gerald Brenan) Kdo je nejdůležitější osobou ve vašem životě? Přemýšlejte chvíli o této […] Posted in Ze života
  • Rozhovor s Annou Polívkovou13. dubna 2017 Rozhovor s Annou Polívkovou Co vás přesvědčilo k účinkování ve filmu Špunti na vodě? Ten scénář byl hrozně hezký a samozřejmě také zajímavá parta kolegů a pohodový pan režisér Chlumský, který umí hodně vtipně […] Posted in Rozhovory
  • Mars láká i odrazuje17. října 2018 Mars láká i odrazuje Tvůrci nového filmu Mars měli možnost  natočit na vědecké základně uprostřed pouště v americkém Utahu film. Ve skromných podmínkách pracoval filmový štáb spolu s malou skupinkou herců  po […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Den poté23. května 2004 Den poté Výzkumy klimatologa Jacka Halla (Dennis Quaid), naznačují, že by globální oteplování mohlo spustit prudkou a katastrofální změnu zemského klimatu. Všechno začalo, když se Hall stal svědkem […] Posted in Filmové premiéry
  • Highlights: SWITZERLAND vs GERMANY | 2021 #IIHFWorlds3. června 2021 Highlights: SWITZERLAND vs GERMANY | 2021 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Železo se má kout, dokud je žhavé, a tím pádem je na čase...18. června 2020 Železo se má kout, dokud je žhavé, a tím pádem je na čase... Železo se má kout, dokud je žhavé, a tím pádem je na čase navázat na článek z minulého týdne. V něm jsme si s redak...moviezone.czTéma: 10 vyhlížených filmů, kterých se pravděpodobně nikdy […] Posted in Krátké aktuality
  • Manželské okovy - opravdu silný příběh12. listopadu 2018 Manželské okovy - opravdu silný příběh Máte rádi romány Kláry Janečkové? Chcete zažít opravdu silný příběh a trochu se i bát? Neváhejte a sáhněte po novince Manželské okovy. Rozhodně nebudete litovat.  Sofie po otcově smrti a […] Posted in Recenze knih

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 3,25845 s | počet dotazů: 234 | paměť: 52893 KB. | 20.06.2021 - 15:08:08