Kritiky.cz > Filmové recenze > Kurýr 2 - recenze

Kurýr 2 - recenze

Nevím vůbec, kde začít. Na Kurýra 2, jsem se totiž neo­by­čej­ně těšil, pro­to­že jed­nič­ka měla všech­no co by měl akč­ní sní­mek mít. Spoustu akce pro­špi­ko­va­nou spous­tou zába­vy na poza­dí rela­tiv­ně dob­ré­ho pří­bě­hu. Nedá se říci, že by něco ze jme­no­va­ných pří­sad dvoj­ce chy­bě­lo, ale už to pros­tě není ono a já jsem teď z toho roz­pa­či­tý. Ne, že by mě film neu­spo­ko­jil, pří­pad­ně naštval, jako pokra­čo­vá­ní Matrixu, kte­ré mi leží v žalud­ku, ale necí­til jsem z něj tu ener­gii, jako když jsem to viděl popr­vé. Možná za to může cha­tr­něj­ší záplet­ka. I když film začí­ná na pod­zem­ním par­ko­viš­ti, kde musí Frank (pro ty co nevi­dě­li jed­nič­ku, to je náš kurýr) zpa­ci­fi­ko­vat pochyb­né zlo­dě­jíč­ky a samo­zřej­mě si nemů­že nechat ujít pří­le­ži­tost pou­čit je o jed­nom ze svých život­ních pra­vi­del a to jest, že NIKDY NECHODÍ POZDĚ. Hned na to se roz­je­de za svým dal­ším úko­lem a jaké je nechut­né pře­kva­pe­ní pro divá­ka, když zjis­tí, že Frank (mimo jiné býva­lý elit­ní voják, dost dob­ře si to nepa­ma­tu­ji, ale v jed­nič­ce nám o jeho minu­los­ti nic moc neřek­li) je něco jako chů­va.
No dob­rá, není chů­va, ale dělá řidi­če pro šes­ti­le­té dítě vel­mi boha­tých a vliv­ných rodi­čů (Billingovi) respek­ti­ve tatín­ka. Prvních pár minut fil­mu nám uká­že, že Frank má Jacka (to je jejich syn) oprav­du rád, učí ho, že na svě­tě exis­tu­jí něja­ká pra­vi­dla a ces­tou domů s  ním hra­je inte­lek­tu­ál­ní hry. Během těch­to scén se dá také vysle­do­vat, že Frank již neži­je ve Francii, nýbrž že teď „odpo­čí­vá“ na Miami... což je vlast­ně prav­da, vypa­dá snad voze­ní šes­ti­lété­ho klu­ka ze ško­ly a nazpět jako něja­ká vzru­šu­jí­cí a živo­tu nebez­peč­ná prá­ce?

No nevy­pa­dá, ale to by se do toho nesmě­li plést zis­kuchti­vý mafi­á­ni v  podá­ní Alessandra Gassmana a Kate Nautaové jako jeho nelís­tost­né part­ner­ky. Ti mají peč­li­vě naplá­no­va­né otrá­ve­ní malé­ho Jacka smr­tí­cím virem, kte­rým by poslé­ze měl naka­zit rodi­če, hlav­ně však tatín­ka, kte­rý by virus roz­ne­sl mezi účast­ní­ky pro­ti­dro­go­vé kon­fe­ren­ce.
Jenže vše se nějak zvrt­ne a k dok­to­ro­vi, kde má být ďábel­ský plán usku­teč­něn veze malé­ho Jacka prá­vě Frank, kte­rý je o dost pozor­něj­ší, než běž­ní řidi­či. Takže na řadu musí při­jít plán B, tak­že to sko­ro vypa­dá, že Jacka une­sl Frank, což si mys­lí všich­ni kro­mě Jackovi mamin­ky (jak ušlech­ti­lé a  naiv­ní). Jelikož Frank dal Jackovi slib, že mu nikdo neu­blí­ží a jed­no z Frankových pra­vi­del říká NIKDY NEDÁVEJ SLIBY, KTERÉ NEMŮŽEŠ SPLNIT, tak se do toho Frank namo­čí a nave­ze do toho s sebou i pří­te­le, kte­rý za ním při­le­těl z Francie.

Ti co vidě­li už Muže v ohni jis­tě už ví odkud je inspi­ro­vá­na záplet­ka, ostat­ním jsem to nyní nazna­čil. Přesto je Kurýr v něčem jiný, pře­de­vším v akč­nos­ti. Ve fil­mu se pořád něco děje. Buď někdo něko­ho mlá­tí, pří­pad­ně pro­ná­sle­du­je, nebo něco vybuchu­je. Ne, že bych si stě­žo­val, mě se cel­kem líbí, ale chy­bí tomu už humor z jed­nič­ky. Vzpomínáte, když se v jed­nič­ce Frank nama­zal ole­jem, na nohy nasa­dil šlap­ky a  díky tomu vyří­dil par­tič­ku mafi­án­ských posko­ků? Tak tako­vý­hle situ­a­cí je ve fil­mu poskrov­nu, pro­to­že tady jde jen o čis­tou akci. Jistě najde­me tady také pár zají­ma­vých scén, mezi kte­ré jis­tě pat­ří ta, kde si Frank nasa­dí na ruce melou­ny a s nimi boxu­je o něko­lik váho­vých kate­go­rií lep­ší­ho pro­tiv­ní­ka, ale bohu­žel zde najde­me i scé­ny, kte­ré nejsou zda­le­ka tak reál­né.

