Kritiky.cz > Pro ženy > Kvalitní sex je důležitý pro dobrý vztah

Kvalitní sex je důležitý pro dobrý vztah

img a295837 w1731 t1507282046

Mnoho žen tvr­dí, že sex k živo­tu nepo­tře­bu­jí, že se bez něj obe­jdou, že na něj ani nemys­lí. Je to ale oprav­du tak? Nejsou to jen tako­vé hrdin­ské řeči? Pravděpodobně to jsou pou­ze řeči. Sex je důle­ži­tý nejen pro život, ale také pro dob­rý a har­mo­nic­ký vztah. Pokud to nekla­pe v sexu, mnoh­dy se stá­vá, že se vztah postu­pem času roz­pad­ne.
polibek v trávě
Mnohdy se stá­vá, že jeden z part­ne­rů nemá na sex chuť. Pokud to trvá krat­ší dobu, je to napros­to nor­mál­ní. Nemusíte se milo­vat den­ně. Chuť na sex totiž ovliv­ňu­je spous­ta okol­nos­tí, ať už je to aktu­ál­ní zdra­vot­ní stav, sta­ros­ti a pro­blémy, kte­ré vás trá­pí, úna­va, nesho­dy ve vzta­hu… Pokud si chce­te s part­ne­rem užít krás­nou intim­ní chvil­ku, měli bys­te se na to plně sou­stře­dit, tak­že jest­li vás momen­tál­ně něco trá­pí, je napros­to nor­mál­ní, že milost­né hrát­ky odlo­ží­te na jin­dy. Jestli ale tako­vá sexu­ál­ní absti­nen­ce trvá del­ší dobu, je vel­mi prav­dě­po­dob­né, že se něco děje. Měli bys­te si pro­to s part­ne­rem pro­mlu­vit. Komunikace je veli­ce důle­ži­tá. Zabráníte tak totiž zby­teč­né­mu domýš­le­ní a vymýš­le­ní scé­ná­řů, proč se s pro­tějš­kem nechce­te milo­vat. Takové odmí­tá­ní může být pro toho dru­hé­ho po urči­tém čase zdr­cu­jí­cí, může vyvo­lat pocit, že vám není dost dob­rý, že vás nepři­ta­hu­je, nebo dokon­ce že máte na sex něko­ho jiné­ho. Tyto myš­len­ky býva­jí čas­to zby­teč­né a neprav­di­vé, ale pokud nedo­ká­že­te s part­ne­rem komu­ni­ko­vat a situ­a­ci mu řád­ně vysvět­lit, tak pros­tě při­jdou.
silueta lásky
Další oblast, o kte­ré bys­te se měli nau­čit komu­ni­ko­vat, je to, zda se vám sex s part­ne­rem líbí. Měli bys­te si umět říct, co se vám líbí, co se vám nao­pak nelí­bí, co bys­te tře­ba chtě­li vyzkou­šet, zda vás sex s part­ne­rem napl­ňu­je nebo zda vás nenu­dí. Sex je oblast, ve kte­ré se neu­stá­le učí­me. Učíme se pozná­vat své vlast­ní tělo, učí­me se pozná­vat tělo part­ne­ra, sna­ží­me se zjis­tit, na co pro­těj­šek rea­gu­je, co mu vyho­vu­je, a jak ho pořád­ně uspo­ko­jit.

Takové sexu­ál­ní uvol­ně­ní je výbor­ný lék na stres, pro­to­že se během něj vypla­vu­jí endor­fi­ny, kte­ré způ­so­bu­jí dobrou nála­du.Sex není ve vzta­hu sice to nej­pod­stat­něj­ší, ale je jeho důle­ži­tou sou­čás­tí. Proto pra­cuj­te na komu­ni­ka­ci, nestyď­te se před sebou, nauč­te se mlu­vit i o chou­los­ti­věj­ších věcech a uží­vej­te si své milost­né chvil­ky napl­no.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,17615 s | počet dotazů: 229 | paměť: 47046 KB. | 28.02.2021 - 00:29:05