Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kurýr - „Dohoda je dohoda, nikdy ji neporušuj.“ Akční masáž s Jasonem Stathamem v hlavní roli z dílny Luca Bessona

Kurýr - „Dohoda je dohoda, nikdy ji neporušuj.“ Akční masáž s Jasonem Stathamem v hlavní roli z dílny Luca Bessona

Kuryr

Louis Letterier a Corey Yuen, dvě odliš­né reži­sér­ské ško­ly Francie a Hong Kongu si daly dosta­ve­níč­ko, aby pod vede­ním Luca Bessona nato­či­ly akč­ní zába­vu pro pře­rost­lé děti.

Frank Martin je kurýr. Dodává oše­met­né zásil­ky rych­le, přes­ně, bez­peč­ně. Jak by také ne, je to býva­lý pří­sluš­ník elit­ních armád­ních jed­no­tek, přes­nost, zása­do­vost, stro­host a dis­krét­nost je jeho při­ro­ze­nos­tí. Se svým čer­ným BMW 735 z roku 1990 vám kdy­ko­liv kam­ko­liv pře­pra­ví coko­liv. Stačí jen respek­to­vat jeho pra­vi­dla a vaši tchýni odve­ze tak dale­ko, že už se bez­peč­ně nikdy nevrá­tí. Samozřejmě pokud ale nevy­pa­dá jako krás­ná Číňanka Shu Qi (ne to jmé­no jsem si oprav­du nevy­mys­lel, tak mě pro­sím neměj­te za spros­ťá­ka). Frank pros­tě jed­nou poru­ší pra­vi­dlo z nej­zá­sad­něj­ších: „Nikdy neo­te­ví­rej zásil­ku“ a pro­blémy jsou na ces­tě. Jeho poklid­ný život se obra­cí naru­by, stej­ně jako jeho pověst ve svě­tě zlo­či­nu. Nesměl by to ale být Frank, aby se ze vše­ho nedo­stal ven s úsmě­vem na rtech.

Po pří­bě­hu moc nechtěj­te, o ten tu jde až v dru­hé řadě. Hlavní je zába­va a na tu vsa­di­la reži­sér­ská dvo­ji­ce měrou vrcho­va­tou. Od začát­ku do kon­ce se nudit nebu­de­te a ikdyž je vět­ši­na věcí před­ví­da­tel­ná, cho­re­o­gra­fie akč­ních scén vám na to dá zapo­me­nout.

Jason Statham se koneč­ně zaslou­že­ně dočkal své prv­ní oprav­du vel­ké hlav­ní role a vychá­zí z toho­to úko­lu s vědo­mým, že udě­lal co mohl. Nikdo snad od něj neče­ká srd­ce­ryv­né psy­cho­lo­gic­ké ana­lý­zy sama sebe, tak­že po vět­ši­nu času si vysta­čí buď s kamen­nou tvá­ří, nebo se sym­pa­tic­kým iro­nic­kým úškleb­kem. Ten je ve fil­mech toho­to raže­ní pří­mo nezbyt­nos­tí a Statham se ho nau­čil dob­ře ovlá­dat už v Podfucku, nebo Mean Machine. Bojové scé­ny zvlá­dá s pře­hle­dem, pod vede­ním reži­sé­ra akč­ních scén Coreyho Yuena to snad ani jinak nejde. Zvláště pove­de­ný je sou­boj na ole­jem pokry­té zemi s asi dva­ce­ti pro­tiv­ní­ky. Jeho žen­ský pro­těj­šek Shu Qi je hezká, svo­ji roli si ode­hrá­la cel­kem solid­ně a o ostat­ních se snad ani není tře­ba zmi­ňo­vat, pro­to­že vět­ši­na z nich nevy­dr­ží naži­vu tak dlou­ho, abys­te si je zapa­ma­to­va­li.

Luc Besson byl u toho­to fil­mu spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře a ješ­tě pro­du­cen­tem. Myslím, že nešlá­pl ved­le a mini­mál­ně se mu vrá­tí pení­ze vlo­že­né do toho­to pro­jek­tu. Vsadil spí­še na nezná­mé tvůr­ce, her­ci počí­na­je a stři­hem kon­če.

Kurýr je pří­jem­ným zpes­t­ře­ním letoš­ní zimy, zve­da­jí ho hlav­ně akč­ní scé­ny a před­sta­vi­tel hlav­ní role Jason Statham. Po logic­kých dírách v pří­bě­hu moc nepá­t­rej­te, o to tu pře­ce nejde. Hlavní je křiš­ťá­lo­vě čis­tá radost ze zába­vy, kte­ré vám ten­to film poskyt­ne oprav­du dost.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 3,22266 s | počet dotazů: 221 | paměť: 52064 KB. | 24.06.2021 - 05:30:37