Podle mého názo­ru je pozi­tiv­ním pří­no­sem záporňač­ka Lola, kte­rá když se obje­ví na plát­ně spo­leč­ně s Frankem, tak to jenom jis­kří. Opravdu to vypa­dá, jako by se nesná­še­li a záro­veň je něco neo­by­čej­né­ho při­ta­ho­va­lo. I hlav­ní zápo­rák Gianni má něco do sebe.
Skoro to vypa­dá, že by v něm mohl mít Frank vyrov­na­né­ho sou­pe­ře, ale to se bohu­žel nena­pl­ní a  poté kdy Gianni, při tré­nin­ku vyří­dí všech­ny své pro­tiv­ní­ky rela­tiv­ně snad­no pod­leh­ne Frankovi. Aj, teď jsem málem pro­zra­dil konec, ale stej­ně si mys­lím, že na něj bude­te už čekat od polo­vi­ny fil­mu, kdy vám bude vše jas­né. Celkem zby­teč­nou posta­vou je zde fran­couz­ský komi­sař onen zmi­ňo­va­ný Frankův kama­rád, kte­rý se ve fil­mu mih­ne pár zábě­ry, kte­ré se sna­ží být vtip­né, ale kdy­by zůsta­li na pod­la­ze střiž­ny, tak by to mož­ná bylo lep­ší.

Co se týče akce není jí co vytknout (až na ten chy­bě­jí­cí humor), dočká­me se vše­ho co zná­me z kla­sic­kých fran­couz­ských akč­ních sním­ků – auto­mo­bi­lo­vých honi­ček (série Taxi), vtip­ných nará­žek při bit­kách (jaký­ko­liv film kde hra­je Jean Reno), efekt­ně zpra­co­va­né pře­střel­ky s mno­ha výbuchy (Kurýr a dal­ší...). Přesto nejsem spo­ko­je­ných tak jak bych mohl být. A  nej­víc mě štve, že nevím proč.

70%
Jedním dechem

Jedním dechem: Pěkný akč­ní film se slab­ší záplet­kou, kte­ré­mu chy­bí i něco jiné­ho než jen humor při  akč­ních scé­nách. Přesto pokud máte rádi akci, nebu­de­te zkla­má­ni.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Duna (Dune) 19844. března 2009 Duna (Dune) 1984 Tak tedy, abych byl spravedlivý, Dunu mám rád. Četl jsem knihu od Franka Herberta, hrál několik počítačových her s touto tematiku, ale tento film mi pořád tak nějak unikal...., což je […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Letadla - 50 %18. srpna 2013 Letadla - 50 % Komu se alespoň trochu líbila užvaněná auta a výtvarné nápady ve filmech Auta, ten by si neměl nechat ujít příběh o malém, ale snaživém práškovacím letadle, které má snadno zapamatovatelné […]
  • 25. hodina6. května 2003 25. hodina Posledních pár hodin na svobodě.Monty Brogan je průměrný drogový dealer. Vypadá jako slušňák, který nikdy nikomu nemůže ublížit. Chce si jen rychle vydělat nějaké prachy. Někomu se to však […]
  • MUŽ Z OCELI - Blu-ray 3D + 2D Futurepak / Metalpak30. ledna 2014 MUŽ Z OCELI - Blu-ray 3D + 2D Futurepak / Metalpak Recenze filmu na Blu-ray už není moc potřeba, film jsem zrecenzoval už 16. června, ale několik vět z recenze ocituji. „Záporák v hraný Michaele Shannonem je zvolen dobře, ale v rámci […]
  • Big Lebowski5. července 2003 Big Lebowski Big Lebowski je film, no prostě film o člověku jménem Jeff Lebowski. Tenhle Lebowski si ale raději říkal Dude. Takhle by si z míst, odkud já pocházim nikdo říkat nenechal, ale Dude dělal […]
  • Sinister (2012)9. prosince 2012 Sinister (2012) V posledních letech vzniká hororových filmů poměrně značné množství, ne každý ale skutečně stojí za shlédnutí. Sinister podle všeho mezi tyto snímky nepatří. Ellison, autor dost krvavých […]
  • Yamakasi 2 – Velká výzva5. května 2005 Yamakasi 2 – Velká výzva Někdy se na pultech videopůjčovny objeví filmy, o kterých jste nikdy neslyšeli. Jestliže po nich ze zvědavosti sáhnete, pak většinou litujete. Přece jen, distributoři už vědí, u kterých […]
  • The Pyramid (2014)6. prosince 2015 The Pyramid (2014) Člověk který už nakoukal několik základních filmů, které se holedbají kolonkou "horor", má jasno. Když už tým amerických vědců vykope nějakou starou stavbu, tak je jasné, že se bude něco […]