Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kurýr - „Dohoda je dohoda, nikdy ji neporušuj.“ Akční masáž s Jasonem Stathamem v hlavní roli z dílny Luca Bessona

Kurýr - „Dohoda je dohoda, nikdy ji neporušuj.“ Akční masáž s Jasonem Stathamem v hlavní roli z dílny Luca Bessona

Kuryr
Kuryr

Louis Letterier a Corey Yuen, dvě odliš­né reži­sér­ské ško­ly Francie a Hong Kongu si daly dosta­ve­níč­ko, aby pod vede­ním Luca Bessona nato­či­ly akč­ní zába­vu pro pře­rost­lé děti.

Frank Martin je kurýr. Dodává oše­met­né zásil­ky rych­le, přes­ně, bez­peč­ně. Jak by také ne, je to býva­lý pří­sluš­ník elit­ních armád­ních jed­no­tek, přes­nost, zása­do­vost, stro­host a dis­krét­nost je jeho při­ro­ze­nos­tí. Se svým čer­ným BMW 735 z roku 1990 vám kdy­ko­liv kam­ko­liv pře­pra­ví coko­liv. Stačí jen respek­to­vat jeho pra­vi­dla a vaši tchýni odve­ze tak dale­ko, že už se bez­peč­ně nikdy nevrá­tí. Samozřejmě pokud ale nevy­pa­dá jako krás­ná Číňanka Shu Qi (ne to jmé­no jsem si oprav­du nevy­mys­lel, tak mě pro­sím neměj­te za spros­ťá­ka). Frank pros­tě jed­nou poru­ší pra­vi­dlo z nej­zá­sad­něj­ších: „Nikdy neo­te­ví­rej zásil­ku“ a pro­blémy jsou na ces­tě. Jeho poklid­ný život se obra­cí naru­by, stej­ně jako jeho pověst ve svě­tě zlo­či­nu. Nesměl by to ale být Frank, aby se ze vše­ho nedo­stal ven s úsmě­vem na rtech.

Po pří­bě­hu moc nechtěj­te, o ten tu jde až v dru­hé řadě. Hlavní je zába­va a na tu vsa­di­la reži­sér­ská dvo­ji­ce měrou vrcho­va­tou. Od začát­ku do kon­ce se nudit nebu­de­te a ikdyž je vět­ši­na věcí před­ví­da­tel­ná, cho­re­o­gra­fie akč­ních scén vám na to dá zapo­me­nout.

Jason Statham se koneč­ně zaslou­že­ně dočkal své prv­ní oprav­du vel­ké hlav­ní role a vychá­zí z toho­to úko­lu s vědo­mým, že udě­lal co mohl. Nikdo snad od něj neče­ká srd­ce­ryv­né psy­cho­lo­gic­ké ana­lý­zy sama sebe, tak­že po vět­ši­nu času si vysta­čí buď s kamen­nou tvá­ří, nebo se sym­pa­tic­kým iro­nic­kým úškleb­kem. Ten je ve fil­mech toho­to raže­ní pří­mo nezbyt­nos­tí a Statham se ho nau­čil dob­ře ovlá­dat už v Podfucku, nebo Mean Machine. Bojové scé­ny zvlá­dá s pře­hle­dem, pod vede­ním reži­sé­ra akč­ních scén Coreyho Yuena to snad ani jinak nejde. Zvláště pove­de­ný je sou­boj na ole­jem pokry­té zemi s asi dva­ce­ti pro­tiv­ní­ky. Jeho žen­ský pro­těj­šek Shu Qi je hezká, svo­ji roli si ode­hrá­la cel­kem solid­ně a o ostat­ních se snad ani není tře­ba zmi­ňo­vat, pro­to­že vět­ši­na z nich nevy­dr­ží naži­vu tak dlou­ho, abys­te si je zapa­ma­to­va­li.

Luc Besson byl u toho­to fil­mu spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře a ješ­tě pro­du­cen­tem. Myslím, že nešlá­pl ved­le a mini­mál­ně se mu vrá­tí pení­ze vlo­že­né do toho­to pro­jek­tu. Vsadil spí­še na nezná­mé tvůr­ce, her­ci počí­na­je a stři­hem kon­če.

