Kritiky.cz > Pro domov > Kvalitní vybavení do kanceláře

Kvalitní vybavení do kanceláře


Mnoho lidí, kte­ří pra­cu­jí v pro­vo­zu a jsou zvyklí na těž­kou manu­ál­ní prá­ci, by prav­dě­po­dob­ně řek­li na adre­su tak­zva­ných kan­ce­lář­ských myší, že berou vyso­ký plat za žád­nou prá­ci. Jakoby veš­ke­rou prá­ci odvá­děl počí­tač a oni u něho jen sedě­li.

Každý pod­ni­ka­tel ovšem ví, že to tak není. Mít v pořád­ku všech­ny papí­ry před­sta­vu­je alfu a ome­gu úspěš­né­ho pod­ni­ká­ní a v nepo­sled­ní řaděkan­ce­lář­ské­ho záze­mí vyu­ží­va­jí také obchod­ní zástup­ci a co si bude­me nalhá­vat, na nich veš­ke­rý zisk sto­jí. Vyrobit není tak slo­ži­té, jako úspěš­ně pro­dat. Proto kaž­dý sku­teč­ně správ­ný pod­ni­ka­tel má zájem na tom, aby jeho zaměst­nan­ci měli to nej­lep­ší záze­mí. Protože kva­li­ta pra­co­viš­tě se urči­tě odra­zí na kva­li­tě odve­de­né prá­ce.
 

Myslet na to, co je třeba

Na co by neměl zaměst­na­va­tel roz­hod­ně zapo­mí­nat, když zaři­zu­je kan­ce­lář?

 1. Kvalitní náby­tek,kte­rý nejen že skvě­le vypa­dá, ale je záro­veň také kva­lit­ní a vhod­ně repre­zen­tu­je Vaší fir­mu
 2. Vhodné deko­ra­cejsou roz­hod­ně na mís­tě. Mnoho lidí se domní­vá, že
 3. Kvalitní tech­nic­ké a IT vyba­ve­ní
 4. Kvalitní záze­mí ze zdra­vot­ní­ho hle­dis­ka, napří­klad by měly být samo­zřej­mos­tí ergo­no­mic­ké klá­ves­ni­ce, spe­ci­ál­ní sto­ly a kan­ce­lář­ské židle, kte­ré zaru­ču­jí kom­fort­ní a zdra­vé seze­ní a prá­ci.
 5. Oddechová část,napří­klad kuleč­ní­ko­vý stůl, stol­ní fot­bal, roto­ped, nebo tře­ba i gau­čík k leže­ní. Pracovníci pra­cu­jí přes čas, zaslou­ží si chví­li odpo­čin­ku
 6. Občerstvovací část.Pressovač na kávu, mine­rál­ky, pří­pad­ně mož­nost kou­pit si lev­né občer­stve­ní, to je také v sou­čas­nos­ti cel­kem běž­ná zále­ži­tost.

 
Zkrátka je urči­tě zapo­tře­bí věno­vat tomu dosta­teč­nou pozor­nost dří­ve, než začne­te se samot­ným pod­ni­ká­ním. Rozhodně není na ško­du, když si vez­me­te na pomoc archi­tek­ta.
 
Možná už kan­ce­lá­ře vyba­ve­né máte. Samozřejmě není nut­né, abys­te vše likvi­do­va­li, ale roz­hod­ně je na mís­tě kan­ce­lá­ře ino­vo­vat pod­le moder­ních poža­dav­ků. Vaši pod­ří­ze­ní za to urči­tě sto­jí. Vždyť pokud se budou cítit dob­ře, budou podá­vat také ade­kvát­ní pra­cov­ní výsle­dek.


Foto: Pixabay

 • I v kanceláři se můžeme fungovat udržitelně16. března 2021 I v kanceláři se můžeme fungovat udržitelně Ať už podnikáte, nebo jste zaměstnaní, v práci většinou všichni trávíme spoustu času. Proto by i naše pracovní prostředí mělo odpovídat jeho náročným potřebám. Kancelář, vybavená […] Posted in Pro domov
 • Virtuální kancelář27. února 2021 Virtuální kancelář Když začínáte s podnikáním, je samozřejmé, že začínáte pomalu. Jen málokdo jde do rizika a nastaví si vysokou prestiž v podobě luxusní kanceláře na vyhlášené adrese, luxusním voze a jiných […] Posted in Pro domov
 • Vsaďte na to, na co se můžete spolehnout25. února 2021 Vsaďte na to, na co se můžete spolehnout Pokud tedy přemýšlíte nad tím, co byste mohli udělat pro úspěch Vašich stránek, je vždy dobré vědět, že tu pro Vás jsou možnosti, které by se Vám mohly líbit. Ono dosáhnout vyšší […] Posted in Pro domov
 • Pronajmout si svou vlastní kancelář7. února 2021 Pronajmout si svou vlastní kancelář Začal jste pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná a chystáte si pronajmout svoji vlastní kancelář? Možná zažíváte trochu výrazné a nepříjemné dilema. Dělat sám na sebe […] Posted in Pro domov
 • Útulná kancelář je určitě velmi důležitá13. ledna 2021 Útulná kancelář je určitě velmi důležitá V práci trávíme mnoho času, na tom se určitě všichni shodneme. Není to právě příjemné, ale nedá se s tím nic dělat. Minimálně osm hodin, ale mnozí z nás tráví v hodině dvanáct hodin a […] Posted in Pro domov
 • I doma by měla mít kancelář vhodné vybavení22. prosince 2020 I doma by měla mít kancelář vhodné vybavení V současné době je velmi rozšířen a u spousty zaměstnanců oblíbený výkon práce z domova, tedy home office. Ne každý zaměstnavatel toto umožňuje, ale kdo má takovou možnost, pak je […] Posted in Pro domov
 • Víc než jen kvalitní kancelář6. prosince 2020 Víc než jen kvalitní kancelář Kvalitní kancelář to je samozřejmě komfortní vybavení i zázemí, které zodpovědný zaměstnavatel zajistí svým podřízeným. Ostatně, když myslí na druhé, myslí tím samozřejmě také na svůj […] Posted in Pro domov
 • Jak si zařídit kancelář v domácím prostředí?22. října 2020 Jak si zařídit kancelář v domácím prostředí? V dnešní době je velice populární práce z domova. Tato práce se stává stále více atraktivní a využívá ji mnohem více lidí, pokud to zaměstnavatel umožňuje. Ovšem pokud neděláte […] Posted in Pro domov
 • Matyáš Valenta, herec31. května 2019 Matyáš Valenta, herec Jaké je to být Vojtův mladší brácha? Skvělý. I když já mu ve filmu dost škodím a lezu na nervy. Ale mimo natáčení jsme si rozuměli. Třeba jsme mezi záběry spolu chytali ryby, ale rušili […] Posted in Rozhovory
 • ztraceny svet0027. března 2005 Jurský park: Ztracený svět - Crichtone, uděláme pár změn, ju? Když Steven Spielberg s úspěchem zfilmoval Crichtonův Jurský park, řekl si asi, proč to nezkusit i s jeho pokračováním. Opět kontaktoval firmu Industrial Light & Magic svého kamaráda […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,95278 s | počet dotazů: 212 | paměť: 50009 KB. | 11.04.2021 - 00:20:23