Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Kvalitní matrace je základem kvalitního spánku

Kvalitní matrace je základem kvalitního spánku

Matrace
Matrace

Patříte mezi ty nešťast­ní­ky, co míva­jí potí­že se spa­ním? Nemůžete dlou­ho usnout a během noci se budí­te a pře­va­lu­je­te? A navíc se ráno se při vstá­vá­ní se cítí­te celí roz­lá­ma­ní? Pak je pří­hod­ná chví­le pro peč­li­vý výběr nové mat­ra­ce. Kvalitní mat­ra­ce jetotiž klí­čem k dosa­že­ní klid­né­ho spán­ku. Tento člá­nek vám napo­ví, jak si idpo­ví­da­jí­cí mat­ra­ci vybí­rat, a na co si při­tom dát pozor.

Kvalitní matrace najdeme ve specializovaných prodejnách

Matrací a jejich dru­hů je na výběr mno­ho a způ­so­by jejich výro­by a kon­struk­ce se neu­stá­le vyví­jí a zdo­ko­na­lu­jí. Kde bychom měli kva­lit­ní mat­ra­ce vybí­rat? Rozhodně ne ve vel­kých hyper­mar­ke­tech, nýbrž ve spe­ci­a­li­zo­va­ných pro­dej­nách. Jedině tam totiž poří­dí­me sku­teč­ně kva­lit­ní mat­ra­ci, kte­rá nám bude zajiš­ťo­vat plno­hod­not­ný spá­nek řadu let. Navíc nám v nich může s náku­pem té pra­vé pomoct kva­li­fi­ko­va­ný per­so­nál.

Matraci si na pro­dej­ně roz­hod­ně pořád­ně vyzkou­šej­te. Klidně se na ni natáh­ně­te a chví­li se pře­va­luj­te. Jedině tak si ově­ří­te, jak se vám na ní bude ve sku­teč­nos­ti ležet.

7 pravidel pro výběr dobré matrace

K jakým kri­té­ri­ím bys­te měli při náku­pu mat­ra­ce měli při­hléd­nout? Zde je seznam vlast­nos­tí, kte­ré by zvo­le­ná mat­ra­ce měla urči­tě mít :

1. Odolnost

Matrace by měla být sice poho­dl­ná a tělu při­způ­so­bi­vá. Avšak záro­veň je také důle­ži­té aby byla odol­ná a dlou­ho vydr­že­la. Vyplatí se pro­to inves­to­vat do těch sku­teč­ně kva­lit­ních, aby je neby­lo tře­ba za chví­li opět vymě­ňo­vat.

2. Prodyšnost

Dobrá pro­dyš­nost je klí­čo­vou vlast­nos­tí, neboť zabra­ňu­je vzni­ku plís­ní a šíře­ní roz­to­čů. Navíc jsou pro­dyš­né mat­ra­ce důle­ži­té pro pří­pa­dy, kdy se člo­věk v noci potí.

3. Hygieničnost

Kromě pro­dyš­nos­ti hra­je roli v udr­žo­vá­ní čis­to­ty vaší mat­ra­ce také tře­ba to, zda je vyro­be­na z vhod­ných mate­ri­á­lů, má anti­bak­te­ri­ál­ní povrch, a zda lze její povlak sejmout a vyprat.

4. Podpora

Ortopedické vlast­nos­ti mat­ra­ce jsou vel­mi pod­stat­né, neboť na jí strá­ví­me znač­nou část naše­ho živo­ta a má tak neza­ne­dba­tel­ný dopad na naše fyzic­ké zdra­ví. Správná mat­ra­ce musí pod­pí­rat a zafi­xo­vat páteř v co nej­při­ro­ze­něj­ší polo­ze. Je nut­né, aby při­tom byla při­způ­so­bi­vá a elas­tic­ká, a pro­hý­ba­la se jen v mís­tech, kde ji zatí­ží­me svým tělem.

5. Tuhost

Matrace se vyrá­bě­jí růz­ně tuhé. Někdo pre­fe­ru­je ty vel­mi tvr­dé, někdo nao­pak dává před­nost měk­kým. Není to však pou­ze o tom, co je komu poho­dl­né (i když to je vel­mi důle­ži­té) ale i o tom, co se pro koho hodí ze zdra­vot­ní­ho hle­dis­ka. Pro malé děti a mimin­ka jsou vhod­né tuž­ší mat­ra­ce už kvů­li tomu, že jejich stav­ba těla je při spán­ku na pří­liš měk­ké mat­ra­ci náchyl­něj­ší k defor­ma­ci. V pří­pa­dě seni­o­rů je vol­ba měk­čí mat­ra­ce nao­pak žáda­ná. Ty oprav­du kva­lit­ní mat­ra­ce býva­jí roz­čle­ně­ny na něko­lik čás­tí s růz­nou mírou tuhos­ti, kte­ré se ide­ál­ně uzpů­so­bí lid­ské­mu tělu, neboť to při­ro­ze­ně v kaž­dé čás­ti zatí­ží mat­ra­ci jinou vahou.

6. Výška

Matrace se liší také výš­kou. Poslední dobou jsou stá­le více a více popu­lár­ní vyš­ší mat­ra­ce, kte­ré jsou vyni­ka­jí­cí vol­bou pro seni­o­ry, pro­to­že vyža­du­jí méně pohy­bu při ulé­há­ní a vstá­vá­ní.

7. Materiál

Materiály, ze kte­rých se mat­ra­ce sklá­dá, jsou také samo­zřej­mě mezi těmi nej­dů­le­ži­těj­ší­mi para­me­t­ry, neboť kon­struk­ce a slo­že­ní mat­ra­ce ovliv­ňu­je všech­ny výše zmí­ně­né vlast­nos­ti. Mezi nej­lep­ší mate­ri­á­ly, kte­ré jsou pro­dyš­né, při­způ­so­bi­vé, poho­dl­né a bytel­né pat­ří pamě­ťo­vá pěna, stu­de­ná pěna, poly­u­re­tan, taš­tič­ko­vé jádro a koko­so­vé vlák­no.

Nespočívá to však jen v matraci

Není důle­ži­té jen to, jakou mat­ra­ci máte, ale i to, na co ji umís­tí­te. Matrace totiž fun­gu­je nej­e­fek­tiv­ně­ji v kom­bi­na­ci s vhod­ným roš­tem.

Mimo to zdra­vý spá­nek ovliv­ňu­jí i naše návy­ky. Počítá se mezi ně mno­ho okol­nos­tí, od naše­ho jídel­níč­ku po tep­lo­tu v lož­ni­ci, kte­rá by se měla pohy­bo­vat mezi 15,5 a 19°C. K dob­ré­mu spán­ku nám mimo jiné dopo­mů­že pohyb, vysta­ve­ní slun­ci, a pra­vi­del­ný režim.

Doufáme, že vám ten­to člá­nek bude uži­teč­ným při výbě­ru nové mat­ra­ce. Nezapomínejte, že pro její výběr je nut­né brát v potaz něko­lik fak­to­rů!

Jak čas­to jste zvyklí měnit své mat­ra­ce? Překvapilo vás, co všech­no by měla kva­lit­ní mat­ra­ce spl­ňo­vat? Přispějte do dis­ku­se


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,69725 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55766 KB. | 20.05.2022 - 18:52:15