Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Kurs sebeovládání

Kurs sebeovládání

Adam Sandler a  Jack Nickolson ve fil­mu o cvo­cích, bláznech a kur­zu sebe­o­vlá­dá­ní.Po kon­flik­tu na palubě leta­dla, kte­rý se jeho akté­rům vymkne z rukou, dosta­ne na pohled pří­vě­ti­vý Dave Buznik (Adam Sandler) z roz­hod­nu­tí soud­ky­ně Danielsové (Lynne Thigpen) pří­kaz navště­vo­vat kurz sebe­o­vlá­dá­ní, kte­rý vede dok­tor Buddy Rydell (Jack Nicholson). Buddyho neob­vyk­lé léčeb­né postu­py jsou však vel­mi drs­né a Dave je z tera­a­pie zma­ten. Po dal­ší nepří­jem­nos­ti se zno­vu dostá­vá před soud a roz­su­dek je ten­to­krát přís­něj­ší: buď Dave zin­ten­zív­ní svou léčbu, nebo půjde do věze­ní. Buddy se pro­to k Daveovi nastě­hu­je, aby mu pomohl se s jeho pro­blémy vypo­řá­dat. V rám­ci své tera­pie vyu­ži­je kaž­dé mož­nos­ti, jak při­nu­tit Davea k reak­ci, a to včet­ně pro­ná­še­ní oplz­lých pozná­mek na adre­su Daveovy pří­tel­ky­ně Lindy (Marisa Tomei) a pobí­ze­ní Davea, aby se posta­vil čelem ke všem dáv­ným i sou­čas­ným stře­tům s oko­lím. Nakonec však Buddy pře­ce jen zajde pří­liš dale­ko a Dave se musí roz­hod­nout, zda zale­ze zpět do své uli­ty nebo doká­že, co v něm ve sku­teč­nos­ti je. Je snad Buddyho zma­te­ná a roz­po­ru­pl­ná léč­ba přes­ně to, co Dave potře­bu­je?


Trailer
Nízká kva­li­ta - MOV - 5,5 MB
Střední kva­li­ta - MOV - 10,1 MB
Vysoká kva­li­ta - MOV - 22,5 MB
Nízká kva­li­ta - MOV - ZIP - 5,3 MB
Střední kva­li­ta - MOV - ZIP - 9,9 MB
Vysoká kva­li­ta - MOV - ZIP - 22 MB

Teaser
Nízká kva­li­ta - MOV - 3,4 MB
Střední kva­li­ta - MOV - 7,8 MB
Vysoká kva­li­ta - MOV - 15,3 MB


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,87659 s | počet dotazů: 230 | paměť: 56067 KB. | 29.05.2022 - 04:37:00