Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Kuřecí dieta

Kuřecí dieta

DietaKure

Kuřecí maso je obvykle sou­čás­tí menu mno­ha metod hub­nu­tí.  Pokud dává­te před­nost tomu, abys­te se zba­vi­li nad­by­teč­ných kil výživ­nou a co nej­po­ho­dl­něj­ší stra­vou, kuře­cí die­ta je to, co potře­bu­je­te.

Pozitiva a negativa kuřecí diety

Kuřecí maso je vše­stran­ný diet­ní výro­bek, níz­ko­ka­lo­ric­ký, hypo­a­ler­gen­ní a ceno­vě dostup­ný. Není to náho­da, že je dopo­ru­če­no pou­ží­vat v pří­pa­dě one­moc­ně­ní gastroin­tes­ti­nál­ní­ho trak­tu a při inten­ziv­ním spor­tov­ním tré­nin­ku. Složení kuře­te ve vel­kém množ­ství obsa­hu­je poly­ne­na­sy­ce­né mast­né kyse­li­ny, uži­teč­né mine­rá­ly (fos­for, žele­zo, měď, atd.), Vitamíny sku­pin A, B, K, E, PP, stej­ně jako cen­né aro­ma­tic­ké ami­no­ky­se­li­ny L-tryptofanu, kte­ré při­spí­va­jí k pro­duk­ci sero­to­ni­nu - slav­né­ho hor­mo­nu rados­ti.

Pozitiva kuře­cí die­ty:

  • Kuřecí pokr­my se poma­lu vstře­bá­va­jí do těla, to zna­me­ná, že rizi­ko boles­ti­vých úto­ků při hla­du je sní­že­no na nulu.
  • Spalování tuků neo­vliv­ňu­je sva­lo­vou hmo­tu, zane­chá­vá pou­ze pod­kož­ní tkáň.
  • Zlepšuje se meta­bo­lis­mus lipi­dů, pře­by­teč­ná teku­ti­na je z těla odstra­ně­na toxi­ny roz­puš­tě­ný­mi v těle.
  • Pokud bude­te dodr­žo­vat všech­na pra­vi­dla die­ty, zmi­zí potře­ba dal­ší­ho pří­jmu vita­mi­no­vých kom­plexů.

Nedostatek vlákni­ny a bíl­ko­vin je zce­la vylou­čen.

Z lékař­ských důvo­dů je úby­tek hmot­nos­ti u kuře­cí­ho masa zaká­zán:

- těho­ten­ství a koje­ní;

- aler­gie na diet­ní výrob­ky;

- funkč­ní poru­chy jater a led­vin;

- one­moc­ně­ní kar­di­o­vasku­lár­ní­ho sys­té­mu;

- pří­tom­nost chro­nic­kých one­moc­ně­ní.

Pro seni­o­ry (nad 55 let) a děti (do 18 let) není kuře­cí die­ta tou nej­lep­ší vol­bou. Pro tuto kate­go­rii je vhod­něj­ší šet­ří­cí potra­vi­no­vý pro­gram, jehož stra­va obsa­hu­je potřeb­né množ­ství bíl­ko­vin, tuků a sacha­ri­dů.

Vážnou nevý­ho­dou této tech­ni­ky je téměř úpl­ná nepří­tom­nost ve stra­vě zdra­vých tuků zapo­je­ných do život­ně důle­ži­tých pro­ce­sů, pro­to léka­ři nedo­po­ru­ču­jí držet se kuře­cí stra­vy, a to ani v nejmír­něj­ší for­mě, po dobu del­ší než 3-4 týd­ny.

Dietní pravidla

Každá jed­not­li­vá ver­ze kuře­cí stra­vy má své vlast­ní cha­rak­te­ris­ti­ky:

Těžké potra­vi­ny s vyso­kým obsa­hem kalo­rií jsou zce­la vylou­če­ny ze stra­vy: tuč­né maso, těs­to­vi­ny, bílé peči­vo, cuk­rář­ské výrob­ky, alko­ho­lic­ké a syce­né nápo­je, škro­bo­vá zele­ni­na a slad­ké ovo­ce.

Denní pří­jem teku­tin je nejmé­ně 1,5 lit­ru.

Pro pří­pra­vu diet­ních pokr­mů je tře­ba vzít pou­ze kuře­cí prsa bez kůže. Zbytek jateč­ně upra­ve­né­ho kuře­cí­ho masa obsa­hu­je vel­ké množ­ství tuku a škod­li­vé­ho cho­leste­ro­lu, kte­rý se uvol­ňu­je při tepel­né úpra­vě.

Jezte 5-6 krát den­ně v malých por­cích, žvý­kej­te důklad­ně a poma­lu. Večeře - nej­poz­dě­ji 3-4 hodi­ny před spa­ním.

Abyste se vyhnu­li zdra­vot­ním pro­blé­mům před die­tou, musí­te pod­stou­pit úpl­né lékař­ské vyšet­ře­ní a poraď­te se se svým léka­řem.


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,98389 s | počet dotazů: 223 | paměť: 47171 KB. | 08.03.2021 - 07:54:36