Kurýr je pří­jem­ným zpes­t­ře­ním letoš­ní zimy, zve­da­jí ho hlav­ně akč­ní scé­ny a před­sta­vi­tel hlav­ní role Jason Statham. Po logic­kých dírách v pří­bě­hu moc nepá­t­rej­te, o to tu pře­ce nejde. Hlavní je křiš­ťá­lo­vě čis­tá radost ze zába­vy, kte­ré vám ten­to film poskyt­ne oprav­du dost.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Sedm let v Tibetu27. února 2022 Sedm let v Tibetu Sedm let v Tibetu je americký válečný životopisný film z roku 1997, který natočil Jean-Jacques Annaud. Film je založen na vzpomínkové knize rakouského horolezce a důstojníka SS Heinricha […] Posted in Speciály
  • Růžový panter4. prosince 2021 Růžový panter Hlavním tématem filmu je samozřejmě opět detektivní zápletka týkající se zmizení pověstného růžového diamantu. Tentokrát na fotbalovém stadionu… Ve filmu opět vystupují známé postavičky či […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kletba bratří Grimmů - recenze7. listopadu 2021 Kletba bratří Grimmů - recenze Přiznám se hned a bez mučení. Nevím pořádně, kdo je Terry Gilliam. Jistě mám povědomí o Monty Pythonech a o tom, že natočil Brazil, ale tím to u mě končí. Asi jsem moc mladý, nebo nejsem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zastav a nepřežiješ5. srpna 2021 Zastav a nepřežiješ Ráno se probudíte a v hlavě vám zazvoní všechny zvonky. Snažíte se vzpomenout si, co se včera stalo, ale zatím bez úspěchu. Potácíte se v místnosti, kde na DVD najdete nahraný vzkaz jedné […] Posted in Retro filmové recenze
  • Šifra mistra Leonarda28. dubna 2021 Šifra mistra Leonarda Když jsem viděl kolik věcí se napsalo o Šifře (jak se v Cannes filmoví kritici smáli kvůli výkonu Toma Hankse atd..), nechtěl jsem o ní psát hned, ale chtěl jsem jí v sobě nechat vstřebat […] Posted in Retro filmové recenze
  • Blade 2 - Tentokrát z hlavního města ČR.15. dubna 2021 Blade 2 - Tentokrát z hlavního města ČR.    Drazí lidé, vítejte u nás v Praze a prosím, navštivte noční linku č. 52. Navštivte naší milou transfúzní stanici, kde můžete darovat svou cenou krev. Upíři mohou poklidu žít a nemusí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Blade - V hlavní roli Stephen Dorff a Wesley Snipes. 14. dubna 2021 Blade - V hlavní roli Stephen Dorff a Wesley Snipes.  Až po okraje napěchovaný akční thriller v režii Stephena Norringtona.  Oddechových akčních filmů není nikdy dost a tak každý další působí jako osvěžující balzám. Ne, že by nebyl dostatek […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rallye smrti - Rychle a zběsile dle Paula W.S. Andersona25. března 2021 Rallye smrti - Rychle a zběsile dle Paula W.S. Andersona Film začíná slovy: „Americká ekonomika se zhroutila.“ Po současné světové ekonomické krizi by se tato hláška dala označit za prorocká slova, ale žádnou sofistikovanou studii budoucnosti […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lucy - Opravdu používáme jenom část svého mozku?23. listopadu 2020 Lucy - Opravdu používáme jenom část svého mozku? Studentka Lucy má přítele, který stejně jako ti předchozí nepatří mezi nejlepší partie. Důkazem je i to, že ji přemlouvá, aby místo něj předala „důležité listiny“. To se mu nedaří, a tak […] Posted in Retro filmové recenze
  • Americký gangster - Adrenalinová pecka roku 20077. října 2020 Americký gangster - Adrenalinová pecka roku 2007 Frank Lucas (Denzel Washington) se z šoféra mafie vypracoval až na drogového bosse, který celý Harlem v 70. letech zásoboval kvalitním heroinem dováženým z Vietnamu v rakvích zesnulých […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,77816 s | počet dotazů: 223 | paměť: 55874 KB. | 20.05.2022 - 19:33:29